Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dokončanje reforme skupnega evropskega azilnega sistema: za učinkovito, pravično in humano azilno politiko

Bruselj, 13. julija 2016

Evropska komisija danes predstavlja predloge za dokončanje reforme skupnega evropskega azilnega sistema z namenom oblikovanja povsem učinkovite, pravične in humane azilne politike, ki lahko učinkovito deluje tako v času običajnega kot v času velikega migracijskega pritiska.

Evropska komisija danes predstavlja predloge za dokončanje reforme skupnega evropskega azilnega sistema z namenom oblikovanja povsem učinkovite, pravične in humane azilne politike, ki lahko učinkovito deluje tako v času običajnega kot v času velikega migracijskega pritiska. V ta namen in na podlagi izkušenj je za vzpostavitev bolj učinkovitega in skladnega azilnega sistema potreben skupen in usklajen sklop pravil na ravni EU. Komisija zato predlaga vzpostavitev skupnega postopka za mednarodno zaščito, enotne standarde za zaščito in pravice, ki se priznavajo upravičencem do mednarodne zaščite, ter nadaljnje usklajevanje pogojev za sprejem v EU. Ti predlogi bodo na splošno poenostavili in skrajšali azilni postopek in odločanje, prosilce za azil odvračali od sekundarnih gibanj ter povečali možnosti za vključitev upravičencev do mednarodne zaščite.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: EU potrebuje učinkovit azilni sistem, ki zagotavlja zaščito ter temelji na skupnih pravilih, solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti. S predlaganimi reformami bo osebam, ki resnično potrebujejo mednarodno zaščito, ta zaščita hitro zagotovljena, osebe, ki niso upravičene do zaščite v EU, pa bodo lahko hitro vrnjene. Z današnjimi predlogi so vsi elementi reforme skupne evropske azilne politike predloženi v obravnavo Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je izjavil: „Današnji predlog je zadnji del celovite reforme skupnega azilnega sistema EU. S spremembami bo vzpostavljen resnično skupni azilni postopek ter zagotovljeno enako in ustrezno obravnavanje prosilcev za azil, ne glede na to, v kateri državi članici vložijo prošnjo za azil. Obenem so za prosilce za azil določene jasne obveznosti in dolžnosti, da se preprečijo sekundarna gibanja in zlorabe postopkov. Vzpostaviti želimo hiter in učinkovit skupni sistem, ki temelji na usklajenih pravilih in medsebojnem zaupanju med državami članicami.“

Danes predstavljeni zakonodajni predlogi sledijo prvemu sklopu predlogov, ki jih je Komisija sprejela 4. maja z namenom reforme skupnega evropskega azilnega sistema, kot jo je začrtala v evropski agendi o migracijah in svojem sporočilu z dne 6. aprila. Njihov namen je izgradnja trdnega, skladnega in integriranega evropskega azilnega sistema na podlagi skupnih in usklajenih pravil, ki so popolnoma v skladu s standardi mednarodne zaščite iz Ženevske konvencije in pravnimi akti o temeljnih pravicah.

Pravičen in učinkovit skupni postopek EU

Komisija predlaga nadomestitev direktive o azilnih postopkih z uredbo o vzpostavitvi popolnoma usklajenega skupnega postopka EU za mednarodno zaščito, da bi se zmanjšale razlike v stopnjah ugodno rešenih prošenj za azil med državami članicami, preprečila sekundarna gibanja in zagotovila učinkovita skupna procesna jamstva za prosilce za azil. Predlog bo:

 • poenostavil, pojasnil in skrajšal azilne postopke: celoten postopek bo skrajšan in poenostavljen, saj bo odločitve običajno treba sprejeti v manj kot šestih mesecih. Krajši roki (od enega do dveh mesecev) so uvedeni zlasti za primere nedopustnih ali očitno neutemeljenih prošenj ali za primere uporabe pospešenega postopka. Uvedeni so tudi roki za vlaganje pritožb (od enega tedna do enega meseca) in za odločitve o pritožbah na prvi stopnji (od dveh do šestih mesecev);

 • zagotovil skupna jamstva za prosilce za azil: prosilcem za azil bo zagotovljena pravica do osebnega razgovora ter pravica do brezplačne pravne pomoči in zastopanja že v upravnem postopku. Okrepljena jamstva so zagotovljena prosilcem za azil s posebnimi potrebami in mladoletnikom brez spremstva, ki bi jim bilo treba dodeliti skrbnika najpozneje v petih dneh po vložitvi prošnje;

 • zagotovil strožja pravila za preprečevanje zlorab: uvedene so nove obveznosti glede sodelovanja z organi in stroge posledice neizpolnjevanja teh obveznosti. Sankcije za zlorabo postopka, nesodelovanje v postopku in sekundarna gibanja, ki so trenutno neobvezne, postanejo obvezne in vključujejo zavrnitev prošnje kot implicitno umaknjene ali očitno neutemeljene ali uporabo pospešenega postopka;

 • uskladil pravila o varnih državah: Komisija pojasnjuje in določa obvezno uporabo konceptov varne države. Predlaga tudi, da se nacionalne določitve varnih držav izvora in varnih tretjih držav v petih letih od začetka veljavnosti uredbe v celoti nadomestijo z evropskimi seznami ali določitvami na ravni EU.

Usklajeni standardi in pravice glede zaščite

Prosilcem za azil mora biti zagotovljena enaka oblika zaščite, ne glede na to, v kateri državi članici vložijo prošnjo, in tako dolgo, dokler je potrebna. Komisija za uskladitev standardov zaščite v EU ter odpravo sekundarnih gibanj in izbiranja najugodnejše azilne ureditve predlaga, da se obstoječa direktiva o zahtevanih pogojih nadomesti z novo uredbo. Predlog bo zagotovil:

 • večje zbliževanje stopenj ugodno rešenih prošenj za azil in oblik zaščite: uskladila se bosta vrsta zaščite in trajanje dovoljenj za prebivanje, izdanih upravičencem do mednarodne zaščite. Države članice bodo morale upoštevati smernice Evropske agencije za azil glede razmer v državi izvora prosilca za azil in proučiti možnosti notranje zaščite, pri tem pa v celoti spoštovati načelo nevračanja;

 • strožja pravila o sankcioniranju sekundarnih gibanj: petletna čakalna doba za upravičence do mednarodne zaščite, da lahko pridobijo status rezidenta za daljši čas, se bo začela znova vsakič, ko bo oseba najdena v državi članici, v kateri nima pravice do začasnega ali stalnega prebivanja;

 • da bo zaščita zagotovljena le tako dolgo, dokler je potrebna: uvedeno je obvezno pregledovanje statusa, da se upoštevajo na primer spremembe v državah izvora, ki bi lahko vplivale na potrebo po zaščiti;

 • okrepljene spodbude za vključevanje: pojasnjene bodo pravice in obveznosti oseb, ki uživajo mednarodno zaščito, v zvezi s socialno varnostjo in socialno pomočjo, dostop do določenih vrst socialne pomoči pa bo lahko pogojen s sodelovanjem v ukrepih vključevanja.

Dostojni in usklajeni pogoji za sprejem po vsej EU

Nazadnje Komisija predlaga reformo direktive o pogojih za sprejem, da se prosilcem za azil zagotovijo usklajeni standardi za dostojen sprejem po vsej EU, kar bi prispevalo k preprečevanju sekundarnih gibanj. Reforma vključuje:

 • zagotavljanje, da države članice uporabljajo standarde in kazalnike za pogoje za sprejem, ki jih oblikuje Evropski azilni podporni urad, ter pripravijo in redno posodabljajo načrte izrednih ukrepov za zagotovitev zadostnih in ustreznih sprejemnih zmogljivosti, tudi v primerih nesorazmernega pritiska;

 • zagotavljanje navzočnosti prosilcev za azil in odvračanje od pobega, saj državam članicam omogoča, da prosilcem za azil določijo prebivališče ali uvedejo obveznosti javljanja. Če prosilec za azil ne izpolnjuje obveznosti prebivanja na določenem mestu in obstaja nevarnost pobega, lahko države članice uporabijo pridržanje;

 • pojasnitev, da bodo pogoji za sprejem zagotovljeni le v državi članici, odgovorni za obravnavanje prošnje, in določitev jasnejših pravil za primere, v katerih se upravičenost do materialnih pogojev za sprejem lahko zmanjša in v katerih se finančna nadomestila lahko nadomestijo z materialnimi pogoji za sprejem, ki se zagotovijo v naravi;

 • zagotavljanje zgodnejšega dostopa do trga dela, in sicer najpozneje v šestih mesecih po vložitvi prošnje za azil, s čimer bi zmanjšali odvisnost, in ob doslednem upoštevanju standardov na trgu dela;

 • okrepljena skupna jamstva za prosilce za azil s posebnimi potrebami in mladoletnike brez spremstva, ki bi jim bilo treba dodeliti skrbnika najpozneje v petih dneh po vložitvi prošnje.

Ozadje

Ob nastopu mandata je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker evropskemu komisarju za migracije Dimitrisu Avramopulosu zaupal nalogo, naj v sodelovanju z drugimi komisarji, katerih delo usklajuje prvi podpredsednik Frans Timmermans, pripravi novo migracijsko politiko, ki je ena od desetih prednostnih nalog iz političnih usmeritev Junckerjeve Komisije.

Evropska komisija je 13. maja 2015 v okviru evropske agende o migracijah predlagala daljnosežno strategijo za reševanje perečih izzivov v trenutni krizi ter zagotovitev orodij EU za boljše srednjeročno in dolgoročno upravljanje migracij na področju nedovoljenih in zakonitih migracij, meja ter azila. V letu 2015 so bili predstavljeni trije svežnji izvedbenih ukrepov v okviru agende, in sicer 27. maja, 9. septembra in 15. decembra.

Evropska komisija je 6. aprila 2016 objavila sporočilo, s katerim se je začel proces reforme obstoječega skupnega evropskega azilnega sistema, ki jo je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker napovedal v svojih političnih usmeritvah in ki je določena v evropski agendi o migracijah.

Po objavi sporočila je Komisija 4. maja 2016 predstavila prvi sveženj reform. Sveženj je vključeval predloge za vzpostavitev trajnostnega in pravičnega dublinskega sistema, okrepitev sistema Eurodac in ustanovitev prave Evropske agencije za azil.

V sporočilu z dne 6. aprila je bil določen cilj zmanjšanja nedovoljenih migracijskih tokov, med drugim z vzpostavitvijo varnih in zakonitih poti, da lahko tisti, ki potrebujejo zaščito, pridejo v EU. V ta namen Komisija danes predstavlja tudi predlog okvira EU za preselitev.

Več informacij

Vprašanja in dogovori – Reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Azilni postopki: reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Zahtevani pogoji: reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Pogoji za sprejem: reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Skupni evropski azilni sistem

Sporočilo za medije – Zakonite migracije: Komisija predlaga dolgoročno združevanje prizadevanj EU na področju preselitve

Pogosta vprašanja – Vzpostavitev okvira EU za preselitev

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/13/EU

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter o spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev)

Sporočilo za medije: Za bolj trajnosten in pravičen skupni evropski azilni sistem

Vprašanja in odgovori: reforma skupnega evropskega azilnega sistema (4. maj)

Informativni pregled: Reforma dublinskega sistema

Sporočilo: K reformi skupnega evropskega azilnega sistema in krepitvi zakonitih poti v Evropo

Evropska agenda o migracijah

IP/16/2433

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar