Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията обяви въвеждането на два нови финансови инструмента за насърчаване на инвестициите в стартиращи предприятия и устойчиво градско развитие

Брюксел, 11 юли 2016 r.

Европейската комисия прие днес два нови „стандартни“, т.е. „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции по линия на ЕСИ фондовете, с които се цели да се улесни достъпът до финансиране за новосъздадените предприятия и за организаторите на проекти за градско развитие.

Комисията насърчава държавите членки да удвоят в периода 2014—2020 г. своите инвестиции по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, използвани чрез финансови инструменти като заеми, собствен капитал и гаранции, в съответствие с целите на плана за инвестиции.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу по този повод заяви: „Финансовите инструменти са ефикасно средство за инвестиране в нови идеи и предприятия, както и в таланта на гражданите на ЕС, като същевременно се използват по-малко публични средства. Техният потенциал за мобилизиране на частен капитал е огромен и следва да бъде пълноценно оползотворен, когато се инвестират средства от ЕСИ фондовете.“

Готовите за употреба финансови инструменти са съобразени с нормативната уредба на ЕСИ фондовете и правилата за държавната помощ, и са предназначени по-скоро да увеличат усвояването на револвираща финансова подкрепа от държавите членки, отколкото на традиционната безвъзмездна финансова помощ, както и да обединят средства от публични и частни източници.

Три инструмента от този вид вече съществуват: заем с поделяне на риска, основан на споделяне на риска между публични и частни ресурси, и инструмент с ограничена гаранция, при който публичните средства служат за гаранция срещу неизпълнение на задължението за плащане в рамките на кредитния портфейл на банката. И двата инструмента целят да предоставят по-добър достъп до финансиране за МСП. Третият инструмент е заем за обновяване в подкрепа на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в сектора на жилищното строителство.

Днес Комисията обявява въвеждането на два нови инструмента:

  • Механизъм за съвместни инвестиции за осигуряване на финансиране за стартиращи предприятия и МСП. Тази подкрепа ще им позволи да разработят своите бизнес модели и да привлекат допълнително финансиране чрез колективна инвестиционна схема, управлявана от един основен финансов посредник. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 15 млн. евро на МСП. В периода 2007—2013 г. SAS JEREMIE във френския регион Лангедок Русильон беше пример за такъв механизъм за съвместни инвестиции, като използва ресурсите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за привличане на частен капитал и инвестиции във високотехнологични МСП.
  • Фондовете за градско развитие ще подкрепят проекти за устойчиво градско развитие, по-специално в областта на обществения транспорт, енергийната ефективност или дейностите по обновяване на градските райони. Проектите трябва да са финансово жизнеспособни и част от стратегия за интегрирано устойчиво градско развитие. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 20 млн. евро на проект. Подкрепата ще бъде под формата на заемен фонд, управляван от финансов посредник със средства от ЕСИ фондовете, както и с най-малко 30 % принос от частен капитал. Такъв фонд за градско развитие беше създаден в Поморско воеводство, Полша, в периода 2007—2013 г.

История на досието

В сравнение с безвъзмездната финансова помощ финансовите инструменти привличат повече частни и публични средства за допълване на първоначалното публично финансиране и могат да бъдат реинвестирани в няколко цикъла.

Рамката на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г осигурява повече гъвкавост, яснота и възможности за използване на финансовите инструменти.

На първо място, обхватът на употребата на тези инструменти бе разширен, така че да обхване различни инвестиционни области, като се започне от подкрепата за МСП, енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите, цифровите технологии, устойчивия транспорт, и се стигне до научноизследователската и развойна дейност и иновациите.

Освен това, с новата рамка бяха въведени тези нови стандартизирани, „готови за употреба“ финансови инструменти, редът и условията за които са предварително определени и които са създадени за бързо въвеждане в употреба. Повече информация за промените в рамката за периода 2014—2020 г. относно използването на ЕСИ фондовете посредством финансови инструменти може да бъде намерена тук.

Предвижда се над 20 млрд. евро от ЕСИ фондовете да бъдат използвани чрез финансови инструменти в периода 2014—2020 г. Комисията предоставя подкрепа на управляващите органи и други заинтересовани страни, особено чрез пускането в употреба през януари 2015 г. на онлайн платформата „FI-compass“ в партньорство с Европейската инвестиционна банка. Платформата предоставя практическа информация и образователни материали за финансовите инструменти. 

Повече информация

Финансови инструменти и политика на сближаване

Акт за изпълнение за установяването на първите три „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции от ЕСИ фондовете

Акт за изпълнение за установяването на двата нови „готови за употреба“ финансови инструмента

Приложение

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar