Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Forbedrede lovlige adgangsveje for at komme ind i EU: Kommissionen foreslår at skabe en fælles EU-ramme for genbosætning

Bruxelles, den 13. juli 2016

Europa-Kommissionen fremsætter i dag forslag til en EU-ramme for genbosætning for at fastlægge en fælles EU-politik om genbosætning og skabe ordentlige og sikre veje til Europa for personer, der har behov for international beskyttelse.

Europa-Kommissionen fremsætter i dag forslag til en EU-ramme for genbosætning for at fastlægge en fælles EU-politik om genbosætning og skabe ordentlige og sikre veje til Europa for personer, der har behov for international beskyttelse. Forslaget indgår som en del af Kommissionens reform af det fælles europæiske asylsystem og den langsigtede politik for bedre migrationsstyring, der er fastsat i den europæiske dagsorden for migration. Det vil også bidrage til gennemførelsen af den nye resultatorienterede partnerskabsramme for samarbejde med tredjelande, der er oprindelses- og transitlande, som Kommissionen fremlagde den 7. juni.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtalte: "Vi er nødt til at sætte fart på vores fælles bestræbelser for at yde international beskyttelse, og det omfatter genbosættelse af flygtninge i Europa på en sikker og ordentlig måde. Ad hoc-ordninger har hidtil givet visse resultater, men de nye procedurer, der i dag fremsættes forslag til, indebærer, at vi vil arbejde sammen med de nationale regeringer på et tidligere tidspunkt for at øge og samle indsatsen og gøre dette arbejde bedre. Det er medlemsstaterne, der kommer til at bestemme, hvor mange personer der hvert år skal genbosættes, og de vil modtage finansiel støtte hertil fra EU-budgettet for at omsætte deres beslutning til konkret handling. Dette er en effektiv måde, hvorpå EU kan leve op til sit kollektive ansvar for at udvise solidaritet med tredjelande og hjælpe dem med at klare det store antal personer, der flygter fra krig og forfølgelse."

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, sagde: "Dagens forslag udgør et stort skridt fremad i vores bestræbelser for at tilbyde lovlige måder, hvorpå personer i nød kan indrejse sikkert i EU og blive beskyttet. Det er en integreret del af et større mål med henblik på at sikre, at den beskyttelse, der tilbydes personer, der har brug for det, mindsker incitamentet til irregulær migration, og beskytte migranterne mod at blive udnyttet af netværk af menneskesmuglere og mod den farlige rejse for at nå Europa. Ved at skabe en permanent ramme med harmoniserede praksisser kan vi sikre hurtigere procedurer, hvilket gør det muligt for os gradvist at optrappe vores fælles løfter, hvad angår genbosætning. EU åbner således op for en reel mulighed for lovlig migration, som skal bringe den irregulære migration til ophør."

Dagens forslag indeholder bestemmelser om en permanent ramme med en ensartet procedure for genbosætning i hele EU. Selv om det fortsat vil være medlemsstaterne, der beslutter, hvor mange personer der hvert år skal genbosættes, vil EU kollektivt opnå bedre resultater ved at koordinere de nationale bestræbelser og handle i fællesskab. Den fremtidige genbosætningsramme vil blive gennemført ved hjælp af årlige EU-genbosætningsplaner vedtaget af Rådet, som iværksættes ved hjælp af målrettede EU-genbosætningsordninger vedtaget af Kommissionen. I de årlige EU-genbosætningsplaner vil de brede geografiske prioriteringer, hvad angår det sted, hvorfra der vil ske genbosætning, det maksimale samlede antal personer, der skal genbosættes på grundlag af medlemsstaternes og associerede Schengenlandes deltagelse i og bidrag til den specifikke årlige genbosætningsplan, blive fastsat.

I EU's ramme for genbosætning fastsættes de kriterier, der skal tages hensyn til, når det besluttes, fra hvilke regioner eller tredjelande der vil ske genbosætning, såsom antallet af personer, der har brug for international beskyttelse i tredjelande, de overordnede forbindelser mellem EU og tredjelande og deres reelle samarbejde på asyl- og migrationsområdet, herunder udvikling af deres asylsystem og samarbejde om irregulær migration, tilbagetagelse og tilbagesendelse.

Den nye EU-ramme for genbosætning vil omfatte et fælles sæt standardprocedurer for udvælgelse af de personer, der kan komme i betragtning, og behandlingen af dem. Derudover specificeres de fælles kriterier for, hvem der kan være omfattet af genbosætning i EU inden for rammerne af de målrettede EU-genbosætningsordninger, og der fastsættes bestemmelser om fælles årsager til at udelukke bestemte personer, og om, hvilken genbosætningsprocedure (almindelige procedure eller fremskyndet procedure) der skal anvendes.

For at støtte medlemsstaternes genbosætningsbestræbelser inden for rammerne af de målrettede EU-ordninger vil Kommissionen yde 10 000 EUR fra EU-budgettet for hver person, der genbosættes. Midlerne vil blive tildelt fra EU's Asyl-, Migrations- og Integrationsfond. Der vil ikke blive ydet finansiel støtte via EU-budgettet til genbosætning uden for EU's ramme for genbosætning.

Det Forenede Kongerige og Irland kan deltage i gennemførelsen af forordningen, hvis de ønsker det, jf. de relevante protokoller, der er knyttet som bilag til traktaterne. Danmark deltager ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

Baggrund

Den 13. maj 2015 fremsatte Kommissionen forslag til en vidtrækkende strategi baseret på den europæiske dagsorden for migration, som danner grundlag for Kommissionens fortsatte arbejde med at klare både de øjeblikkelige og de langsigtede udfordringer med at sikre en effektiv og omfattende migrationsstyring, og hvori det fastslås, at der er behov for en fælles tilgang til at yde beskyttelse til fordrevne personer med behov for beskyttelse via genbosætning.

Den 8. juni 2015 udsendte Europa-Kommissionen en henstilling om en europæisk genbosættelsesordning, som blev fulgt op af konklusioner vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. juli 2015, med henblik på gennem multilaterale og nationale ordninger at genbosætte 22 504 personer med et klart behov for international beskyttelse.

Den 15. december 2015 udsendte Kommissionen en henstilling om en frivillig humanitær indrejseordning med Tyrkiet for flygtninge fra Syrien. I henhold til erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016 vil en frivillig humanitær indrejseordning blive aktiveret, så snart de irregulære grænsepassager mellem Tyrkiet og EU ophører eller i det mindste er blevet betydeligt reduceret til et varigt niveau.

Den 6. april 2016 udsendte Europa-Kommissionen en meddelelse, som indledte processen med at reformere det fælles europæiske asylsystem og oprette et struktureret genbosætningssystem, der skal danne rammen om EU's genbosætningspolitik og udgøre en fælles strategi for, hvordan personer med behov for international beskyttelse sikkert og på lovlig vis kan komme ind i EU.

Efter meddelelsen fremlagde Kommissionen den første pakke af reformer den 4. maj 2016. Pakken indeholdt forslag om oprettelse af et bæredygtigt og retfærdigt Dublinsystem, styrkelse af Eurodacsystemet og oprettelse af et reelt europæisk asylagentur.

Kommissionen rapporterer regelmæssigt om de fremskridt, der gøres med genbosætningen. Den første rapport om omfordeling og genbosætning blev vedtaget den 16. marts. Den anden, tredje og fjerde rapport blev vedtaget henholdsvis den 12. april, den 18. maj og den 15. juni. Den femte rapport om omfordeling og genbosætning blev vedtaget i dag.

Yderligere oplysninger

Hyppigt stillede spørgsmål: Fastsættelse af en EU-ramme for genbosætning:

Forordning om en EU-ramme for genbosætning og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014.

Pressemeddelelse: Færdiggørelse af reformen af det fælles europæiske asylsystem: på vej mod en effektiv, retfærdig og human asylpolitik

Hyppigt stillede spørgsmål: Reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Asylprocedurer: reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Anerkendelsesstandarder: reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Modtagelsesforhold: reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Det fælles europæiske asylsystem

Pressemeddelelse: Omfordeling og genbosættelse: De positive tendenser fortsætter, men der er brug for en yderligere indsats

Pressemeddelelse: Kommissionen bekendtgør en ny ramme for partnerskaber om migration: et styrket samarbejde med tredjelande for bedre at styre migrationen

Pressemeddelelse: På vej mod et bæredygtigt og retfærdigt fælles europæisk asylsystem

Presse meddelelse: Kommissionen fremlægger forslag til ændring af det fælles europæiske asylsystem og udvikling af sikre og lovlige adgangsveje til Europa

Rådets konklusioner om genbosætning af 20 000 personer, der har behov for international beskyttelse

Pressemeddelelse: En frivillig humanitær indrejseordning med Tyrkiet for flygtninge fra Syrien

Kommissionens henstilling om en frivillig humanitær indrejseordning til fordel for syriske flygtninge, der befinder sig i Tyrkiet

Erklæring af 18. marts 2016 mellem EU og Tyrkiet

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

IP/16/2434

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar