Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zavádí dva nové finanční nástroje na podporu investic do začínajících podniků a udržitelného rozvoje měst

Brusel 11. července 2016

Evropská komise dnes přijala dva nové standardní, tj. k použití připravené finanční nástroje pro investice z ESI fondů, aby se usnadnil přístup k financování pro nové podniky nebo organizátory projektů v oblasti rozvoje měst

Komise vybízí členské státy, aby v období 2014–2020 zdvojnásobily své investice z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) prostřednictvím finančních nástrojů, jako jsou úvěry, kapitálová účast a záruky, a to v souladu s cíli investičního plánu.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu uvedla: „Finanční nástroje představují účinný způsob jak investovat do nových myšlenek, podniků a do talentu občanů EU, a opírat se přitom méně o veřejné zdroje. Mají obrovský potenciál mobilizovat soukromý kapitál, přičemž tento potenciál by měl být při investování finančních prostředků z ESI fondů plně využit.“

Účelem těchto standardních finančních nástrojů, které jsou již v souladu s nařízením o ESI fondech a pravidly státní pomoci, je, aby členské státy namísto tradičních grantů více využívaly revolvingové finanční prostředky a kombinovaly veřejné a soukromé zdroje.

Tři nástroje tohoto typu již existují: úvěr se sdílením rizik založený na sdílení rizik mezi veřejnými a soukromými zdroji a nástroj omezené záruky, kde veřejné prostředky slouží jako záruka proti selhání v rámci úvěrového portfolia banky. Oba nástroje mají za cíl poskytnout malým a středním podnikům lepší přístup k financování. Třetím nástrojem je úvěr na renovaci pro projekty v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů v odvětví bytové výstavby.

Dnes Komise zavádí dva dodatečné nástroje:

  • nástroj pro spoluinvestice, který má zajistit finanční prostředky pro začínající podniky a malé a střední podniky. Tato podpora jim umožní rozvíjet obchodní modely a přilákat další financování prostřednictvím subjektu kolektivního investování ve správě jednoho hlavního finančního zprostředkovatele. Celkové investice spojující veřejné a soukromé zdroje mohou dosáhnout až do výše 15 milionů EUR na jeden malý nebo střední podnik. V období 2007–2013 bylo příkladem takového nástroje pro spoluinvestice investiční sdružení SAS JEREMIE ve francouzském regionu Languedoc-Roussillon využívající Evropského fondu pro regionální rozvoj(EFRR) s cílem přilákat soukromý kapitál a investovat do technicky vyspělých malých a středních podniků v regionu.
  • fondy rozvoje měst poskytnou podporu udržitelným městským projektům, například v oblasti veřejné dopravy, energetické účinnosti či znovuoživení městských oblastí. Projekty musí být finančně životaschopné a musí být součástí integrované strategie pro udržitelný rozvoj měst. Celkové investice spojující veřejné a soukromé zdroje mohou dosáhnout až do výše 20 milionů EUR na jeden projekt. Tato podpora bude mít podobu úvěrového fondu spravovaného finančním zprostředkovatelem s prostředky ESI fondu a příspěvkem ve výši nejméně 30 % ze soukromého kapitálu. Takový fond rozvoje měst byl vytvořen v období 2007–2013 v Pomořanském vojvodství v Polsku.

Souvislosti

V porovnání s granty mohou finanční nástroje přilákat více soukromých a veřejných zdrojů k doplnění původních veřejných finančních prostředků a lze je znovu investovat v několika cyklech.

Rámec pro ESI fondy na období 2014–2020 nabízí větší flexibilitu, jasnost a více možností k využití finančních nástrojů.

Oblast působnosti pro použití těchto nástrojů byla rozšířena na investiční oblasti od podpory pro malé a střední podniky, energetickou účinnost a účinné využívání zdrojů až po digitální technologie, udržitelnou dopravu, výzkum a vývoj a inovace.

Nový rámec rovněž přináší tyto nové „standardní “ finanční nástroje, u nichž jsou předem definovány podmínky a které jsou určeny pro rychlé zavádění. Další informace o změnách ve finančním rámci na období 2014–2020, pokud jde o využívání ESI fondů prostřednictvím finančních nástrojů, je k dispozici zde.

V letech 2014–2020 má být prostřednictvím finančních nástrojů využito více než 20 miliard EUR z  ESI fondů. Komise poskytuje podporu řídícím orgánům a dalším zúčastněným stranám, a to zejména tím, že v lednu 2015 ve spolupráci s Evropskou investiční bankou zavedla internetovou platformu „fi-compass“ . Tato platforma nabízí praktické informace a výukové pomůcky týkající se finančních nástrojů. 

Další informace

Finanční nástroje a politika soudržnosti:

Prováděcí akt, kterým se zavádí první tři „standardní“ finanční nástroje pro investice z ESI fondů

Prováděcí akt, kterým se zavádí dva nové „standardní“ finanční nástroje

Příloha

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar