Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet: för en effektiv, rättvis och human asylpolitik

Bryssel den 13 juli 2016

Europeiska kommissionen lägger i dag fram förslag för att slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet för att uppnå en effektiv, rättvis och human asylpolitik, som kan fungera ändamålsenligt både vid normalt och högt migrationstryck.

Europeiska kommissionen lägger i dag fram förslag för att slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet för att uppnå en effektiv, rättvis och human asylpolitik, som kan fungera ändamålsenligt både vid normalt och högt migrationstryck. Ett mer effektivt och enhetligt asylsystem kräver med hänsyn till detta, och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, en gemensam och harmoniserad uppsättning regler på EU-nivå. Kommissionen föreslår därför att det inrättas ett gemensamt förfarande för internationellt skydd, enhetliga normer för skydd och rättigheter för personer som beviljats internationellt skydd och en ytterligare harmonisering av mottagningsvillkoren inom EU. Sammantaget kommer dessa förslag att förenkla och förkorta asylförfarandena och beslutsfattandet, motverka att asylsökande personer reser vidare till ett annat EU-land, och ge dem som har rätt till internationellt skydd ökade möjligheter till integration.

– EU behöver ett asylsystem som både är effektivt och ger skydd, baserat på gemensamma regler, solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Tack vare de föreslagna reformerna går det att se till att personer som verkligen behöver internationellt skydd får det utan dröjsmål, men också att de som inte har rätt att få skydd i EU kan återsändas snabbt. Genom dagens förslag har alla komponenter för att kunna reformera den gemensamma europeiska asylpolitiken lagts fram för Europaparlamentet och rådet.

Dimitris Avramopoulos, kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap välkomnar förslagen: – Det vi föreslår idag är den sista etappen i en övergripande reform av EU:s gemensamma asylsystem. Ändringarna kommer att skapa ett verkligt gemensamt europeiskt asylsystem och garantera att asylsökande får en likvärdig och lämplig behandling, oavsett i vilken medlemsstat de lämnar in ansökan. Samtidigt inför vi tydliga krav och skyldigheter för asylsökande för att motverka sekundära förflyttningar och missbruk av förfaranden. Vårt mål är att skapa ett gemensamt system som är snabbt och effektivt och bygger på harmoniserade regler och ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna.

De lagförslag som läggs fram i dag följer på de första förslagen som antogs av kommissionen den 4 maj för att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet i enlighet med den europeiska migrationsagendan och kommissionens meddelande av den 6 april. De syftar till att bygga upp ett solitt, konsekvent och integrerat europeiskt asylsystem som bygger på gemensamma och harmoniserade regler, som överensstämmer med normerna för internationellt skydd enligt Genèvekonventionen och rättsliga instrument för grundläggande rättigheter.

Ett rättvist och effektivt gemensamt EU-förfarande

Kommissionen föreslår att direktivet om asylförfaranden ska ersättas med en förordning om inrättande av ett till fullo harmoniserat gemensamt EU-förfarande för internationellt skydd för att minska skillnaderna mellan medlemsstaterna i fråga om andelen godkända asylansökningar, motverka sekundära förflyttningar och sörja för gemensamma rättssäkerhetsgarantier för asylsökande. Förslaget kommer att innebära följande:

 • Förkortade, förenklade och tydligare asylförfaranden: Förfarandena i sin helhet ska kortas ned och rationaliseras, och beslut ska vanligen fattas inom högst sex månader. Kortare tidsfrister (mellan en och två månader) införs särskilt i fall där ansökningarna nekas prövning eller är uppenbart ogrundade, eller i fall då ett påskyndat förfarande tillämpas. Tidsfrister införs för överklagande (från en vecka till en månad) och för beslut i första överklagandeinstans (från två till sex månader).

 • Säkerställa gemensamma garantier för asylsökande: Asylsökande kommer att garanteras rätt till en personlig intervju och kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde redan under det administrativa förfarandet. Förstärkta rättssäkerhetsgarantier ges asylsökande med särskilda behov och för ensamkommande barn, för vilka en vårdnadshavare bör tilldelas senast fem dagar efter att ansökan har gjorts.

 • Strängare regler mot missbruk: Det införs nya skyldigheter att samarbeta med myndigheterna, liksom stränga påföljder om dessa inte följs. De nu frivilliga sanktionerna för missbruk av förfarandena, bristande samarbetsvilja och sekundära förflyttningar blir obligatoriska, bland annat genom att en ansökan kan avvisas som implicit återkallad eller uppenbart ogrundad, eller att det påskyndade förfarandet tillämpas.

 • Harmoniserade bestämmelser om säkra länder: Kommissionen klargör begreppen när det gäller säkert land och gör det obligatoriskt att tillämpa dem. Kommissionen föreslår att de nationella förteckningarna över säkra ursprungsländer och säkra tredjeländer ersätts med europeiska förteckningar eller fastställanden på EU-nivå inom fem år från ikraftträdandet av förordningen.

Harmoniserade skyddsnormer och rättigheter

Asylsökande ska få samma skydd, oavsett i vilken medlemsstat de lämnar in ansökan, och under så lång tid som krävs. För att harmonisera skyddsnormerna i EU och sätta stopp för sekundära förflyttningar och s.k. ”asylshopping”, föreslår kommissionen att det nuvarande skyddsdirektivet ska ersättas med en ny förordning. Förslaget kommer att innebära följande:

 • Ökad samstämmighet i fråga om andelen godkända ansökningar och typer av skydd: Typen av skydd och längden på de uppehållstillstånd som beviljas personer som åtnjuter internationellt skydd kommer att harmoniseras. Medlemsstaterna kommer att bli tvungna att följa riktlinjerna från Europeiska byrån för asylfrågor om situationen i en asylsökandes ursprungsland, samt bedöma eventuella interna flyktalternativ med full respekt för principen om ”non-refoulement”.

 • Striktare regler om påföljder för sekundära förflyttningar: Den väntetid på fem år som gäller för att personer som beviljats internationellt skydd ska kunna få ställning som varaktigt bosatta kommer att börja löpa på nytt varje gång personen påträffas i en medlemsstat där han/hon inte har rätt att vistas eller bosätta sig.

 • Skydd beviljas endast så länge som det behövs: En obligatorisk översyn införs för att man ska kunna ta hänsyn till t.ex. förändringar i ursprungsländerna som kan påverka behovet av skydd.

 • Starkare incitament till integration: Rättigheterna och skyldigheterna när det gäller social trygghet och socialt stöd för personer som beviljats internationellt skydd kommer att göras tydligare, och tillgången till vissa typer av socialt stöd kan villkoras till deltagande i integrationsåtgärder.

Värdiga och harmoniserade mottagningsvillkor i hela EU

Kommissionen föreslår dessutom en reform av direktivet om mottagningsvillkor för att garantera att asylsökande åtnjuter harmoniserade och värdiga mottagningsvillkor i hela EU, vilket bidrar till att förebygga sekundära förflyttningar. I reformen ingår följande:

 • Se till att medlemsstaterna tillämpar de normer och indikatorer för mottagningsvillkor som tagits fram av Europeiska stödkontoret för asylfrågor och att de upprättar och kontinuerligt uppdaterar beredskapsplaner för att sörja för tillräcklig och lämplig mottagningskapacitet, även i situationer med ett ovanligt högt tryck.

 • Se till att asylsökande kan nås och avråda dem från att avvika genom att tillåta att medlemsstaterna placerar dem på en särskild bostadsort eller inför rapporteringsskyldigheter. I de fall där en asylsökande inte har uppfyllt skyldigheten att bosätta sig på en viss plats och om det finns en risk för avvikande, kan medlemsstaterna använda sig av frihetsberövande.

 • Klargöra att mottagande bara kommer att erbjudas av den ansvariga medlemsstaten och införa tydligare bestämmelser om när rätten till materiella mottagningsvillkor kan avvecklas och när finansiella bidrag kan ersättas med bidrag in natura.

 • Bevilja tidigare tillträde till arbetsmarknaden, senast sex månader efter det att en asylansökan har inlämnats, och därigenom minska försörjningsberoendet, förutsatt att tillträdet överensstämmer med arbetsmarknadsnormerna.

 • Stärkta gemensamma garantier för asylsökande med särskilda behov och för ensamkommande barn, för vilka en förmyndare bör utses senast fem dagar efter att ansökan har gjorts.

Bakgrund

När kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillträdde utsåg han en migrationskommissionär, Dimitris Avramopoulos, som tillsammans med de andra kommissionärerna och under ledning av förste vice ordförande Frans Timmermans skulle ta fram en ny migrationspolitik, som en av de tio prioriteringarna Junckerkommissionens politiska riktlinjer.

Den 13 maj 2015 föreslog EU-kommissionen genom den europeiska migrationsagendan en omfattande strategi för att klara de omedelbara utmaningarna i samband med den pågående flyktingkrisen. Agendan omfattar också de verktyg som behövs för att hantera migrationen bättre på medellång och lång sikt, när det gäller irreguljär migration, gränser, asyl och laglig migration. Inom ramen för agendan lades tre genomförandepaket fram i fjol, den 27 maj 2015, den 9 september 2015 och den 15 december 2015.

Den 6 april 2016 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett meddelande som utgjorde startskottet för den process för att reformera det nuvarande gemensamma europeiska asylsystemet som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker aviserade i sina politiska riktlinjer och som beskrivs i den europeiska migrationsagendan.

Därefter lade kommissionen fram ett första paket med reformer den 4 maj 2016. I paketet ingick förslag för att upprätta ett hållbart och rättvist Dublinsystem, förstärka Eurodacsystemet och inrätta en verklig europeisk byrå för asylfrågor.

I meddelandet av den 6 april fastställdes även målet att minska irreguljär migration, bland annat genom att upprätta säkra och lagliga vägar till EU för dem som behöver skydd. Kommissionen lägger därför också fram ett förslag till en europeisk ram för vidarebosättning.

Läs mer

Frågor och svar – Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD – Asylförfaranden: Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD – Skydd: Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD – Mottagningsvillkor: Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD – Det gemensamma europeiska asylsystemet

Pressmeddelande – Stärka de lagliga vägarna: kommissionen föreslår en gemensam EU-ram för vidarebosättning

Vanliga frågor – inrättande av en EU-ram för vidarebosättning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett gemensamt förfarande i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att beviljas subsidiärt skydd samt om innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

Pressmeddelande: Mot ett hållbart och rättvist gemensamt europeiskt asylsystem

Frågor och svar: Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (4 maj)

FAKTABLAD: Reformen av Dublinsystemet

Meddelande: För en reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa

Den europeiska migrationsagendan

IP/16/2433

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar