Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Dovršetak reforme europskog sustava azila: prema učinkovitoj, pravednoj i humanoj politici azila

Bruxelles, 13. srpnja 2016.

Europska komisija danas predstavlja prijedloge za dovršetak reforme zajedničkog europskog sustava azila s ciljem uvođenja učinkovite, pravedne i humane politike azila podjednako prilagođene vremenima mira i situacijama velikog migratornog pritiska.

Europska komisija danas predstavlja prijedloge za dovršetak reforme zajedničkog europskog sustava azila s ciljem uvođenja učinkovite, pravedne i humane politike azila podjednako prilagođene vremenima mira i situacijama velikog migratornog pritiska. U tu je svrhu, o čemu uči iskustvo, za učinkovitiji i koherentniji sustav azila potreban zajednički i usklađeni skup propisa na razini EU-a. Komisija stoga predlaže uvođenje zajedničkog postupka za pružanje međunarodne zaštite, jedinstvenih standarda u pogledu zaštite i prava koja se odobravaju osobama pod međunarodnom zaštitom te daljnje usklađivanje uvjeta za prihvat u EU. Tim će se prijedlozima pojednostavniti i skratiti postupak odobravanja azila i odlučivanja, odvraćati tražitelje azila od sekundarnih kretanja te povećati izgledi za integraciju osoba koje imaju pravo na međunarodnu zaštitu.

Prvi potpredsjenik Frans Timmermans izjavio je:EU-u je potreban učinkovit sustav azila koji osigurava dostatnu zaštitu i temelji se na zajedničkim pravilima, solidarnosti i pravednoj raspodjeli odgovornosti. Predloženim se reformama osigurava brzo pružanje pomoći osobama kojima je zaista potrebna međunarodna zaštita, ali i brzo vraćanje onih koji nemaju pravo na zaštitu u EU-u. Današnjim prijedlozima dostavili smo Europskom parlamentu i Vijeću sve elemente za reformu zajedničke europske politike azila.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Današnji prijedlog završni je element sveobuhvatne reforme EU-ova zajedničkog sustava azila. Te će izmjene domogućiti uspostavu zajedničkog postupka azila te osigurati jednako i odgovarajuće postupanje prema tražiteljima azila, neovisno o tome u kojoj su državi članici podnijeli zahtjev. Istodobno određujemo jasne obveze i dužnosti za tražitelje azila kako bismo spriječili sekundarna kretanja i zlouporabe postupka. Želimo uspostaviti brz i učinkovit zajednički sustav koji se temelji na usklađenim pravilima i uzajamnom povjerenju država članica.

Zakonodavni prijedlozi koji su danas izneseni nastavljaju se na prvi paket prijedloga koji je Komisija donijela 4. svibnja radi reforme zajedničkog europskog sustava azila, kako je navedeno u Europskom migracijskom programu i Komunikaciji Komisije od 6. travnja. Ti su prijedlozi usmjereni na stvaranje čvrstog, koherentnog i cjelovitog zajedničkog europskog sustava azila utemeljenog na zajedničkim usklađenim pravilima uz potpuno poštovanje standarda međunarodne zaštite u skladu sa Ženevskom konvencijom te instrumenata temeljnih prava.

Pravedan i učinkovit zajednički postupak EU-a

Komisija predlaže da se Direktiva o postupcima azila zamijeni uredbom kojom bi se uspostavio potpuno usklađeni zajednički postupak EU-a za pružanje međunarodne zaštite kako bi se smanjile razlike u stopama priznavanja među državama članicama, spriječila sekundarna kretanja te osigurala zajednička učinkovita postupovna jamstva za tražitelje azila. Cilj prijedloga je:

 • pojednostavniti, pojasniti i skratiti postupke azila: cjelokupni je postupak skraćen i pojednostavnjen, što znači da se odluke donose u roku od šest mjeseci ili manje. Uvode se kraći rokovi (od jednog do dva mjeseca), posebno ako su zahtjevi neprihvatljivi ili očigledno neosnovani ili u slučajevima na koje se primjenjuje ubrzani postupak. Određeni su i rokovi i za podnošenje žalbe (od tjedan do mjesec dana) te za odluke o prvoj žalbi (od dva do šest mjeseci).

 • osigurati zajednička jamstva za tražitelje azila: tražiteljima azila jamčit će se pravo na pojedinačni razgovor te na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje već tijekom upravnog postupka. Veće mjere zaštite osigurane su za tražitelje azila s posebnim potrebama te za maloljetnike bez pratnje, kojima je potrebno odrediti skrbnika u roku od pet dana od podnošenja zahtjeva.

 • osigurati stroža pravila radi sprečavanja zlouporaba: uvedene su nove obveze suradnje s nadležnim tijelima za čije su neispunjenje predviđene ozbiljne sankcije. Iako to dosad nije bio slučaj, određivanje sankcija za zlouporabu postupka, odbijanje suradnje i sekundarna kretanja postaje obvezno. One uključuju odbijanje zahtjeva pri čemu se smatra da je podnositelj zahtjev implicitno povukao ili je zahtjev očigledno neosnovan ili primjenu ubrzanog postupka.

 • uskladiti pravila o sigurnim zemljama: Komisija pojašnjava i traži obveznu primjenu koncepta sigurne zemlje. Komisija predlaže i da se nacionalni popisi sigurnih zemalja podrijetla i sigurnih trećih zemalja zamijene europskim popisima na razini EU-a u roku od pet godina od stupanja na snagu uredbe.

Usklađeni standardi zaštite i prava

Tražiteljima azila mora se osigurati isti oblik zaštite neovisno o tome u kojoj su državi članici podnijeli zahtjev sve dok je to potrebno. Kako bi se uskladili standardi zaštite u EU-u i zaustavila sekundarna kretanja i podnošenje višestrukih zahtjeva za azil („kupovanje azila”), Komisija predlaže da sepostojeća Direktiva o kvalifikacijama zamijeni novom uredbom. Prijedlog će osigurati:

 • veću usuglašenost u pogledu stopa priznavanja i oblika zaštite: uskladit će se vrste zaštite i trajanje boravišnih dozvola koje se izdaju osobama pod međunarodnom zaštitom. Države članice morat će voditi računa o ocjenama situacije u zemlji podrijetla tražitelja azila koje donosi Europska agencija za azil te procjenjivati mogućnosti zaštite unutar države uz puno poštovanje načela zabrane prisilnog vraćanja.

 • stroža pravila o kažnjavanju sekundarnih kretanja: petogodišnje razdoblje čekanja za osobe pod međunarodnom zaštitom koje se žele kvalificirati za status osobe s dugotrajnim boravištem počinje ispočetka svaki put kad se zateknu u državi članici u kojoj nemaju privremeno ili stalno pravo boravka.

 • pružanje zaštite samo onoliko dugo koliko je potrebno: uvedeno je obvezno preispitivanje statusa, primjerice kako bi se u obzir uzele promjene u zemljama podrijetla što može utjecati na potrebu za zaštitom.

 • jačanje poticaja za integraciju: pojasnit će se prava i obveze osoba pod međunarodnom zaštitom u pogledu socijalnog osiguranja i socijalne pomoći, a pristup određenim vrstama socijalne pomoći može se uvjetovati sudjelovanjem u aktivnostima integracije.

dostojanstveni i usklađeni uvjeti prihvata u cijelom EU-u

Komisija predlaže reformu Direktive o uvjetima prihvata kojom će se osigurati usklađeni i dostojanstveni uvjeti prihvata za tražitelje azila u cijeloj Uniji, što će pridonijeti sprečavanju sekundarnih kretanja. Reforma uključuje:

 • obvezivanje država članica na primjenu standarda i pokazatelja za uvjete prihvata Europskog potpornog ureda za azil te donošenje i kontinuirano ažuriranje kriznih planova kako bi se osigurali dostatni i odgovarajući prihvatni kapaciteti, uključujući i u situacijama nerazmjernog pritiska.

 • osiguravanje dostupnosti tražitelja azila i njihovo odvraćanje od bijega. U tu im svrhu države članice mogu određivati boravište ili nametati obvezu prijavljivanja. Ako tražitelj azila ne ispunjava obvezu boravka na određenoj lokaciji i ako postoji rizik od bijega, država članica može odrediti mjere pritvora.

 • pojašnjavanje da će uvjeti prihvata biti osigurani u odgovornoj državi članici te uvođenje jasnijih pravila za slučajeve u kojima se pravo na materijalne uvjete prihvata može ograničiti i u kojima se financijske naknade mogu zamijeniti materijalnim uvjetima prihvata koji se pružaju u naravi.

 • odobravanje ranijeg ulaska na tržište rada, najkasnije šest mjeseci nakon podnošenja zahtjeva za azil, čime se smanjuje broj osoba ovisnih o pomoći, te osiguravanje da se pritom poštuju standardi tržišta rada;

 • zajednička pojačana jamstva za tražitelje azila s posebnim potrebama te za maloljetnike bez pratnje, kojima je potrebno odrediti skrbnika u roku od pet dana od podnošenja zahtjeva.

Kontekst

Nakon preuzimanja dužnosti predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker zadužio je Dimitrisa Avramopoulosa, povjerenika s posebnom nadležnošću za migracije, da zajedno s drugim povjerenicima, uz koordinaciju prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa, pripremi novu migracijsku politiku kao jedan od 10 prioriteta političkih smjernica Junckerove Komisije.

Europska komisija 13. svibnja 2015. predložila je dalekosežnu strategiju u obliku Europskog migracijskog programa za odgovor na neposredne izazove trenutačne krize te za stvaranje instrumenata EU-a za uspješnije srednjoročno i dugoročno upravljanje migracijama u područjima nezakonitih migracija, granica, azila i zakonitih migracija. Već su donesena tri provedbena paketa u okviru tog Programa: 27. svibnja, 9. rujna i 15. prosinca 2015.

Europska komisija je 6. travnja 2016. objavila komunikaciju kojom je pokrenut proces reforme postojećeg zajedničkog europskog sustava, koju je predsjednik Juncker najavio u svojim političkim smjernicama i koja je u skladu s Europskim migracijskim programom.

Nakon toga Komisija je 4. svibnja 2016. predstavila prvi paket reformi. Paket uključuje prijedloge uspostave održivog i pravednog Dublinskog sustava, jačanja sustava Eurodac i uspostave punopravne Europske agencije za azil.

Komunikacijom od 6. travnja postavljen je i cilj smanjenja nezakonitih migracijskih tokova, među ostalim uvođenjem sigurnih i pravnih mogućnosti za dolazak osoba kojima je potrebna zaštita u EU. U tu svrhu Komisija danas iznosi i prijedlog okvira EU-a za preseljenje.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori – Reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Postupci azila: reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Kvalifikacija: Reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Uvjeti prihvata: reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Zajednički europski sustav azila

Priopćenje za tisak – Zakonita migracija: Komisija predlaže dugoročno udruživanje napora EU-a u području preseljenja

Najčešća pitanja – Uspostavljanje okvira EU-a za preseljenje

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog postupka u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/13/EU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju normi za primanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinačena).

Priopćenje za tisak: Prema održivom i pravednom zajedničkom europskom sustavu azila

Pitanja i odgovori: Reforma zajedničkog europskog sustava azila (4. svibnja)

INFORMATIVNI ČLANAK: Reforma Dublinskog sustava

Komunikacija: Prema reformi zajedničkog europskog sustava azila i proširivanju zakonitih mogućnosti za dolazak u Europu

Europski migracijski program

IP/16/2433

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar