Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon käivitas kaks uut rahastamisvahendit, et soodustada idufirmadesse ja säästvasse linnaarengusse investeerimist

Brüssel, 11. juuli 2016

Euroopa Komisjon võttis täna Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringute jaoks vastu kaks uut kasutusvalmis rahastamisvahendit, et uutel ettevõtjatel ja linnaarengu projektide arendajatel oleks hõlpsam rahastamisele juurde pääseda.

Komisjon kutsus liikmesriike üles kahekordistama ajavahemikul 2014–2020 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringuid, mida tehakse investeerimiskava eesmärkidega kooskõlas selliste rahastamisvahendite kaudu nagu laenud, omakapital ja tagatised.

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu ütles: „Rahastamisvahendid on tõhus viis, kuidas avaliku sektori väiksema toetusega investeerida uutesse ideedesse, ettevõtetesse ja ELi andekatesse elanikesse. Nende potentsiaal erakapitali kaasamiseks on suur ja see tuleks täielikult ära kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringute puhul.“

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määrusele ja riigiabi eeskirjadele vastavate kasutusvalmis rahastamisvahendite eesmärk on suurendada pigem uuendatavate rahaliste toetuste kui traditsiooniliste toetuste kasutamist liikmesriikides ning ühendada avaliku ja erasektori vahendeid.

Juba on olemas kolm sellist rahastamisvahendit:riskijaotusega laen, mis põhineb avaliku ja erasektori riskide jagamisel, ja piiratud garantii vahend, mille puhul avaliku sektori vahenditega vähendatakse laenuportfelli riske makseviivituse korral; mõlema vahendi eesmärk on hõlbustada VKEde juurdepääsu rahastamisele; ning elamuehitussektoris energiatõhususe ja taastuvenergia projektide jaoks antav renoveerimislaen.

Täna käivitas Euroopa Komisjon kaks uut vahendit.

  • Kaasinvesteerimisrahastu, et tagada rahalised vahendid idufirmadele ja VKEdele. See toetus võimaldab ärimudelite arendamiseks ja täiendavate vahendite kaasamiseks kasutada ühisinvesteerimisettevõtet, mida haldab üks peamisi finantsvahendajaid. Avaliku ja erasektori koguinvesteeringud võivad ulatuda kuni 15 miljoni euroni VKE kohta. Näiteks aastatel 2007–2013 tegutses Prantsusmaal Languedoc-Roussilloni piirkonnas sellise kaasinvesteerimisrahastuna SAS JEREMIE, mis kasutas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid erakapitali kaasamiseks ning investeerimiseks piirkonna kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevatesse VKEdesse.
  • Linnaarendusfondidega toetatakse säästvaid linnaprojekte näiteks ühistranspordi, energiatõhususe ja linnaalade taaselustamise valdkonnas. Projektid peavad olema majanduslikult elujõulised ja osa tervikliku säästva linnaarengu strateegiast. Avaliku ja erasektori koguinvesteeringud võivad ulatuda kuni 20 miljoni euroni projekti kohta. Toetust antakse laenufondist, mida haldab finantsvahendaja ja mis koosneb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest ja vähemalt 30 % ulatuses erakapitalist. Selline linnaarendusfond tegutses Pomorze vojevoodkonnas Poolas aastatel 2007–2013.

Taust

Rahastamisvahendid võimaldavad kaasata toetustega võrreldes rohkem avaliku ja erasektori vahendeid, et täiendada esialgseid avaliku sektori vahendeid, ja neid saab mitme tsükli jooksul uuesti investeerida.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta raamistikuga on ette nähtud suurem paindlikkus, selgus ja võimalused rahastamisvahendite kasutamiseks.

Esiteks on nende vahendite kasutusala laiendatud sellistele investeerimisvaldkondadele nagu VKEde toetamine, energiatõhusus ja ressursside tõhusam kasutamine, digitaaltehnoloogia, säästev transport, teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon.

Uue raamistikuga loodi ka kõnealused kasutusvalmis uued rahastamisvahendid, mille tingimused on eelnevalt kindlaks määratud ja mis kavatsetakse kiiresti kasutusele võtta. Täiendav teave 2014.–2020. aasta raamistiku kohta, mis võimaldab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde rahastamisvahendite kaudu kasutada, on esitatud siin.

Aastatel 2014–2020 kavatsetakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde rahastamisvahendite kaudu kasutada üle 20 miljardi euro ulatuses. Komisjon on abistanud korraldusasutusi ja sidusrühmi, eelkõige käivitati koos Euroopa Investeerimispangaga 2015. aasta jaanuaris veebiplatvorm FI-compass. Selle platvormi eesmärk on jagada praktilisi teadmisi nende rahastamisvahendite kohta ja pakkuda õppevahendeid. 

Lisateave

Rahastamisvahendid ja ühtekuuluvuspoliitika:

Rakendusakt, millega luuakse kolm esimest kasutusvalmis rahastamisvahendit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringute jaoks

Rakendusakt, millega luuakse veel kaks uut kasutusvalmis rahastamisvahendit

Lisa

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar