Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos užbaigimas. Veiksmingos, teisingos ir žmogiškos prieglobsčio politikos link

Briuselis, 2016 m. liepos 13 d.

Šiandien Europos Komisija teikia pasiūlymus, skirtus bendrai Europos prieglobsčio sistemai užbaigti, kad būtų pereita prie visapusiškai veiksmingos, teisingos ir žmogiškos prieglobsčio politikos, kuri tinkamai veiktų ir normalaus, ir didelio migracijos spaudimo atvejais.

Šiandien Europos Komisija teikia pasiūlymus, skirtus bendrai Europos prieglobsčio sistemai užbaigti, kad būtų pereita prie visapusiškai veiksmingos, teisingos ir žmogiškos prieglobsčio politikos, kuri tinkamai veiktų ir normalaus, ir didelio migracijos spaudimo atvejais. Patirtis rodo, kad norint veiksmingesnės ir nuoseklesnės prieglobsčio sistemos, reikia bendrų ir suderintų ES lygmens taisyklių. Todėl Komisija siūlo nustatyti bendrą tarptautinės apsaugos suteikimo procedūrą, vienodus apsaugos kriterijus ir teises asmenims, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, ir labiau suderinti priėmimo sąlygas ES. Šie pasiūlymai leis supaprastinti prieglobsčio suteikimo procedūrą ir sprendimų priėmimą, sumažinti jų trukmę, prieglobsčio prašytojus atgrasyti nuo antrinio judėjimo ir padidinti asmenų, turintiems teisę į tarptautinę apsaugą, integracijos perspektyvas.

Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „ES reikia veiksmingos ir kartu apsaugančios prieglobsčio sistemos, kuri būtų grindžiama bendromis taisyklėmis, solidarumu ir teisingu atsakomybės pasidalijimu. Siūlomos reformos leis užtikrinti, kad asmenys, kuriems tikrai reikalinga tarptautinė apsauga, ją gautų greitai, o tie, kurie neturi teisės į apsaugą ES, galėtų būti skubiai sugrąžinti. Pateikus šiandienos pasiūlymus, Europos Parlamentas ir Taryba jau turės visus bendros Europos prieglobsčio politikos reformos elementus.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Šiandienos pasiūlymas yra visapusiškos bendros ES prieglobsčio sistemos reformos baigiamasis elementas. Numatyti pokyčiai leis nustatyti tikrą bendrą prieglobsčio suteikimo procedūrą ir užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai būtų vertinami vienodai ir tinkamai, nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje pateikė prašymą. Kartu tam, kad užkirstume kelią antriniam judėjimui ir piktnaudžiavimu procedūromis, prieglobsčio prašytojams nustatome aiškias prievoles ir pareigas. Mūsų tikslas – sukurti sparčiai veikiančią, veiksmingą, suderintomis taisyklėmis ir valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu grindžiamą bendrą sistemą.“

Šiandienos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateiktas po pirmojo pasiūlymų rinkinio, kurį Komisija priėmė gegužės 4 d., kad būtų reformuota bendra Europos prieglobsčio sistema, kaip nurodyta Europos migracijos darbotvarkėje ir balandžio 6 d. Komisijos komunikate. Jų paskirtis – sukurti tvirtą, nuoseklią ir integruotą Europos prieglobsčio sistemą, grindžiamą bendromis, suderintomis taisyklėmis, kurios visiškai atitiktų tarptautinės apsaugos standartus pagal Ženevos konvenciją ir pagrindinių teisių priemones.

Teisinga ir veiksminga ES procedūra

Komisija siūlo Prieglobsčio procedūrų direktyvą pakeisti reglamentu, kuriuo būtų nustatyta visapusiškai suderinta ES tarptautinės apsaugos suteikimo procedūra, kad būtų sumažinti įvairių valstybių narių pripažinimo lygio skirtumai, atgrasyta nuo antrinio judėjimo ir prieglobsčio prašytojams užtikrintos bendros veiksmingos procedūrinės garantijos. Pasiūlymu

 • Nustatomos paprastesnės, aiškesnės ir trumpesnės prieglobsčio procedūros. Sumažinama bendra procedūros trukmė, ji supaprastinama – sprendimai turi būti priimami per šešis mėnesius arba greičiau. Nustatomi trumpesni (vieno–dviejų mėnesių) terminai, ypač tais atvejais, kai pareiškimai yra nepriimtini arba akivaizdžiai nepagrįsti, arba tada, kai taikoma pagreitinta procedūra. Taip pat nustatyta, per kokį laiką turi būti pateiktos apeliacijos (nuo vienos savaitės iki vieno mėnesio), taip pat nustatyta pirmojo apeliacijos procedūros etapo trukmė (du–šeši mėnesiai).

 • Prieglobsčio prašytojams užtikrinamos bendros garantijos. Prieglobsčio prašytojams dar administracinės procedūros etapu bus užtikrinta teisė į asmeninį pokalbį ir nemokamą teisinę pagalbą bei atstovavimą. Numatyta daugiau apsaugos priemonių prieglobsčio prašytojams, turintiems specialiųjų poreikių, ir nelydimiems nepilnamečiams, kuriems ne vėliau kaip per penkias dienas po pareiškimo pateikimo turėtų būti paskirtas globėjas.

 • Užtikrinamos griežtesnės kovos su piktnaudžiavimu taisyklės. Nustatomos naujos bendradarbiavimo su valdžios institucijomis prievolės, taip pat griežtos pasekmės, jei jų nesilaikoma. Sankcijos už piktnaudžiavimą procedūra, nepakankamą bendradarbiavimą ir antrinį judėjimą, kurios dabar yra neprivalomos, tampa privalomos; tai, pavyzdžiui, pareiškimo kaip netiesiogiai atsiimto ar akivaizdžiai nepagrįsto atmetimas arba pagreitintos procedūros taikymas.

 • Suderinamos taisyklės dėl saugių šalių. Komisija išaiškina saugios šalies koncepcijas ir padaro jas privalomas taikyti. Komisija taip pat siūlo per penkerius metus nuo reglamento įsigaliojimo nacionalines saugių kilmės šalių ir saugių trečiųjų šalių nuorodas visiškai pakeisti Europos sąrašais ar nuorodomis ES lygmeniu.

Suderinti apsaugos standartai ir teisės

Prieglobsčio prašytojai, nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie teikia savo prašymą, turi galėti gauti tokią pačią apsaugą tol, kol ta apsauga reikalinga. Tam, kad būtų ES suderinti apsaugos standartai, sustabdytas antrinis judėjimas ir palankiausios prieglobsčiui valstybės paieškos, Komisija siūlo esamą Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvą pakeisti nauju reglamentu. Pasiūlymu bus užtikrinta

 • Didesnė pripažinimo lygio ir apsaugos formų konvergencija: Bus suderintos apsaugos rūšys ir leidimo gyventi šalyje, suteikto tarptautinės apsaugos gavėjams, trukmė. Valstybės narės privalės atsižvelgti į Europos prieglobsčio agentūros pateiktas gaires dėl padėties prieglobsčio prašytojo kilmės šalyje, taip pat įvertinti galimas vidinės apsaugos alternatyvas, kartu visapusiškai laikantis negrąžinimo principo.

 • Griežtesnės taisyklės dėl sankcijų antrinio judėjimo atveju. Kas kartą nustačius, kad asmuo yra šalyje, kurioje neturi teisės būti ar gyventi, bus iš naujo pradedamas skaičiuoti tarptautinės apsaugos gavėjams taikomas penkerių metų laukimo laikotarpis, po kurio jie gali pretenduoti į ilgalaikių gyventojų statusą.

 • Apsauga tol, kol jos reikia. Nustatoma privaloma statuso peržiūra, kad, pavyzdžiui, būtų atsižvelgta į pokyčius kilmės šalyse, turinčius įtakos apsaugos poreikiui.

 • Stipresnės integracijos paskatos. Bus išaiškintos asmenų, gavusių tarptautinę apsaugą, teisės ir pareigos, susijusios su socialine apsauga ir socialine parama, ir galimybė gauti tam tikrų rūšių socialinę paramą gali būti susieta su dalyvavimu integracijos priemonėse.

Orios ir suderintos priėmimo sąlygos visoje ES

Galiausia, Komisija Priėmimo sąlygų direktyvos reformą siūlo siekdama užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojų priėmimo standartai būtų suderinti ir orūs visoje ES, o tai padėtų užkirsti kelią antriniam judėjimui. Reforma

 • Užtikrinama, kad valstybės narės taikytų Europos prieglobsčio paramos biuro parengtus priėmimo sąlygų standartus ir rodiklius ir parengtų bei nuolat atnaujintų nenumatytų atvejų planus, kad užtikrintų pakankamus ir adekvačius priėmimo pajėgumus, įskaitant neproporcingo spaudimo atvejais.

 • Užtikrinama, kad prieglobsčio prašytojai būtų pasiekiami ir būtų atgrasyti nuo slapstymosi, valstybėms narėms leidžiant nustatyti jų gyvenamą vietą ar įpareigoti prisistatyti. Tais atvejais, kai prieglobsčio prašytojas nesilaiko prievolės gyventi konkrečioje vietoje ir jei kyla pavojus, kad jis slapstysis, valstybė narė gali taikyti sulaikymo priemones.

 • Išaiškinama, kad priėmimo sąlygos bus teikiamos tik atsakingoje valstybėje narėje, ir nustatomos aiškesnės taisyklės dėl to, kada teisė į atitinkamas materialines priėmimo sąlygas gali būti sumažintos ir kada piniginės išmokos gali būti keičiamos natūra teikiamomis materialinėmis priėmimo sąlygomis.

 • Suteikiama galimybė greičiau įsilieti į darbo rinką – ne vėliau kaip per šešis mėnesius po prieglobsčio prašymo pateikimo, taip sumažinant priklausomybę ir numatant, kad tokia prieiga turi visapusiškai atitikti darbo rinkos standartus.

 • Nustatomos tvirtesnės bendros garantijos prieglobsčio prašytojams, turintiems specialių poreikių, ir nelydimiems nepilnamečiams, kuriems ne vėliau kaip per penkias dienas po pareiškimo pateikimo turi būti paskirtas globėjas.

Pagrindiniai faktai

Pradėjęs eiti pareigas Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris pavedė konkrečiai už migraciją atsakingam Komisijos nariui Dimitriui Avramopoului kartu su kitais Komisijos nariais, procesą koordinuojant pirmajam Komisijos pirmininko pavaduotojui Fransui Timmermansui, suformuoti naują migracijos politiką – tai vienas iš dešimties J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politinėse gairėse nustatytų prioritetų.

2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo strategiją, grindžiamą Europos migracijos darbotvarke. Strategijos tikslas – spręsti su dabartine krize susijusias neatidėliotinas problemas ir užtikrinti, kad ES galėtų geriau valdyti migraciją vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu neteisėtos migracijos, sienų, prieglobsčio ir teisėtos migracijos srityse. Per pastaruosius metus (2015 m. gegužės 27 d., rugsėjo 9 d. ir gruodžio 15 d.) pateikti trys šios darbotvarkės įgyvendinimo dokumentų rinkiniai.

2016 m. balandžio 6 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo pradėjo dabartinės bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos procesą, kaip buvo paskelbęs Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris savo politinėse gairėse ir kaip išdėstyta Europos migracijos darbotvarkėje.

Nuo to laiko Komisija pirmąjį reformų dokumentų rinkinį pateikė 2016 m. gegužės 4 d. Šį dokumentų rinkinį sudarė pasiūlymai dėl tvarios ir teisingos Dublino sistemos sukūrimo, EURODAC sistemos sutvirtinimo ir tikros Europos prieglobsčio agentūros įsteigimo.

Balandžio 6 d. komunikate nustatytas tikslas sumažinti neteisėtos migracijos srautus, nustatant saugius ir teisėtus kanalus tiems, kuriems reikia apsaugos, pasiekti ES. Dėl šios priežasties Komisija taip pat teikia pasiūlymą dėl ES perkėlimo sistemos.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Prieglobsčio procedūros. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Priskyrimas prie tarptautinės apsaugos gavėjų. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Priėmimo sąlygos. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Bendra Europos prieglobsčio sistema

Pranešimas spaudai. Teisėta migracija. Komisija siūlo sutelkti ES perkėlimo pastangas ilguoju laikotarpiu

Dažnai užduodami klausimai. ES perkėlimo sistemos sukūrimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra ES taikoma procedūra ir atšaukiama Direktyva 2013/13/ES

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų, kuria iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija)

Pranešimas spaudai. Kuriame tvarią ir teisingą bendrą Europos prieglobsčio sistemą

Klausimai ir atsakymai. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma (gegužės 4 d.)

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Dublino sistemos reforma

Komunikatas. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformavimas ir teisėtų kelių į Europą tiesimas

Europos migracijos darbotvarkė

IP/16/2433

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar