Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pabeidzot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu: ceļā uz efektīvu, taisnīgu un humānu patvēruma politiku

Briselē, 2016. gada 13. jūlijā

Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar priekšlikumiem pabeigt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu, lai virzītos uz efektīvu, taisnīgu un humānu patvēruma politiku — tādu, kas var efektīvi darboties gan ierastos apstākļos, gan migrācijas spiediena ietekmē.

Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar priekšlikumiem pabeigt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu, lai virzītos uz efektīvu, taisnīgu un humānu patvēruma politiku — tādu, kas var efektīvi darboties gan ierastos apstākļos, gan migrācijas spiediena ietekmē. Šajā nolūkā un mācoties no pieredzes, efektīvākai un saskaņotākai patvēruma sistēmai nepieciešams vienotu un saskaņotu noteikumu kopums ES līmenī. Tāpēc Komisija ierosina izveidot kopējas procedūras starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai, vienotus standartus attiecībā uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju aizsardzību un tiesībām un uzņemšanas nosacījumu ES papildu saskaņošanu. Kopumā šie noteikumi vienkāršos un saīsinās patvēruma procedūru un lēmumu pieņemšanu, atturēs patvēruma meklētājus no sekundāras pārvietošanās un palielinās to personu integrācijas iespējas, kuriem jau ir piešķirta starptautiskā aizsardzība.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: ES ir nepieciešama patvēruma sistēma, kas būtu gan efektīva, gan aizsardzību nodrošinoša, un pamatotos uz kopīgiem noteikumiem, solidaritātes principiem un taisnīgu atbildības sadalījumu. Ierosinātā reforma nodrošinās, ka personas, kurām patiešām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, to arī ātri saņems, bet tās, kurām nav tiesību saņemt aizsardzību ES, varēs nekavējoties atgriezt atpakaļ. Ar šodienas priekšlikumiem visi elementi, kas ir nepieciešami kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformai, ir iesniegti Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: “Šodien mēs ierosinām pabeigt daļu visaptverošā ES kopējās patvēruma sistēmas reformā. Ar šīm izmaiņām tiks izveidota patiešām kopēja patvēruma procedūra, un tās garantēs, ka attieksme pret patvēruma meklētājiem ir vienlīdzīga un atbilstīga, lai arī kurā dalībvalstī tie iesniedz savu patvēruma pieteikumu. Tajā pašā laikā mēs patvēruma meklētājiem nosakām skaidrus pienākumus un uzdevumus, lai novērstu sekundāru pārvietošanos un šo procedūru ļaunprātīgu izmantošanu. Mūsu mērķis ir kopīga sistēma, kas ir ātra, efektīva un kas pamatojas uz saskaņotiem noteikumiem un dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos.”

Šodien iesniegtie priekšlikumi tiesību aktiem papildina pirmo priekšlikumu kopumu, kuru Komisija pieņēma 4. maijā, lai reformētu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā un izklāstīto Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā. Tie ir vērsti uz stabilas, saskaņotas un integrētas Eiropas patvēruma sistēmas izveidi, kura pamatojas uz kopējiem un saskaņotiem noteikumiem, kas pilnībā atbilst starptautiskās aizsardzības standartiem saskaņā ar Ženēvas Konvenciju un pamattiesību instrumentiem.

Taisnīga un efektīva kopējā ES procedūra

Komisija ierosina aizstāt Patvēruma procedūru direktīvu ar regulu, izveidojot pilnībā saskaņotu kopēju ES procedūru starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai, lai samazinātu atzīšanas rādītāju atšķirības dalībvalstīs, atturētu no sekundāras pārvietošanās un nodrošinātu efektīvas kopējās procesuālās garantijas patvēruma meklētājiem. Priekšlikums:

 • Vienkāršo, precizē un saīsina patvēruma procedūras. Kopējā procedūra tiek saīsināta un racionalizēta, pieņemot lēmumus sešu mēnešu laikā vai pat ātrāk. Tiek ieviesti īsāki (viena/divu mēnešu) termiņi, jo īpaši gadījumos, kad pieteikumi ir nepieņemami vai nepamatoti, vai gadījumos, kad tiek piemērota paātrināta procedūra. Laika ierobežojumi tiek ieviesti arī attiecībā uz pārsūdzībām (no vienas nedēļas līdz vienam mēnesim) un spriedumu pieņemšanu pirmajā instancē (no diviem līdz sešiem mēnešiem).

 • Nodrošina vienotas garantijas aptvēruma meklētājiem. Patvēruma meklētājiem tiks garantētas tiesības uz individuālām pārrunām un bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību jau administratīvās procedūras laikā. Tiek nodrošināti pastiprināti aizsardzības pasākumi patvēruma meklētājiem ar īpašām vajadzībām un nepavadītiem nepilngadīgajiem, kuriem ir jāpiešķir aizbildnis ne vēlāk kā piecas dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.

 • Nodrošina stingrākus noteikumus ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanai. Tiek ieviesti jauni pienākumi sadarboties ar iestādēm un stingras sekas šo pienākumu neizpildes gadījumā. Tiek noteikti obligāti sodi — līdz šim tie bija fakultatīvi — par procesa ļaunprātīgu izmantošanu, sadarbības trūkumu un sekundāru pārvietošanos, un tie ietver pieteikuma noraidīšanu kā netieši atsauktu vai nepamatotu, vai paātrinātās procedūras piemērošanu.

 • Saskaņo noteikumus par drošām valstīm. Komisija precizē un nosaka pienākumu piemērot drošas valsts koncepciju. Komisija turklāt ierosina piecu gadu laikā no regulas spēkā stāšanās dienas valstu noteikto drošas izcelsmes valstu un drošu trešo valstu sarakstus pilnībā aizstāt ar Eiropas sarakstu vai nosaukumiem Eiropas līmenī.

Saskaņoti aizsardzības standarti un tiesības

Patvēruma meklētājiem ir jābūt iespējai saņemt vienāda veida aizsardzību neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī tie iesniedz savu pieteikumu un uz cik ilgu laiku tā nepieciešama. Lai saskaņotu aizsardzības standartus ES un pārtrauktu sekundārās pārvietošanās un izdevīgāko patvēruma noteikumu meklēšana, Komisija ierosina aizstāt pastāvošo Kvalifikācijas direktīvu ar jaunu regulu. Priekšlikums nodrošinās:

 • Lielāku atzīšanas rādītāju konverģenci un aizsardzības veidus. Tiks saskaņoti starptautiskās aizsardzības saņēmējiem piešķirtie aizsardzības veidi un tās ilgums. Dalībvalstu pienākums būs ņemt vērā Eiropas Patvēruma aģentūras sniegtās vadlīnijas par situāciju patvēruma meklētāja izcelsmes valstī, kā arī izvērtēt iespējamās iekšējās aizsardzības alternatīvas, vienlaikus pilnībā ievērojot neizraidīšanas principu.

 • Stingrākus noteikumus sodīšanai par sekundāru pārvietošanos. Piecu gadu garais gaidīšanas termiņš, pirms personas, kurām piešķirta starptautiskā aizsardzība, var iegūt tiesības saņemt pastāvīgā iedzīvotāja statusu, tiks sākts no jauna ikreiz, kad attiecīgā persona tiek atklāta dalībvalstī, kurā tai nav tiesību uzturēties vai dzīvot.

 • Aizsardzība tiek nodrošināta tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams. Aizsardzības statuss turpmāk obligāti jāpārbauda, ņemot vērā, piemēram, pārmaiņas izcelsmes valstī, kas varētu ietekmēt aizsardzības nepieciešamību.

 • Spēcīgākus integrācijas stimulus. Jāprecizē to personu, kuras saņem starptautisko aizsardzību, tiesības un pienākumi attiecībā uz sociālo nodrošinājumu un sociālo palīdzību, turklāt piekļuve dažiem sociālās palīdzības veidiem var tikt noteikta atkarībā no dalības integrācijas pasākumos.

Cilvēka cieņu nepazemojoši un saskaņoti uzņemšanas nosacījumi visā ES

Visbeidzot, Komisija ierosina reformēt Uzņemšanas nosacījumu direktīvu, lai nodrošinātu, ka patvēruma meklētāji var gūt labumu no saskaņotiem un cilvēka cieņu nepazemojošiem uzņemšanas standartiem visā ES, lai novērstu sekundāru pārvietošanos. Reforma paredz:

 • Nodrošināt, ka dalībvalstis piemēro Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izstrādātos uzņemšanas nosacījumu standartus un indikatorus un sagatavo un pastāvīgi atjaunina ārkārtas situāciju plānus, lai nodrošinātu pietiekamu un adekvātu uzņemšanas kapacitāti, tostarp situācijās, kad nākas saskarties ar nesamērīgu spiedienu.

 • Nodrošināt, ka patvēruma meklētāji ir sasniedzami, un atturēt tos no aizbēgšanas, ļaujot dalībvalstīm tiem noteikt mājas arestu vai nosakot ziņošanas pienākumus. Gadījumā, ja patvēruma meklētājs neievēro savu pienākumu uzturēties konkrētā vietā un ja pastāv aizbēgšanas risks, dalībvalstis var izmantot aizturēšanu.

 • Precizēt, ka uzņemšanas nosacījumi tiks nodrošināti tikai atbildīgajā dalībvalstī, un izveidot precīzākus noteikumus attiecībā uz to, kad materiālos uzņemšanas apstākļus var ierobežot un kad finansiālo pabalstu var aizstāt ar materiāliem apstākļiem vienīgi natūrā.

 • Nodrošināt ātrāku piekļuvi darba tirgum — ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc patvēruma pieteikuma iesniegšanas, tādējādi samazinot atkarību un nodrošinot šādas piekļuves sniegšanu, pilnībā ievērojot darba tirgus standartus.

 • Pastiprinātas vienotas garantijas patvēruma meklētājiem ar īpašām vajadzībām un nepavadītiem nepilngadīgajiem, kuriem ir jāpiešķir aizbildnis ne vēlāk kā piecas dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.

Vispārīga informācija

Stājoties amatā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers vienam no komisāriem — Dimitrim Avramopulam, kuram ir īpaša atbildība par migrāciju, — uzticēja sadarboties ar pārējiem komisāriem priekšsēdētāja pirmā vietnieka Fransa Timmermansa vadībā, lai izstrādātu jaunu migrācijas politiku, kas ir viena no Ž. K. Junkera vadītās Komisijas politikas pamatnostādņu 10 prioritātēm.

Eiropas Komisija 2015. gada 13. maijā Eiropas programmā migrācijas jomā ierosināja tālejošu stratēģiju, kuras mērķis ir novērst tūlītējās problēmas saistībā ar pašreizējo krīzi, kā arī nodrošināt Eiropas Savienību ar instrumentiem, lai vidējā termiņā un ilgtermiņā labāk pārvaldītu migrāciju šādās jomās: neatbilstīga migrācija, robežas, patvērums un likumīga migrācija. Atbilstīgi minētajai programmai pagājušajā gadā tika iesniegti trīs īstenošanas tiesību aktu kopumi, t. i., 2015. gada 27. maijā, 2015. gada 9. septembrī un 2015. gada 15. decembrī.

Eiropas Komisija 2016. gada 9. aprīlī publicēja paziņojumu, ar kuru tika uzsākts process pašreizējās kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformēšanai, kā to paziņoja Komisijas priekšsēdētājs Junkers savās politikas pamatnostādnēs un kā noteikts Eiropas programmā migrācijas jomā.

Pēc tam Komisija iepazīstināja ar pirmo reformu kopumu (2016. gada 4. maijs). Šis kopums ietvēra priekšlikumus ilgtspējīgas un taisnīgas Dublinas sistēmas izveidei, Eurodac sistēmu pastiprināšanai un patiesas Eiropas Patvēruma aģentūras izveidei.

Arī 6. aprīļa paziņojumā izvirzīts mērķis samazināt neatbilstīgas migrācijas plūsmas, cita starpā izveidojot drošus un legālus ceļus tiem, kuriem nepieciešama aizsardzība, lai sasniegtu ES. Šajā nolūkā Komisija šodien nāca klajā arī ar priekšlikumu ES pārmitināšanas regulējumam.

Papildu informācijai

Jautājumi un atbildes — Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma

FAKTU LAPA — Patvēruma procedūras: kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma.

FAKTU LAPA — Kvalificēšana: kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma.

FAKTU LAPA — Uzņemšanas nosacījumi: kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma.

FAKTU LAPA — Kopējā Eiropas patvēruma sistēma.

Paziņojums presei — Likumīga migrācija: Komisija ierosina ilgtermiņā apkopot ES centienus pārmitināšanas jomā.

Biežāk uzdotie jautājumi — ES pārmitināšanas regulējuma izveide

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Savienībā izveido kopēju procedūru un atceļ Direktīvu 2013/13/ES.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko groza Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija).

Paziņojums presei: Ceļā uz ilgtspējīgu un taisnīgu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu

Jautājumi un atbildes. Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma (4. maijs)

FAKTU LAPA: Dublinas sistēmas reforma

Paziņojums: Ceļā uz kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un labākām iespējām likumīgai nokļūšanai Eiropā

Eiropas programma migrācijas jomā

IP/16/2433

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar