Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Finalizarea reformei sistemului european comun de azil: către o politică de azil eficientă, echitabilă și umană

Bruxelles, 13 iulie 2016

Comisia Europeană prezintă astăzi propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil, care să conducă la o politică în materie de azil pe deplin eficientă, echitabilă și umană - o politică care să poată funcționa bine atât în perioade de presiune normală, cât și în perioade de presiune ridicată a migrației.

Comisia Europeană prezintă astăzi propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil, care să conducă la o politică în materie de azil pe deplin eficientă, echitabilă și umană - o politică care să poată funcționa bine atât în perioade de presiune normală, cât și în perioade de presiune ridicată. În acest scop, și pe baza experienței acumulate, un sistem de azil mai eficace și mai coerent necesită un set de norme comune și armonizate la nivelul UE. Prin urmare, Comisia propune crearea unei proceduri comune de protecție internațională, un set de standarde uniforme privind protecția și drepturile acordate beneficiarilor de protecție internațională și o mai bună armonizare a condițiilor de primire în UE. În general, aceste propuneri vor simplifica și vor scurta durata procedurii de azil și a procesului decizional, vor descuraja deplasările secundare ale solicitanților de azil și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au dreptul la protecție internațională.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „UE are nevoie de un sistem de azil care să fie eficace și să asigure protecție, bazat pe norme comune, pe solidaritate și pe partajarea echitabilă a responsabilităților. Reformele propuse vor garanta faptul că persoanele care au în mod clar nevoie de protecție internațională vor avea acces rapid la ea, dar și că cei care nu au dreptul de a beneficia de protecție în UE pot fi returnați rapid. Prin propunerile de astăzi, toate elementele reformei politicii europene comune în materie de azil au fost prezentate Parlamentului European și a Consiliului.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Ceea ce propunem astăzi este elementul final al unei reforme globale a sistemului comun de azil al UE. Schimbările vor institui o adevărată procedură comună în materie de azil și le vor garanta solicitanților de azil un tratament egal și adecvat, indiferent de statul membru în care își depun cererea. În același timp, definim în mod clar obligațiile și responsabilitățile care le revin solicitanților de azil, pentru a preveni deplasările secundare și abuzul de proceduri. Obiectivul nostru este de a avea un sistem comun care să fie rapid și eficient, bazat pe norme armonizate și pe încredere reciprocă între statele membre.”

Propunerile legislative prezentate astăzi vin în continuarea primului set de propuneri de reformare a sistemului european comun de azil, adoptate de Comisie la 4 mai, astfel cum s-a indicat în Agenda europeană privind migrația și în Comunicarea Comisiei din 6 aprilie. Propunerile vizează să creeze un sistem european comun de azil solid, coerent și integrat, bazat pe norme comune, armonizate și care sunt în deplină concordanță cu normele de protecție internațională prevăzute de Convenția de la Geneva și cu instrumentele privind drepturile fundamentale.

O procedură europeană comună, echitabilă și eficientă

Comisia propune înlocuirea Directivei privind procedurile de azil cu un regulament de instituire a unei proceduri europene comune, complet armonizate, de protecție internațională, pentru a reduce diferențele de la un stat membru la altul în ceea ce privește ratele de recunoaștere, pentru a descuraja deplasările secundare și pentru a consolida garanțiile procedurale pentru solicitanții de azil. Propunerea prevede:

 • Simplificarea, clarificarea și reducerea duratei procedurilor de azil. Durata procedurii este redusă și simplificată, iar deciziile vor fi luate în mod normal în termen de cel mult 6 luni. Sunt fixate termene mai scurte (1-2 luni) pentru cazurile speciale în care cererile sunt inadmisibile sau în mod vădit nefondate ori pentru cazurile în care se aplică procedura accelerată. Sunt prevăzute termene pentru introducerea căilor de atac (de la 1 săptămână la 1 lună) și pentru pronunțarea hotărârilor ca urmare a exercitării primei căi de atac (de la 2 la 6 luni).

 • Garanții comune pentru solicitanții de azil. Solicitanților de azil li se va garanta dreptul la un interviu individual și la asistență juridică și reprezentare gratuită, încă de la începutul procedurii administrative. Sunt prevăzute garanții sporite pentru solicitanții de azil cu nevoi speciale și pentru minorii neînsoțiți, în cazul cărora trebuie numit un tutore în termen de 5 zile de la depunerea cererii.

 • Norme mai stricte de combatere a abuzurilor. Vor fi introduse noi obligații de cooperare cu autoritățile, precum și consecințe stricte dacă acestea nu sunt respectate. Vor deveni obligatorii (în prezent acestea sunt facultative) sancțiunile pentru abuz de procedură, lipsă de cooperare și deplasări secundare și acestea vor include respingerea cererii drept retrasă implicit sau în mod vădit nefondată ori aplicarea procedurii accelerate.

 • Norme armonizate privind țările sigure. Comisia clarifică și face obligatorie aplicarea conceptelor de țară sigură. De asemenea, Comisia propune înlocuirea integrală, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, a desemnărilor naționale ale țărilor de origine sigure și ale țărilor terțe sigure cu liste europene sau desemnări valabile la nivelul UE.

Standarde de protecție și drepturi armonizate

Solicitanții de azil trebuie să aibă posibilitatea de a obține aceeași formă de protecție, indiferent de statul membru în care își depun cererea și pentru atât timp cât le este necesară. Pentru a armoniza standardele de protecție din UE și pentru a stopa deplasările secundare și introducerea de cereri multiple de azil, Comisia propune înlocuirea Directivei privind condițiile pentru protecție internațională cu un nou regulament. Propunerea va asigura:

 • O mai mare convergență a ratelor de recunoaștere și a formelor de protecție. Vor fi armonizate tipul de protecție și perioada de valabilitate a permiselor de ședere acordate beneficiarilor de protecție internațională. Statele membre vor fi obligate să ia în considerare orientările Agenției Europene de Azil privind situația în țara de origine a solicitantului de azil și să evalueze eventualele alternative de protecție internă, totodată respectând principiul nereturnării.

 • Norme mai stricte de sancționare a deplasărilor secundare. Perioada de așteptare de 5 ani pentru ca beneficiarii de protecție internațională să devină eligibili pentru statutul de rezident pe termen lung va fi relansată de fiecare dată când persoana respectivă este găsită într-un stat membru în care nu are drept de ședere sau de reședință.

 • Acordarea de protecție numai pentru perioada necesară. Este introdusă obligația revizuirii periodice a statutului pentru a ține seama, de exemplu, de schimbările din țările de origine, care ar putea avea un impact asupra necesității protecției.

 • Stimulente pentru o mai bună integrare. Vor fi clarificate drepturile și obligațiile în materie de securitate și asistență socială ale persoanelor care beneficiază de protecție internațională, iar accesul la anumite tipuri de asistență socială poate fi condiționat de participarea la măsuri de integrare.

Condiții de primire demne și armonizate în întreaga UE

Nu în ultimul rând, Comisia propune reformarea Directivei privind condițiile de primire, pentru a asigura că solicitanții de azil pot beneficia de condiții de primire demne și armonizate în întreaga UE, ceea ce va contribui la prevenirea deplasărilor secundare. Reforma include:

 • Asigurarea respectării, de către statele membre, a normelor și a indicatorilor privind condițiile de primire, elaborate de Biroul European de Sprijin pentru Azil, precum și întocmirea și actualizarea permanentă a planurilor de urgență, pentru a asigura capacități de primire suficiente și adecvate, inclusiv în situații de presiune disproporționată.

 • Asigurarea disponibilității solicitanților de azil și descurajarea sustragerii – statele membre îi vor putea repartiza în anumite locuințe sau îi vor putea obliga să se prezinte periodic în fața autorităților. În cazul în care un solicitant de azil nu respectă obligația de a locui într-un anumit loc și dacă există un risc de sustragere, statele membre pot recurge la detenția lui.

 • Clarificarea faptului că întotdeauna condițiile de primire vor fi furnizate numai în statul membru responsabil și stabilirea unor norme mai clare privind reducerea dreptului la condiții materiale de primire și privind înlocuirea alocațiilor financiare cu condiții materiale de primire furnizate în natură.

 • Acordarea mai rapidă de acces la piața muncii, cel târziu după 6 luni de la depunerea unei cereri de azil, reducând astfel dependența; garantarea faptului că acest acces este în deplină conformitate cu standardele pieței muncii.

 • Garanții comune sporite pentru solicitanții de azil cu nevoi speciale și pentru minorii neînsoțiți, în cazul cărora trebuie numit un tutore în termen de 5 zile de la depunerea cererii.

Context

La preluarea mandatului, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a mandatat pe comisarul responsabil pentru migrație, Dimitris Avramopoulos, să lucreze, în cooperare cu ceilalți comisari, sub coordonarea prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, la o nouă politică în domeniul migrației, aceasta reprezentând una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice ale Comisiei Juncker.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus, prin Agenda europeană privind migrația, o strategie amplă pentru a aborda provocările imediate ale crizei în curs și pentru a-i oferi UE instrumente cu care să gestioneze mai bine migrația pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală. Anul trecut au fost deja prezentate trei pachete de măsuri de punere în aplicare, la 27 mai 2015, la 9 septembrie 2015 și la 15 decembrie 2015.

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a actualului sistem european comun de azil, astfel cum a fost anunțat de președintele Juncker în orientările sale politice și așa cum se prevede în Agenda europeană privind migrația.

La 4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet include propuneri pentru crearea unui sistem Dublin sustenabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și crearea unei veritabile agenții europene de azil.

Comunicarea din 6 aprilie a stabilit, de asemenea, obiectivul de a reduce fluxurile de migrație neregulamentară, inclusiv prin stabilirea unor căi sigure și legale de intrare în UE pentru persoanele care au nevoie de protecție. În acest sens, Comisia prezintă astăzi și o propunere privind instituirea unui cadru european de relocare.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri - Reformarea sistemului european comun de azil

FIȘĂ INFORMATIVĂ - Procedurile de azil: reformarea sistemului european comun de azil

FIȘĂ INFORMATIVĂ - Condițiile de protecție internațională: reformarea sistemului european comun de azil

FIȘĂ INFORMATIVĂ - Condițiile de primire: reformarea sistemului european comun de azil

FIȘĂ INFORMATIVĂ - Sistemul european comun de azil

Comunicat de presă - Migrația legală: Comisia propune coordonarea eforturilor de relocare ale UE pe termen lung

Întrebări frecvente - Instituirea unui cadru european de relocare

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/13/UE

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

Comunicat de presă: Către un sistem european comun de azil sustenabil și echitabil

Întrebări și răspunsuri: Reformarea sistemului european comun de azil (4 mai)

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Reforma sistemului Dublin

Comunicare: Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație

Agenda europeană privind migrația

IP/16/2433

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar