Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Lailliset maahanmuuttoväylät: Komissio ehdottaa EU:lle yhteistä uudelleensijoittamiskehystä

Bryssel 13. heinäkuuta 2016

Euroopan komissio on tänään tehnyt ehdotuksen EU:n uudelleensijoittamiskehyksestä. Sillä pyritään yhteiseen uudelleensijoittamispolitiikkaan, jonka turvin kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt pääsisivät Eurooppaan hallitusti turvallisia väyliä käyttäen.

Euroopan komissio on tehnyt tänään ehdotuksen EU:n uudelleensijoittamiskehyksestä. Sillä pyritään yhteiseen uudelleensijoittamispolitiikkaan, jonka turvin kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt pääsisivät Eurooppaan hallitusti turvallisia väyliä käyttäen. Ehdotus on osa komission käynnistämää Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistusta. Se liittyy pitkän aikavälin politiikkaan, jolla pyritään parantamaan muuttoliikkeen hallintaa Euroopan muuttoliikeagendan mukaisesti. Se edistää myös komission 7. kesäkuuta esittämän, yhteistyötä yksittäisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa koskevan tuloskeskeisen kumppanuuskehyksen täytäntöönpanoa.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että EU:n on tehostettava yhteisiä toimia kansainvälisen suojelun tarjoamiseksi muun muassa uudelleensijoittamalla pakolaisia EU:hun turvallisella ja hallitulla tavalla. ”Tähänastiset toimet ovat tuottaneet jonkin verran tulosta, mutta tänään ehdotettujen uusien menettelyjen ansiosta komissio voi tehdä varhaisessa vaiheessa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niiden toimien kokoamiseksi yhteen, jolloin saadaan parempia tuloksia. Jäsenvaltiot päättävät, paljonko uudelleensijoitettavia ne vastaanottavat vuosittain, ja ne saavat EU:n talousarviosta tukea päätöstensä toteuttamiseen. Tämä on tehokas tapa, jolla EU voi kantaa kollektiivisen vastuunsa ja osoittaa solidaarisuutta EU:n ulkopuolisia maita kohtaan auttamalla niitä selviytymään sotaa ja vainoa pakenevien suurista joukoista.”

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin Dimitris Avramopoulosin mukaan ehdotus on merkittävä edistysaskel laillisten väylien järjestämiseksi, jotta suojelun tarpeessa olevat ihmiset pääsevät turvallisesti EU:hun. ”Se on olennainen osa laajempaa pyrkimystä varmistaa, että suojaa saavat ne, jotka sitä tarvitsevat, vähentää laittoman maahanmuuton houkuttimia ja suojella maahanmuuttajia salakuljetusverkostojen hyväksikäytöltä ja vaarallisilta matkoilta Eurooppaan pääsemiseksi. Pysyvä kehys ja yhdenmukaistetut käytännöt nopeuttavat menettelyjä, jolloin EU:n yhteisiä uudelleensijoittamissitoumuksia voidaan asteittain lisätä. EU avaa sillä laillisen väylän, kun taas laiton väylä pyritään sulkemaan.”

Tämänpäiväinen ehdotus tarjoaa yhdenmukaiset ja pysyvät puitteet uudelleensijoittamiselle koko EU:n alueella. Vaikka jäsenvaltiot päättävät jatkossakin, paljonko uudelleensijoitettavia ne vastaanottavat vuosittain, EU saa enemmän aikaan koordinoimalla kansallisia toimia ja toimimalla kokonaisuutena. Kehys pannaan täytäntöön neuvoston hyväksymillä vuotuisilla EU:n uudelleensijoittamissuunnitelmilla. Käytännön toteutus tapahtuu komission laatimien kohdennettujen EU:n uudelleensijoittamisohjelmien avulla. Vuotuisissa uudelleensijoittamissuunnitelmissa määritellään väljästi ne maantieteelliset alueet, joista henkilöitä sijoitetaan uudelleen, sekä seuraavana vuonna uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärä sen perusteella, kuinka paljon jäsenvaltiot ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat ovat ilmoittaneet voivansa vastaanottaa.

EU:n uudelleensijoittamiskehyksessä vahvistetaan kriteerit, joiden perusteella määritellään ne alueet tai kolmannet maat, joista henkilöitä sijoitetaan uudelleen. Niitä ovat esimerkiksi kolmansissa maissa oleskelevien kansainvälistä suojelua tarvitsevien määrät, EU:n yleiset suhteet kolmansien maiden kanssa sekä kolmansien maiden EU:n kanssa tekemä yhteistyö turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa, joihin kuuluvat muun muassa näiden maiden oman turvapaikkajärjestelmän kehittäminen sekä laittomaan maahanmuuttoon, takaisinottoon ja palauttamiseen liittyvä yhteistyö.

Uudelleensijoittamiskehyksessä määritetään yhteiset vakiomenettelyt uudelleensijoitettavien valitsemiseen ja tapausten käsittelyyn. Kehyksessä vahvistetaan myös yhteiset kriteerit sille, keitä EU:n kohdennetuissa uudelleensijoittamisohjelmissa voidaan valita uudelleensijoitettaviksi, ja kriteerit, joiden perusteella ehdokkaita voidaan sulkea pois. Lisäksi siinä määritetään käytettävä uudelleensijoittamismenettely (tavallinen tai nopeutettu menettely).

Komissio tukee jäsenvaltioita kohdennettujen EU:n ohjelmien mukaisessa uudelleensijoittamisessa EU:n talousarviosta 10 000 eurolla jokaista uudelleensijoitettua henkilöä kohden. Varat otetaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF). Unionin talousarviosta ei tueta uudelleensijoituksia, jotka tapahtuvat uudelleensijoittamiskehyksen ulkopuolella.

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat perussopimuksiin liitettyjen pöytäkirjojen mukaisesti osallistua asetuksen täytäntöönpanoon, jos ne niin haluavat. Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, eikä asetus sido Tanskaa.

Tausta

Euroopan komissio teki 13. toukokuuta 2015 ehdotuksen laaja-alaisesta strategiasta Euroopan muuttoliikeagendan muodossa. Se loi perustan komission jatkuvalle työlle, jolla pyritään vastaamaan muuttovirtojen tehokkaaseen ja kokonaisvaltaiseen hallintaan liittyviin välittömiin ja pitkän aikavälin haasteisiin. Samalla todettiin tarve määritellä yhteinen lähestymistapa suojelun järjestämiseen sitä tarvitseville uudelleensijoittamisen avulla.

Euroopan komissio julkaisi 8. kesäkuuta 2015 suosituksen Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi, minkä jälkeen neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat antoivat 20. heinäkuuta 2015 päätelmät, joiden mukaan monenvälisten ja kansallisten järjestelmien avulla sijoitetaan uudelleen 22 504 selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä.

Komissio antoi 15. joulukuuta 2015 suosituksen Turkin kanssa toteutettavasta vapaaehtoisesta humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmästä. EU:n ja Turkin 18. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman mukaan vapaaehtoinen humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmä käynnistetään, kun sääntöjenvastaiset rajanylitykset Turkin ja EU:n välillä ovat loppumassa tai kun ne ovat ainakin huomattavasti ja kestävällä tavalla vähentyneet.

Komissio julkaisi 6. huhtikuuta 2016 tiedonannon, jolla käynnistettiin Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus. Sillä aloitettiin myös prosessi jäsennellyn uudelleensijoitusjärjestelmän perustamiseksi kehykseksi unionin uudelleensijoituspolitiikalle ja yhteiselle lähestymistavalle turvallisten ja laillisten väylien järjestämiseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden unioniin pääsyä varten.

Komissio esitti tiedonannon perusteella 4. toukokuuta 2016 ensimmäisen uudistuspaketin. Se sisälsi ehdotukset Dublinin järjestelmän kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden parantamisesta, Eurodac-järjestelmän lujittamisesta ja täysivaltaisen Euroopan turvapaikkaviraston perustamisesta.

Komissio raportoi uudelleensijoittamisten edistymisestä säännöllisesti. Ensimmäinen kertomus sisäisten siirtojen ja uudelleensijoittamisen toteuttamisesta esitettiin 16. maaliskuuta. Toinen kertomus annettiin 12. huhtikuuta, kolmas 18. toukokuuta ja neljäs 15. kesäkuuta. Viides kertomus annettiin tänään.

Lisätietoja

Usein kysyttyjä kysymyksiä: EU:n uudelleensijoittamiskehys

Asetus unionin uudelleensijoittamiskehyksen perustamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

Lehdistötiedote: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus valmistuu: kohti tehokasta, oikeudenmukaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa turvapaikkapolitiikkaa

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

Tietosivu – Turvapaikkamenettelyt: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

Tietosivu – Aseman määrittely: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

Tietosivu – Vastaanotto-olosuhteet: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

Tietosivu – Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

Lehdistötiedote: Relocation and Resettlement: Positive trend continues, but more efforts needed

Lehdistötiedote: Komissio perustaa muuttoliikkeen hallintaa varten uuden kumppanuuskehyksen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Lehdistötiedote: Kohti kestävää ja oikeudenmukaista Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää

Lehdistötiedote: Komissio esittelee vaihtoehtoja Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi sekä turvallisten ja laillisten maahanpääsyväylien kehittämiseksi

Neuvoston päätelmät 20 000:n kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön uudelleensijoittamisesta

Lehdistötiedote: Komissio esittää suosituksen Turkin kanssa luotavasta humanitaarisista syistä sallittavan maahantulon vapaaehtoisesta järjestelmästä Syyrian pakolaisille

Komission suositus Turkin kanssa toteutettavasta vapaaehtoisesta humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmästä

EU:n ja Turkin julkilausuma, 18. maaliskuuta 2016.

Ehdotus neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22 päivänä syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta

IP/16/2434

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar