Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Konkurrence: Kommissionen godkender tilsagn afgivet af containerrederier om prisgennemsigtighed

Bruxelles, den 7. juli 2016

Europa-Kommissionen har vedtaget en afgørelse, hvorved tilsagnene afgivet af 14 containerrederier gøres retligt bindende. Tilsagnene skal øge prisgennemsigtigheden for kunderne og mindske sandsynligheden for priskoordinering.

Tilsagnene imødegår de konkurrenceproblemer, som Kommissionen havde påpeget vedrørende virksomhedernes praksis med at offentliggøre deres planer om kommende prisstigninger, idet det kan skade konkurrencen og kunderne. En sådan praksis kan have ført til øgede priser på containerskibsfart på ruterne til og fra Europa, hvilket er i strid med EU's konkurrenceregler.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, udtaler: "Containerskibsfart udgør langt størsteparten af transporten af stykgods ad søvejen til og fra Europa. Derfor er det vigtigt for de europæiske virksomheder og for EU's økonomi generelt, at priserne på søfragt er konkurrencedygtige. Tilsagnene fra de 14 rederier vil øge gennemsigtigheden af priserne på disse tjenester og dermed styrke konkurrencen".

Containerskibsfart er transport af containere med skib efter en fast sejlplan på bestemte ruter mellem en række havne i den ene ende (f.eks. Shanghai - Hong Kong - Singapore) og en række havne i den anden ende (f.eks. Rotterdam – Hamborg - Southampton). Over halvdelen af EU's import og eksport foregår ad søvejen, og heraf fragtes 40 % i containere.

GRI-varslinger ("General Rate Increases")

14 containerrederier har regelmæssigt varslet deres planer om fremtidige forhøjelser af fragtpriserne på deres websteder, via pressen eller på andre måder. Det drejer sig om CMA CGM (Frankrig), COSCO (Kina), Evergreen (Taiwan), Hamburg Süd (Tyskland), Hanjin (Sydkorea), Hapag Lloyd (Tyskland), HMM (Sydkorea), Mærsk (Danmark), MOL (Japan), MSC (Schweiz), NYK (Japan), OOCL (Hong Kong), UASC (De Forenede Arabiske Emirater) og ZIM (Israel).

I disse prisvarslinger, der omtales som GRI-varslinger, angives der ingen faste slutpriser for den pågældende tjeneste, men kun størrelsen af stigningen i USD pr. transporteret containerenhed (twenty-foot equivalent unit, "TEU"), den berørte transportrute og den planlagte ikrafttrædelsesdato. Der er normalt tale om betydelige forhøjelser på flere hundrede USD pr. TEU.

GRI-varslingerne foretages typisk 3-5 uger før prisforhøjelsernes planlagte ikrafttrædelsesdato. I dette tidsrum varsler nogle eller alle de andre rederier planer om tilsvarende prisforhøjelser for den samme eller lignende ruter og med virkning fra den samme eller næsten samme dato. Rederierne er ikke bundet af de varslede forhøjelser, og nogle rederier har oven i købet udskudt eller ændret varslede prisforhøjelser, muligvis for at tilpasse dem efter andre rederiers varslinger.

Kommissionens betænkeligheder

Kommissionen var betænkelig ved, at GRI-varslingerne ikke giver kunderne fuldstændige oplysninger om de nye priser, men blot gør det muligt for rederierne at undersøge hinandens hensigter med hensyn til prissætningen og således samordne deres adfærd.

Varslingen af fremtidige prisforhøjelser kan være et signal om rederiernes påtænkte markedsadfærd, og ved at mindske usikkerheden ved deres prisadfærd kan det mindske deres incitamenter til at konkurrere med hinanden. Da varslingerne kun giver kunderne begrænsede oplysninger og ikke nødvendigvis er bindende for rederierne, kan kunderne ikke nødvendigvis altid regne med dem, og rederierne er derfor i stand til at tilpasse priserne uden risiko for at miste kunder.

En sådan praksis kan føre til højere priser inden for containerskibsfart og skade konkurrencen og kunderne i strid med konkurrencereglerne i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og forbuddet mod samordnet praksis mellem virksomheder (artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 53 i EØS-aftalen).

 

Rederiernes tilsagn

For at imødegå Kommissionens betænkeligheder har rederierne afgivet følgende tilsagn:

  • Rederierne vil ophøre med at udsende og offentliggøre GRI-varslinger, dvs. prisændringer, der alene er angivet med et beløb eller en procentvis ændring
  • For at kunderne skal kunne forstå og regne med prisvarslingerne, vil rederierne som minimum inkludere de fem vigtigste elementer af den samlede pris (grundbeløb, bunkertillæg, sikkerhedstillæg, terminaltillæg og eventuelle sæsontillæg)
  • Varslingerne vil være bindende for rederierne som maksimumspriser i den angivne gyldighedsperiode (rederierne vil dog frit kunne tilbyde priser under disse maksimumspriser)
  • Varslingerne vil ikke blive udsendt tidligere end 31 dage før ikrafttrædelsesdatoen, hvilket som regel er det tidspunkt, hvor kunderne begynder at foretage bookinger i større omfang (kunderne planlægger typisk deres fragt mellem 1 og 4 uger, før de har behov for at få transporteret deres gods)
  • Tilsagnene vil ikke gælde for:

a)   Meldinger til kunder, som allerede har en gældende prisaftale på den rute, som meldingen vedrører

b)   Meldinger afgivet under bilaterale forhandlinger eller meldinger tilpasset specifikke kunders behov.

Efter at have foretaget en markedsundersøgelse af tilsagnene kan Kommissionen konstatere, at de afhjælper konkurrenceproblemerne. Da rederierne vil være bundet af de varslede priser, vil det skabe større prisgennemsigtighed for kunderne og mindske sandsynligheden for samordnet prissignalering.

Kommissionen har derfor gjort tilsagnene retligt bindende for rederierne i en periode på tre år begyndende fra den 7. december 2016.

 

Baggrund

Artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 53 i EØS-aftalen forbyder aftaler og samordnet praksis, der kan påvirke samhandelen og forhindre eller begrænse konkurrencen.

Kommissionen indledte på eget initiativ i november 2013 en formel kartelsag for at undersøge praksis med at offentligøre GRI-varslinger. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til de tilsagn, der blev afgivet af rederierne i februar 2016. Efter markedsundersøgelsen blev China Shipping omstruktureret, og virksomheden er ikke længere aktiv inden for containerskibsfart. Den skulle derfor ikke afgive tilsagn.

Ifølge artikel 9 i EU's kartellovgivning (forordning EF nr. 1/2003) kan Kommissionen afslutte en kartelundersøgelse ved at gøre de afgivne tilsagn retligt bindende. En sådan afgørelse indeholder ikke en konklusion om, at der er tale om en overtrædelse af EU's kartelregler, men forpligter de berørte virksomheder til at efterleve de afgivne tilsagn. Hvis en virksomhed ikke efterlever tilsagnene, kan Kommissionen pålægge den en bøde på op til 10 % af dens omsætning på verdensplan uden at skulle påvise en overtrædelse af EU's kartelregler. Der kan læses mere om tilsagnsafgørelser efter artikel 9 i Kommissionens Competition policy brief.

Så snart der er taget stilling til eventuelle spørgsmål om fortrolighed, vil der kunne hentes flere oplysninger, herunder den fuldstændige ikkefortrolige udgave af afgørelsen og tilsagnene, i det offentlige sagsregister på Kommissionens websted for konkurrence under sagsnummer 39850.

IP/16/2446

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar