Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus valmistuu: kohti tehokasta, oikeudenmukaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa turvapaikkapolitiikkaa

Bryssel 13. heinäkuuta 2016

Euroopan komissio esittää tänään ehdotukset, joilla saatetaan päätökseen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus. Tämä on askel kohti tehokasta, oikeudenmukaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa turvapaikkapolitiikkaa, joka toimii sekä normaalitilanteessa että muuttopaineiden kasvaessa.

Euroopan komissio esittää tänään ehdotukset, joilla saatetaan päätökseen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus. Tämä on askel kohti tehokasta, oikeudenmukaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa turvapaikkapolitiikkaa, joka toimii sekä normaalitilanteessa että muuttopaineiden kasvaessa. Tehokkaampi ja yhdenmukaisempi turvapaikkajärjestelmä edellyttää kokemusten perusteella yhteisiä ja yhdenmukaisia EU-tason sääntöjä. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön kansainvälistä suojelua koskeva yhteinen menettely ja suojeluasemaa ja siihen liittyviä oikeuksia koskevat yhdenmukaiset vaatimukset. Myös vastaanotto-olosuhteita EU:ssa olisi edelleen yhdenmukaistettava. Kokonaisuutena ehdotuksilla yksinkertaistetaan ja nopeutetaan turvapaikkamenettelyä ja siihen liittyvää päätöksentekoa, vähennetään turvapaikanhakijoiden luvatonta edelleen liikkumista ja parannetaan kansainväliseen suojeluasemaan oikeutettujen kotoutumismahdollisuuksia.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että EU:ssa tarvitaan turvapaikkajärjestelmä, joka on tehokas mutta takaa silti suojelun sitä tarvitseville yhteisten sääntöjen, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen vastuunjaon pohjalta. ”Ehdotettujen uudistusten avulla varmistetaan, että ne, jotka todella ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa, saavat suojeluaseman nopeasti, ja että ne, joilla ei ole oikeutta suojeluun EU:n alueella, voidaan palauttaa viipymättä. Tänään hyväksyttyjen ehdotusten myötä kaikki Euroopan yhteisen turvapaikkapolitiikan osatekijät ovat nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä”, Timmermans selitti.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan EU-komissaarin Dimitris Avramopoulosin mukaan tänään hyväksytyt ehdotukset ovat viimeinen osa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kattavaa uudistusta. Muutosten ansiosta on syntymässä todellinen yhteinen turvapaikkamenettely, joka takaa, että turvapaikanhakijoita kohdellaan yhdenmukaisesti ja asiallisesti riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he jättävät hakemuksensa. Samalla turvapaikanhakijoille asetetaan selkeät velvollisuudet, joiden avulla estetään luvaton edelleen liikkuminen ja menettelyjen väärinkäyttö.”Tavoitteena on yhteinen järjestelmä, joka on nopea ja tehokas ja perustuu yhdenmukaisiin sääntöihin ja jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen”, Avramopoulos korosti.

Tänään hyväksytyt säädösehdotukset ovat jatkoa komission 4. toukokuuta esittämälle ensimmäiselle säädöspaketille, joka koski Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista Euroopan muuttoliikeagendan ja 6. huhtikuuta 2016 esitetyn komission tiedonannon mukaisesti. Tarkoituksena on luoda vakaa, johdonmukainen ja yhdennetty Euroopan turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu yhteisiin yhdenmukaisiin sääntöihin ja jossa noudatetaan täysimääräisesti kansainvälistä suojelua koskevia Geneven yleissopimuksen normeja ja perusoikeuksia koskevia välineitä.

Oikeudenmukainen ja tehokas yhteinen EU:n menettely

Komissio ehdottaa, että turvapaikkamenettelydirektiivi korvataan asetuksella, jolla otetaan käyttöön kansainvälistä suojelua koskeva täysin yhdenmukainen yhteinen EU:n menettely. Näin voidaan kaventaa jäsenvaltioiden välisiä eroja turvapaikkahakemusten hyväksymisessä, vähentää turvapaikanhakijoiden luvatonta edelleen liikkumista jäsenvaltiosta toiseen ja varmistaa turvapaikanhakijoille yhteiset tehokkaat menettelylliset takeet. Ehdotuksen tavoitteena on

 • yksinkertaistaa, selkeyttää ja nopeuttaa turvapaikkamenettelyä: Menettely nopeutuu ja yksinkertaistuu, sillä normaalitapauksessa päätöksenteon pitäisi kestää enintään kuusi kuukautta. Määräaika on vielä lyhyempi (yksi tai kaksi kuukautta), jos hakemus on selvästi perusteeton tai jos sitä ei voida lainkaan ottaa käsiteltäväksi tai jos sovelletaan nopeutettua menettelyä. Myös päätöksestä valittamiselle asetetaan määräaika (viikosta yhteen kuukauteen), samoin kuin päätöksenteolle ensimmäisessä muutoksenhakuasteessa (2–6 kuukautta);

 • varmistaa turvapaikanhakijoille yhteiset menettelylliset takeet: Turvapaikanhakijoille taataan oikeus henkilökohtaiseen puhutteluun ja maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaan ja edustukseen jo hallinnollisessa menettelyssä. Erityiset takeet myönnetään turvapaikanhakijoille, joilla on erityisiä tarpeita, ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille, joille olisi osoitettava edunvalvoja viimeistään viiden päivän kuluttua hakemuksen jättämisestä;

 • torjua väärinkäytöksiä sääntöjä tiukentamalla: Menettelyn väärinkäytöstä, yhteistyövelvoitteen laiminlyönnistä ja luvattomasta edelleen liikkumisesta määrättävät seuraamukset, jotka nyt ovat valinnaisia, muuttuvat pakollisiksi. Menettelyn väärinkäytöstä, yhteistyövelvoitteen laiminlyönnistä ja luvattomasta edelleen liikkumisesta määrättävät seuraamukset, jotka nyt ovat valinnaisia, muuttuvat pakollisiksi. Seuraamuksena voi olla hakemuksen hylkääminen sillä perusteella, että hakijan katsotaan luopuneen siitä tai että hakemus katsotaan selvästi perusteettomaksi, tai nopeutetun menettelyn soveltaminen;

 • yhdenmukaistaa turvallisia lähtömaita koskevia sääntöjä: Komissio selkeyttää turvallisen maan käsitettä ja määrää sen soveltamisen pakolliseksi. Komissio ehdottaa myös, että turvallisia lähtömaita ja kolmansia maita koskevat kansalliset määritelmät korvataan kokonaan EU:n tason luetteloilla tai määritelmillä viiden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Suojelua ja oikeuksia koskevat yhdenmukaiset normit

Turvapaikanhakijoiden on voitava saada samanlaista suojelua riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he jättävät hakemuksensa, niin kauan kuin he ovat suojelun tarpeessa. Komissio ehdottaa, että nykyinen aseman määrittelyä koskeva direktiivi korvataan uudella asetuksella, jotta suojelua koskevat vaatimukset voitaisiin yhdenmukaistaa EU:ssa ja lopettaa turvapaikanhakijoiden luvaton edelleen liikkuminen ja suotuisimman turvapaikkakohtelun etsiminen. Ehdotuksen tarkoituksena on

 • yhdenmukaistaa turvapaikkahakemusten hyväksymisastetta ja eri suojeluasemia: Kansainvälistä suojelua saaville myönnettävä suojeluasema ja oleskeluluvan voimassaoloaika yhdenmukaistetaan. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon turvapaikanhakijan lähtömaan tilannetta koskevat Euroopan turvapaikkaviraston ohjeet ja arvioitava mahdollisuus myöntää suojelua lähtömaassa, palauttamiskiellon periaatetta kuitenkin täysimääräisesti noudattaen;

 • tiukentaa luvatonta edelleen liikkumista koskevia seuraamuksia: Kansainvälistä suojelua saaville asetettu viiden vuoden määräaika, jonka kuluttua he voivat saada pitkään oleskelleen ulkomaalaisen aseman, alkaa uudelleen alusta, jos henkilö tavataan jäsenvaltiosta, jossa hänellä ei ole oikeutta oleskella;

 • myöntää suojeluasema vain tarvittavaksi ajaksi: Käyttöön otetaan suojeluaseman pakollinen uudelleentarkastelu, jotta voidaan ottaa huomioon esimerkiksi lähtömaan tilanteen muuttuminen tavalla, joka voi vaikuttaa suojelutarpeeseen;

 • vahvistaa kotoutumisen kannustimia: Kansainvälistä suojelua saavan henkilön oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa sosiaaliturvaan ja toimeentuloturvaan täsmennetään. Tiettyjen toimeentuloturvan muotojen saamiselle voidaan asettaa ehdoksi osallistuminen kotouttamistoimenpiteisiin.

Ihmisarvoa kunnioittavat, yhdenmukaiset vastaanotto-olosuhteet kaikkialla EU:ssa

Komissio ehdottaa myös vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin uudistamista, jotta voidaan varmistaa, että turvapaikanhakijoille tarjotaan kaikkialla EU:ssa yhdenmukaiset ja ihmisarvoa kunnioittavat vastaanotto-olosuhteet. Näin voidaan ehkäistä myös luvatonta edelleen liikkumista. Uudistus koskee muun muassa seuraavia seikkoja:

 • varmistetaan, että jäsenvaltiot soveltavat Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston laatimia vastaanotto-olosuhteita koskevia normeja ja indikaattoreita ja laativat ja päivittävät säännöllisesti valmiussuunnitelmia, joiden avulla varmistetaan vastaanottokapasiteetin riittävyys ja asianmukaisuus myös silloin kun muuttopaineet kasvavat kohtuuttomiksi;

 • varmistetaan, että turvapaikanhakijat pysyvät viranomaisten ulottuvilla ja estetään heitä pakenemasta antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus määrätä turvapaikanhakijat asumaan tietyssä paikassa tai ilmoittautumaan viranomaisille säännöllisesti. Jos hakija ei noudata velvollisuutta asua tietyssä paikassa ja on olemassa pakenemisen vaara, jäsenvaltiot voivat turvautua säilöönottoon;

 • selvennetään, että vastaanotto-olosuhteet myönnetään vain siinä jäsenvaltiossa, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, ja vahvistetaan selkeät säännöt siitä, milloin oikeutta aineellisiin vastaanotto-olosuhteisiin voidaan kaventaa ja milloin raha-avustus voidaan korvata aineellisilla vastaanotto-olosuhteilla;

 • myönnetään pääsy työmarkkinoille nopeammin, viimeistään kuuden kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisestä, jotta voidaan vähentää riippuvuutta toimeentuloturvasta, ja säädetään, että tällainen pääsy on täysin työmarkkinoiden normien mukaista;

 • yhteiset erityiset takeet turvapaikanhakijoille, joilla on erityisiä tarpeita, ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille, joille olisi osoitettava edunvalvoja viimeistään viiden päivän kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Tausta

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi virkaan astuessaan muuttoliikeasioista vastaavalle komissaari Dimitris Avramopoulosille tehtäväksi laatia yhdessä muiden komissaarien kanssa ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin koordinoimana uuden muuttoliikepolitiikan, joka on yksi Junckerin komission poliittisten suuntaviivojen kymmenestä painopisteestä.

Komissio esitti 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendassa kauaskantoisen strategian, jolla se pyrki vastaamaan sekä vallitsevasta kriisistä johtuviin välittömiin haasteisiin että ottamaan käyttöön välineitä, joiden avulla EU saa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä muuttoliikkeen paremmin hallintaan, olipa kyseessä sitten sääntöjenvastainen tai laillinen muuttoliike, rajavalvonta tai turvapaikka-asiat. Viime vuonna esitettiin kolme muuttoliikeagendaan liittyvää täytäntöönpanopakettia, ensimmäinen 27. toukokuuta 2015, toinen 9. syyskuuta 2015 ja kolmas 15. joulukuuta 2015.

Euroopan komissio julkaisi 6. huhtikuuta 2016 tiedonannon, jolla käynnistettiin Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus puheenjohtaja Junckerin poliittisten suuntaviivojen ja Euroopan muuttoliikeagendan mukaisesti.

Komissio esitti ensimmäisen uudistuspaketin 4. toukokuuta 2016. Siihen sisältyvät ehdotukset koskivat kestävän ja oikeudenmukaisen Dublin-järjestelmän käyttöönottoa, Eurodac-järjestelmän lujittamista ja Euroopan turvapaikkaviraston perustamista.

Komission 6. huhtikuuta antamassa tiedonannossa asetettiin tavoitteeksi sääntöjenvastaisten muuttovirtojen vähentäminen muun muassa tarjoamalla turvallisia ja laillisia muuttoväyliä EU:hun niille, jotka ovat suojelun tarpeessa. Tätä varten komissio esittää tänään myös ehdotuksen uudelleensijoittamista koskevasta EU:n politiikasta.

Lisätietoja

Usein kysyttyä - Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

TIETOSIVU - Turvapaikkamenettelyt: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

TIETOSIVU - Aseman määrittely: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

TIETOSIVU - Vastaanotto-olosuhteet: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen

TIETOSIVU - Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Lehdistötiedote - Lailliset maahanmuuttoväylät: Komissio ehdottaa EU:n uudelleensijoittamistoimien yhdistämistä pitkällä aikavälillä

Usein kysyttyä - EU:n uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotto

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n yhteisen menettelyn käyttöönotosta ja direktiivin 2013/13/EU kumoamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle ja pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)

Lehdistötiedote: Kohti kestävää ja oikeudenmukaista Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen (4. toukokuuta)

TIETOSIVU: Dublin-järjestelmän uudistaminen

Tiedonanto: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen ja laillisten maahanpääsyväylien kehittäminen

Euroopan muuttoliikeagenda

IP/16/2433

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar