Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Likumīgu migrācijas iespēju uzlabošana – Komisija ierosina izveidot kopīgu ES pārmitināšanas regulējumu

Briselē, 2016. gada 13. jūlijā

Eiropas Komisija šodien ierosina ES pārmitināšanas regulējumu, kura mērķis ir izstrādāt kopīgu Eiropas politiku pārmitināšanas jomā, lai nodrošinātu sakārtotas un drošas iespējas nokļūt Eiropā personām, kurām ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība.

Eiropas Komisija šodien ierosina ES pārmitināšanas regulējumu, kura mērķis ir izstrādāt kopīgu Eiropas politiku pārmitināšanas jomā, lai nodrošinātu sakārtotas un drošas iespējas nokļūt Eiropā personām, kurām ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Šis priekšlikums ir daļa no Komisijas centieniem reformēt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu un jāskata saistībā ar Eiropas programmā migrācijas jomā izklāstīto ilgtermiņa politiku labākai migrācijas pārvaldībai. Tas arī palīdzēs īstenot jauno, uz rezultātiem orientēto partnerības regulējumu sadarbībai ar galvenajām trešām izcelsmes un tranzīta valstīm, ar kuru Komisija nāca klajā 7. jūnijā.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: „Mums jāpieliek solis mūsu kopīgajos centienos nodrošināt starptautisko aizsardzību, un cita starpā tas nozīmē drošā un organizētā veidā pārmitināt bēgļus uz Eiropu. Ad hoc shēmas līdz šim ir devušas zināmus rezultātus, taču jaunās, šodien ierosinātās procedūras nozīmē, ka mēs jau agrīnā posmā sadarbosimies ar valstu valdībām, lai pastiprinātu un sakopotu to centienus un padarītu šo darbu efektīvāku. Dalībvalstis pašas lems par to, cik cilvēku jāpārmitina katru gadu, un tās saņems finansiālu atbalstu no ES budžeta, lai īstenotu praksē savus lēmumus. Tas ir efektīvs veids, kādā Eiropas Savienība var īstenot savu kopējo atbildību, lai apliecinātu solidaritāti ar valstīm ārpus ES un palīdzēt tām tikt galā ar daudzajiem cilvēkiem, kuri bēg no kara un vajāšanas.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: „Šodienas priekšlikums ir nozīmīgs posms mūsu centienos piedāvāt likumīgas iespējas, lai ļautu grūtībās nonākušajiem cilvēkiem droši nokļūt Eiropas Savienībā un saņemt aizsardzību. Šis priekšlikums ir daļa no lielāka mērķa, proti, nodrošināt to, ka aizsardzība tiek piedāvāta tiem, kam tā ir vajadzīga, samazināt neatbilstīgas migrācijas stimulus, kā arī aizsargāt migrantus pret ekspluatāciju no kontrabandas tīklu organizatoru puses un aizsargāt viņus no bīstamiem ceļojumiem uz Eiropu. Izveidojot pastāvīgu regulējumu ar savstarpēji saskaņotu kārtību, mēs varam nodrošināt ātrākas procedūras, kas mums ļaus pakāpeniski palielināt mūsu kopējās saistības pārmitināšanas jomā. Cenšoties slēgt neatbilstīgus migrācijas ceļus, ES tādējādi rada patiesi likumīgu migrācijas iespēju.”

Šodien iesniegtajā priekšlikumā būs paredzēts pastāvīgs regulējums ar vienotu procedūru pārmitināšanai ES iekšienē. Kaut arī dalībvalstis arī turpmāk pašas lems par to, cik cilvēku katru gadu tiks pārmitināti, tomēr Eiropas Savienība, koordinējot atsevišķu valstu centienus un rīkojoties kopā, panāks lielāku ietekmi. Jaunais pārmitināšanas regulējums tiks īstenots, izmantojot ikgadējos ES pārmitināšanas plānus, kurus pieņems Padome un kuri tiks konkretizēti ar mērķtiecīgām ES pārmitināšanas programmām, ko pieņems Komisija. Ikgadējos ES pārmitināšanas plānos tiks noteiktas vispārējās ģeogrāfiskās prioritātes, uz kuru pamata tiks veikta pārmitināšana, kā arī maksimālais to personu kopskaits, kuras jāpārmitina nākamajā gadā, balstoties uz dalībvalstu un asociēto Šengenas valstu līdzdalību un ieguldījumu, ko tās sniegušas konkrētajā ikgadējā pārmitināšanas plānā.

ES pārmitināšanas regulējumā ir izklāstīti kritēriji, kas būtu jāņem vērā, nosakot reģionus vai trešās valstis, no kurām tiek veikta pārmitināšana, piemēram – to personu skaits trešās valstīs, kurām ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, vispārējās attiecības starp ES un trešām valstīm, kā arī efektīva šo valstu sadarbība patvēruma un migrācijas jomā, tostarp šo valstu patvēruma sistēmu pilnveidošana un sadarbība neatbilstīgās migrācijas, atpakaļuzņemšanas un atgriešanas jomā.

Ar jauno ES pārmitināšanas regulējumu tiks izveidots vienots standarta procedūru kopums pārmitināšanas kandidātu atlasei un attieksmei pret tiem. Tajā arī konkretizēti kopējie atbilstības kritēriji mērķtiecīgo ES pārmitināšanas programmu ietvaros veicamajai pārmitināšanai uz Eiropas Savienību un izklāstīti kopīgie kandidātu izslēgšanas iemesli un pārmitināšanas procedūras veids (parastā vai paātrinātā procedūra), ko varētu izmantot.

Lai atbalstītu dalībvalstu centienus veikt pārmitināšanu saskaņā ar mērķtiecīgajām ES programmām, Komisija no ES budžeta piešķirs 10 000 eiro par katru pārmitināto personu. Līdzekļi tiks piešķirti no ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF). Pārmitināšana, ko veic ārpus Savienības pārmitināšanas regulējuma, nesaņems finansiālu atbalstu no Savienības budžeta.

Saskaņā ar Līgumiem pievienotajiem attiecīgajiem protokoliem Apvienotā Karaliste un Īrija var piedalīties ierosinātās regulas īstenošanā, ja vien tās to vēlas. Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2015. gada 13. maijā Eiropas programmā migrācijas jomā ierosināja tālejošu stratēģiju, kas veido pamatu Komisijas pastāvīgajam darbam ar mērķi novērst gan tūlītējās, gan ilgtermiņa problēmas saistībā ar migrācijas plūsmu efektīvu un visaptverošu pārvaldību; minētajā stratēģijā arī izklāstīta nepieciešamība pēc kopīgas pieejas, lai ar pārmitināšanas palīdzību nodrošinātu aizsardzību pārvietotām personām, kurām tā ir vajadzīga.

Eiropas Komisija 2015. gada 8. jūnijā nāca klajā ar ieteikumu par Eiropas shēmu attiecībā uz pārmitināšanu; pēc tam 2015. gada 20. jūlijā tika pieņemti Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par 22 504 personu, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārmitināšanu, izmantojot daudzpusējas un valstu shēmas.

2015. gada 15. decembrī Komisija pieņēma ieteikumu attiecībā uz brīvprātīgu humanitāras uzņemšanas shēmu ar Turciju. Saskaņā ar 2016. gada 18. martā pieņemto ES un Turcijas paziņojumu brīvprātīga humanitāras uzņemšanas shēma tiks iedarbināta, tiklīdz neatbilstīga pārceļošana starp Turciju un ES beigsies vai vismaz būs būtiski un ilgtspējīgi samazināta.

Eiropas Komisija 2016. gada 6. aprīlī publicēja paziņojumu, ar ko tika sākta kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma un strukturētas pārmitināšanas sistēmas izveide, uz kuras pamata tiek veidota Savienības politika pārmitināšanas jomā un paredzēta kopēja pieeja attiecībā uz to personu drošu un likumīgu ierašanos Savienībā, kurām ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība.

Pēc minētā paziņojuma Komisija iepazīstināja ar pirmo reformu kopumu (2016. gada 4. maijs). Šis kopums ietvēra priekšlikumus ilgtspējīgas un taisnīgas Dublinas sistēmas izveidei, Eurodac sistēmas pastiprināšanai un patiesas Eiropas Patvēruma aģentūras izveidei.

Komisija regulāri ziņo par pārmitināšanas jomā gūtajiem panākumiem. Pirmais ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu tika pieņemts 16. martā. Otro, trešo un ceturto ziņojumu pieņēma attiecīgi 12. aprīlī, 18. maijā un 15. jūnijā. Šodien tika pieņemts piektais ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu.

Papildu informācijai

Bieži uzdotie jautājumi – ES pārmitināšanas regulējuma izveide

Regula, ar ko izveido Savienības pārmitināšanu regulējumu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014

Paziņojums presei – Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformas pabeigšana: ceļā uz efektīvu, taisnīgu un humānu patvēruma politiku

Bieži uzdotie jautājumi – Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma

FAKTU LAPA – Patvēruma procedūras: kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma

FAKTU LAPA – Kvalificēšana: kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma

FAKTU LAPA – Uzņemšanas nosacījumi: kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma

FAKTU LAPA – Kopējā Eiropas patvēruma sistēma

Paziņojums presei – Pārcelšana un pārmitināšana: pozitīvā tendence turpinās, taču vajadzīgi turpmāki centieni

Paziņojums presei – Komisija paziņo par jaunu Migrācijas partnerības regulējumu: pastiprināta sadarbība ar trešām valstīm labākai migrācijas pārvaldībai

Paziņojums presei – Ceļā uz ilgtspējīgu un taisnīgu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu

Paziņojums presei – Komisija iepazīstina ar risinājumiem, lai reformētu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu un izveidotu drošas un likumīgas iespējas nokļūšanai Eiropā

Padomes secinājumi par 20 000 personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārmitināšanu

Paziņojums presei – Brīvprātīga humanitāra uzņemšanas shēmu ar Turciju bēgļiem no Sīrijas

Komisijas ieteikums attiecībā uz brīvprātīgu humanitāru uzņemšanas shēmu ar Turciju tiem bēgļiem no Sīrijas, kuri uzturas Turcijā

ES un Turcijas 2016. gada 18. marta paziņojums

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes 2015. gada 22. septembra Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

IP/16/2434

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar