Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Plėtoti teisines priemones. Komisija siūlo sukurti bendrą perkėlimo į ES sistemą

Briuselis, 2016 m. liepos 13 d.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė perkėlimo į ES sistemą, kuria sukuriama bendra perkėlimo į Europą politikos strategija, siekiant užtikrinti tvarkingus ir saugius būdus patekti į Europą asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė perkėlimo į ES sistemą, kuria sukuriama bendra perkėlimo į Europą politikos strategija, siekiant užtikrinti tvarkingus ir saugius būdus patekti į Europą asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Pasiūlymas yra Komisijos reformuojamos bendros Europos prieglobsčio sistemos ir Europos migracijos darbotvarkėje nustatytos ilgalaikės geresnio migracijos valdymo politinės strategijos dalis. Juo taip pat prisidedama įgyvendinant naują, birželio 7 d. Komisijos pristatytą į rezultatus orientuotą bendradarbiavimo su svarbiausiomis trečiosiomis kilmės ir tranzito šalimis partnerystės sistemą.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: "Mums reikia suaktyvinti bendras pastangas teikti tarptautinę apsaugą, o tam,be kita ko, reikia saugiai ir tvarkingai perkelti pabėgėlius į Europą. Iki šiol vykdytos ad hoc programos davė rezultatų, bet šiandien pateikta naujoji tvarka reiškia, jog iš pat pradžių dirbsime su nacionalinėmis vyriausybėmis, didinsime ir telksime pastangas ir darbą atliksime geriau. Valstybės narės spręs, kiek žmonių turi būti perkelta į ES kiekvienais metais, ir gaus ES biudžeto paramą, kad sprendimus paverstų veiksmais. Tai veiksmingiausias būdas ES įgyvendinti savo kolektyvinę atsakomybę, parodyti solidarumą su ES nepriklausančiomis šalimis ir joms padėti spręsti problemas, kylančias dėl to, kad daug žmonių bėga nuo karo ir persekiojimų."

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos pridūrė: "Šiandienos pasiūlymas – didelis žingsnis aktyvinant mūsų pastangas siūlyti poreikį išgyvenantiems asmenims teisėtus kelius saugiai patekti į ES ir gauti apsaugą. Tai neatimama didesnio tikslo – užtikrinti, kad apsauga suteikiama tiems, kuriems jos reikia, mažinti neteisėtos migracijos motyvaciją ir apsaugoti migrantus nuo kontrabandininkų grupuočių išnaudojimo bei pavojingų kelionių siekiant patekti į Europą – dalis. Sukurdami nuolatinę, pagal darnias taisykles veikiančią sistemą galėsime užtikrinti spartesnes procedūras ir palaipsniui didinti mūsų bendrus perkėlimo į ES įsipareigojimus. ES iš tiesų atveria teisines galimybes mūsų pastangoms užkirsti kelią neteisėtiems atvykimams."

Šiandien pateikiamu pasiūlymu bus užtikrinama darni vieninga perkėlimo į visą ES sistema. Valstybės narės ir toliau pačios spręs, kiek žmonių kasmet gali būti perkelta į ES, tačiau koordinuodama pastangas ir veikdama vieningai, ES darys didesnį poveikį. Būsima perkėlimo į ES sistema bus įgyvendinama vykdant kasmetinius perkėlimo į ES planus, kuriuos priims Taryba, ir įgyvendinant Komisijos priimtas tikslines perkėlimo į ES programas. Kasmetiniuose perkėlimo į ES planuose bus apytikriai nustatyti geografiniai prioritetai: iš kurių šalių bus vykdomas perkėlimas, koks bendras didžiausias asmenų, kurie bus perkelti ateinančiais metais, skaičius, apskaičiuojamas pagal kiekvienos valstybės narės ir asocijuotųjų Šengeno narių dalyvavimą ir indėlį į konkretų kasmetinį perkėlimo į ES planą.

Perkėlimo į ES sistemoje nustatyti kriterijai, į kuriuos reikės atsižvelgti sprendžiant, iš kurių regionų ar trečiųjų šalių bus vykdomas perkėlimas, kaip antai kiek trečiojoje šalyje asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kokie bendri ES ryšiai su trečiosiomis šalimis ir jų aktyvus bendradarbiavimas prieglobsčio ir migracijos srityse, įskaitant jų prieglobsčio sistemos plėtrą ir bendradarbiavimą neteisėtos migracijos, readmisijos ir grąžinimo srityse.

Naujoje perkėlimo į ES sistemoje bus nustatyta standartinė perkeliamų į ES kandidatų atrankos ir elgesio su jais tvarka. Be to, joje nustatyti bendri perkėlimo į ES kriterijai pagal tikslines perkėlimo į programas, išdėstytos bendros galimos kandidatų atmetimo priežastys ir nurodoma, kokia gali būti taikoma perkėlimo tvarka (paprasta ar pagreitinta).

Remdama valstybių narių pastangas vykdyti perkėlimą pagal tikslines ES programas, Komisija kiekvienam perkeliamam asmeniui skirs 10 000 € iš ES biudžeto. Lėšos bus skiriamos iš ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF). Perkėlimai, vykdomi už Sąjungos taikomos perkėlimo sistemos ribų, nebus finansiškai remiami iš Sąjungos biudžeto.

UK ir Airija gali, jei nori, dalyvauti įgyvendinant šiuos veiksmus, vadovaujantis atitinkamais prie Sutarčių pridėtais protokolais. Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

Pagrindiniai faktai

2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija pasiūlė plataus masto strategiją, išdėstytą Europos migracijos darbotvarkėje, kurioje padedamas nuolatinės Komisijos veiklos sprendžiant skubias ir ilgalaikes veiksmingo ir visapusiško migracijos srautų valdymo problemas ir suformuluojamas bendro požiūrio į apsaugos teikimą perkeltiesiems asmenims, kuriems reikia apsaugos, užtikrinant jų perkėlimą į ES, poreikis.

2015 m. birželio 8 d. Europos Komisija paskelbė rekomendaciją dėl Perkėlimo į ES programos, o vėliau, 2015 m. liepos 20 d., paskelbtos Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų susitikimo išvados dėl 22 504 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES.

2015 m. gruodžio 15 d. Komisija paskelbė rekomendaciją dėl kartu su Turkija vykdomos savanoriškos humanitarinio priėmimo programos. Pagal 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimą, savanoriška humanitarinio priėmimo programa bus pradėta įgyvendinti, kai bus baigti neteisėti sienos kirtimai iš Turkijos į ES ar bent jau jų smarkiai ir ilgam laikui sumažės.

2016 m. balandžio 6 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo pradėjo bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą ir ėmėsi kurti struktūrinę perkėlimo į ES sistemą, suteikdama pavidalą Sąjungos perkėlimo ES politikai ir užtikrindama bendrą požiūrį į asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, saugų ir teisėtą atvykimą į Sąjungą.

Po šio komunikato Komisija 2016 m. gegužės 4 d. pristatė pirmąjį reformų rinkinį. Rinkinyje pateikti pasiūlymai sukurti tvarią ir teisingą Dublino sistemą, sustiprinti sistemą „Eurodac“ ir įsteigti tikrą Europos prieglobsčio agentūrą.

Komisija kasmet teikia ataskaitą apie pažangą perkėlimo į ES srityje. Pirmoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita buvo priimta kovo 16 d. Antroji, trečioji ir ketvirtoji ataskaitos priimtos atitinkamai balandžio 12 d., gegužės 18 d. ir birželio 15 d. Penktoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita priimta šiandien.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai. Perkėlimo į ES sistemos kūrimas:

Reglamentas, kuriuo sukuriama Sąjungos perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014

Pranešimas spaudai. Įvykdyti bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą siekiant veiksmingos, teisingos ir humaniškos prieglobsčio politikos

Dažnai užduodami klausimai. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

FAKTŲ SUVESTINĖ.Prieglobsčio tvarka: bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

FAKTŲ SUVESTINĖ. Kvalifikacijos. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

FAKTŲ SUVESTINĖ. Priėmimo sąlygos: bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

FAKTŲ SUVESTINĖ. Bendra Europos prieglobsčio sistema

Pranešimas spaudai. Perkėlimas į Europos Sąjungą ir perkėlimas Europos Sąjungoje. Toliau ryškėja teigiamos tendencijos, bet reikia didinti pastangas

Pranešimas spaudai. Komisija paskelbė naują partnerystės migracijos srityje modelį. Siekiant geriau valdyti migraciją stiprinamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis.

Pranešimas spaudai. Kuriame tvarią ir teisingą bendrą Europos prieglobsčio sistemą

Pranešimas spaudai. Komisija pristato galimybes reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir tiesti saugius ir teisėtus kelius į Europą

Tarybos išvados dėl 20 000 asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES

Pranešimas spaudai. Kartu su Turkija vykdoma savanoriška pabėgėlių iš Sirijos humanitarinio priėmimo programa

Komisijos rekomendacija dėl savanoriškos Turkijoje esančių pabėgėlių iš Sirijos humanitarinio priėmimo programos

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas.

Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, pasiūlymas

IP/16/2434

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar