Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Reguliere kanalen optimaliseren: Commissie stelt oprichting van gemeenschappelijk EU-hervestigingskader voor

Brussel, 13 juli 2016

De Europese Commissie presenteert vandaag een EU-hervestigingskader voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid op het gebied van hervestiging om personen die internationale bescherming nodig hebben, via ordelijke en veilige migratietrajecten naar Europa te brengen.

De Europese Commissie presenteert vandaag een EU-hervestigingskader voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid op het gebied van hervestiging om personen die internationale bescherming nodig hebben, via ordelijke en veilige migratietrajecten naar Europa te brengen. Het voorstel maakt deel uit van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel door de Commissie en van het langetermijnbeleid inzake een beter migratiebeheer zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. De hervorming zal ook bijdragen tot de uitvoering van het nieuwe, resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met belangrijke derde landen van herkomst en doorreis dat op 7 juni door de Commissie is gepresenteerd.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans verklaarde: "Wij moeten een tandje bijzetten in onze gemeenschappelijke inspanningen om internationale bescherming te bieden en dat impliceert vluchtelingen op een veilige en ordelijke manier in Europa te hervestigen. De huidige aanpak van ad-hoc-regelingen heeft een aantal resultaten opgeleverd, maar de nieuwe procedures die vandaag op tafel liggen, betekenen dat wij in een vroeg stadium moeten samenwerken met de nationale regeringen om de inspanningen beter te bundelen en te vergroten en zo een beter effect te sorteren. De lidstaten zullen besluiten hoeveel mensen elk jaar moeten worden hervestigd, en zij zullen kunnen rekenen op de financiële steun uit de EU-begroting om hun besluiten te verwezenlijken. Dit is een doeltreffende manier voor de EU om haar collectieve verantwoordelijkheid op te nemen en solidariteit te betonen met niet-EU-landen door hen te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige migratiestromen van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging."

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap verklaarde: "Het voorstel van vandaag is een belangrijke stap voor onze inspanningen om personen in nood de wettelijke mogelijkheden te verlenen om veilig de EU binnen te komen en er bescherming te krijgen. Het vormt een integrerend onderdeel van de ruimere doelstelling om ervoor te zorgen dat bescherming wordt geboden aan wie dat nodig heeft, om de prikkels voor irreguliere migratie te verminderen en migranten te beschermen tegen uitbuiting door mensensmokkelnetwerken en tegen gevaren op reis om Europa te bereiken. Door de oprichting van een permanent kader met geharmoniseerde praktijken kunnen wij zorgen voor snellere procedures, waardoor wij onze gezamenlijke verbintenissen inzake hervestiging geleidelijk kunnen intensiveren. Hiermee opent de EU een reël regulier traject in haar pogingen om alle irreguliere achterpoortjes te sluiten."

Het voorstel van vandaag zorgt voor een permanent kader met een uniforme procedure voor hervestiging in de EU. Terwijl de lidstaten bevoegd blijven om te besluiten hoeveel mensen elk jaar zullen worden hervestigd, zal de EU collectief meer impact kunnen hebben door de nationale inspanningen te coördineren en door met één stem te spreken. Het toekomstige hervestigingskader zal worden uitgevoerd door middel van jaarlijkse, door de Raad vastgestelde EU-hervestigingsplannen, die ten uitvoer worden gelegd door door de Commissie goedgekeurde, gerichte EU-hervestigingsregelingen. De jaarlijkse EU-hervestigingsplannen zullen de geografische prioriteiten in algemene zin vastleggen van waaruit hervestiging zal plaatsvinden, en het maximale totale aantal in de loop van het volgende jaar te hervestigen personen, gebaseerd op de bijdragen van de lidstaten en de geassocieerde Schengen-landen in het specifieke jaarlijkse hervestigingsplan.

Het EU-hervestigingskader bepaalt de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de regio’s of derde landen van waaruit hervestiging zal plaatsvinden, zoals het aantal personen in derde landen dat internationale bescherming nodig heeft, de algemene betrekkingen van de EU met derde landen en hun doeltreffende samenwerking op het gebied van asiel en migratie, waaronder de ontwikkeling van het asielstelsel, samenwerking inzake irreguliere migratie, overname en terugkeer.

Het nieuwe EU-hervestigingskader zal een gemeenschappelijk pakket standaardprocedures voor de selectie en behandeling van de kandidaten voor hervestiging vaststellen. Het kader specificeert voorts de gemeenschappelijke criteria om te bepalen wie in aanmerking komt voor hervestiging in de EU in het kader van de gerichte EU-hervestigingsregelingen, het beschrijft de mogelijke gronden voor uitsluiting van kandidaten en de procedure voor hervestiging (gewone of versnelde procedure) die kan worden gebruikt.

Om de lidstaten te helpen in hun hervestigingsinspanningen in het kader van de gerichte EU-regelingen, zal de Commissie 10.000 euro uit de EU-begroting uittrekken voor elke persoon die wordt hervestigd. De middelen zullen worden toegewezen uit het EU-Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF). Hervestigingen buiten het EU-hervestigingskader zullen geen financiële steun ontvangen uit de begroting van de Unie.

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen, indien zij dat wensen, deelnemen aan de tenuitvoerlegging van de verordening, overeenkomstig de relevante protocollen die aan de Verdragen zijn gehecht. Denemarken neemt niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die dan ook niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.

Achtergrond

Op 13 mei 2015 stelde de Europese Commissie een ambitieuze strategie voor via de Europese agenda inzake migratie waarmee de basis wordt gelegd voor de aanhoudende werkzaamheden om zowel op de korte als op de lange termijn uitdagingen aan te gaan op het gebied van het doeltreffende en omvattende beheer van de migratiestromen en waarin de noodzaak wordt uiteengezet van een gemeenschappelijke aanpak voor ontheemde personen die bescherming behoeven, door middel van hervestiging.

Op 8 juni 2015 heeft de Europese Commissie een aanbeveling over een Europese hervestigingsregeling gepubliceerd, die werd gevolgd door de conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 juli 2015 tot hervestiging, door middel van multilaterale en nationale regelingen, van 22.504 personen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben.

Op 15 december 2015 heeft de Commissie een aanbeveling voor een vrijwillige humanitaire toelatingsregeling met Turkije gepubliceerd. Volgens de verklaring van de EU en Turkije van 18 maart 2016 zal de vrijwillige humanitaire toelatingsregeling worden geactiveerd zodra de irreguliere grensoverschrijdingen tussen Turkije en de EU zijn beëindigd, of op zijn minst substantieel en blijvend zijn verminderd.

Op 6 april 2016 publiceerde de Europese Commissie een mededeling die de aanzet heeft gegeven tot een hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel en de totstandbrenging van een gestructureerd systeem voor hervestiging. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het beleid van de Unie op het gebied van hervestiging en wordt een gemeenschappelijke aanpak vastgesteld voor een veilige en legale inreis in de Unie van personen die internationale bescherming behoeven.

Na die mededeling presenteerde de Commissie een eerste pakket van hervormingen op 4 mei 2016. Dit pakket omvatte voorstellen voor de invoering van een duurzaam en rechtvaardig Dublinsysteem, voor het versterken van het Eurodac-systeem en voor de oprichting van een echt Europees agentschap voor asiel.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de vooruitgang die inzake hervestiging is geboekt. Een eerste verslag over herplaatsing en hervestiging werd op 16 maart goedgekeurd. Het tweede, derde en vierde verslag werden goedgekeurd respectievelijk op 12 april, 18 mei en 15 juni. Het vijfde verslag over herplaatsing en hervestiging werd vandaag goedgekeurd.

Meer informatie

Vaak gestelde vragen: Oprichting van een EU-hervestigingskader:

Verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad

Persbericht: Voltooiing van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel: Naar een doeltreffend, billijk en humaan asielbeleid

Vaak gestelde vragen: Hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel

FACTSHEET - Asielprocedures: hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel

FACTHSEET - Erkenning: hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel

FACTSHEET - Opvangvoorwaarden : hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel

FACTSHEET - Het gemeenschappelijke Europese asielstelsel

Persbericht: Herplaatsing en hervestiging: Positieve trend houdt aan, maar meer inspanningen nodig

Persbericht: Commissie kondigt nieuw kader voor migratiepartnerschap aan: meer samenwerking met derde landen om migratie beter te beheren

Persbericht: Naar een duurzaam en billijk gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Persbericht: Commissie presenteert opties voor een hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel en voor de ontwikkeling van veilige en legale migratietrajecten naar Europa

Conclusies van de Raad inzake de hervestiging van 20.000 personen die internationale bescherming nodig hebben

Persbericht: Vrijwillige humanitaire toelatingsregeling met Turkije voor vluchtelingen uit Syrië

Aanbeveling van de Commissie inzake een vrijwillige regeling voor toelating op humanitaire gronden van vluchtelingen uit Syrië die in Turkije verblijven

Verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland

IP/16/2434

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar