Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi lõpuleviimine: tulemusliku, õiglase ja inimliku varjupaigapoliitika suunas

Brüssel, 13. juuli 2016

Euroopa Komisjon esitab täna ettepanekud jätkusuutliku ja õiglase Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise reformi lõpuleviimiseks, et liikuda tulemusliku, õiglase ja inimliku varjupaigapoliitika suunas, sest vajame poliitikat, mis toimib nii tavapärasel ajal kui ka suure rändesurve olukorras.

Euroopa Komisjon esitab täna ettepanekud jätkusuutliku ja õiglase Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise reformi lõpuleviimiseks, et liikuda tulemusliku, õiglase ja inimliku varjupaigapoliitika suunas, sest vajame poliitikat, mis toimib nii tavapärasel ajal kui ka suure rändesurve olukorras. Selleks peab tõhusam ja järjekindlam varjupaigasüsteem hõlmama ühiseid ja ühtlustatud ELi tasandi õigusnorme. Seda näitavad ka meie kogemused. Komisjon teeb seepärast ettepaneku luua rahvusvahelise kaitse ühine menetlus, ühtsed standardid kaitse ja rahvusvahelise kaitse saajate õiguste kohta, ning ühtlustada täiendavalt vastuvõtutingimusi ELis. Need ettepanekud lihtsustavad ja lühendavad varjupaigamenetlust ja otsuste tegemist, hoiavad ära varjupaigataotlejate teisest rännet ja suurendavad integreerumise väljavaateid isikutele, kel on õigus saada rahvusvahelist kaitset.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „EL vajab tõhusat ja kaitsvat varjupaigasüsteemi, mis põhineb ühistel normidel, solidaarsusel ja kohustuste õiglasel jagamisel. Kavandatavad reformid tagavad nii selle, et rahvusvahelist kaitset tõeliselt vajavad isikud saaksid selle kiiresti ja et need, kellel puudub õigus EList kaitset saada, saadetakse kiiresti tagasi. Tänaste ettepanekutega on kõik Euroopa ühise varjapaigapoliitika reformi osad Euroopa Parlamendile ja nõukogule arutluseks esitatud.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „Esitame täna ELi ühise varjupaigasüsteemi põhjaliku reformi viimased ettepanekud. „Nende muudatustega luuakse tõeliselt ühine varjupaigamenetlus ja tagatakse varjupaigataotlejate võrdne ja asjakohane kohtlemine, sõltumata sellest, millises liikmesriigis nad oma varjupaigataotluse esitavad. Samas paneme varjupaigataotlejatele selge kohustuse hoiduda teisesest rändest ja mitte kuritarvitada menetlusi. Meie eesmärk on ühine süsteem, mis on kiire, tõhus ning põhineb ühtlustatud õigusnormidel ja liikmesriikide vastastikusel usaldusel.“

Täna esitatud seadusandlikud ettepanekud on järg esimestele ettepanekutele, mille komisjon võttis vastu 4. mail, et reformida Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, nagu on kirjeldatud Euroopa rände tegevuskavas ja komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatises. Nende eesmärk on luua kindel, ühtne ja integreeritud Euroopa varjupaigasüsteem, lähtudes ühistest ja ühtlustatud õigusnormidest, mis on täielikus kooskõlas Genfi konventsiooni ja põhiõigusi sisaldavate instrumentide kohaste rahvusvahelise kaitse standarditega.

Õiglane ja tõhus ühine ELi menetlus

Komisjon teeb ettepaneku asendada varjupaigamenetluse direktiiv määrusega, millega luuakse täielikult ühtlustatud ühine ELi menetlus rahvusvahelise kaitse andmiseks, et vähendada heaks kiidetud varjupaigataotluste arvude erinevusi liikmesriigiti, hoida ära teisest rännet ja tagada varjupaigataotlejatele ühised tõhusad menetluslikud tagatised. Ettepanekuga tehakse järgmist.

 • Lihtsustatakse, selgitatakse ja lühendatakse varjupaigamenetlusi. Üldmenetlust lühendatakse ja ühtlustatakse, et otsused tehtaks hiljemalt kuue kuu jooksul. Vastuvõetamatute või ilmselgelt põhjendamatute varjupaigataotluste läbivaatamiseks või kiirendatud menetluse kasutamise puhul nähakse ette lühemad tähtajad (üks kuni kaks kuud). Samuti kehtestatakse tähtajad edasikaebamiseks (ühest nädalast ühe kuuni) ja otsuse tegemiseks esimese edasikaebuse kohta (kahest kuust kuue kuuni).

 • Tagatakse varjupaigataotlejatele ühised tagatised. Varjupaigataotlejatele antakse õigus isiklikule vestlusele ning tasuta õigusabile ja esindajale juba haldusmenetluse käigus. Tõhustatud tagatised antakse erivajadustega varjupaigataotlejatele ja saatjata alaealistele, kellele tuleks määrata eestkostja hiljemalt viis päeva pärast taotluse esitamist.

 • Kehtestatakse rangemad normid, et võidelda kuritarvitustega. Kehtestatakse uus kohustus teha ametiasutustega koostööd. Samuti nähakse ette ranged meetmed juhuks, kui kohustust ei täideta. Praegu vabatahtlikud karistused menetluse kuritarvitamise, koostööst keeldumise ja teisese rände eest muudetakse kohustuslikuks ning sellega kaasneb ka kaudselt tagasi võetud või ilmselgelt põhjendamatu nõude tagasilükkamine ja kiirendatud menetluse kehtestamine.

 • Normide ühtlustamine turvaliste riikide kohta. Komisjon selgitab turvaliste riikide põhimõtet ja muudab selle põhimõtte kasutamise kohustuslikuks. Komisjon teeb ettepaneku asendada liikmesriikide nimekirjad turvaliste päritoluriikide ja turvaliste kolmandate riikide kohta Euroopa Liidu nimekirjaga viie aasta jooksul pärast määruse jõustumist.

Ühtlustatud kaitsestandardid ja õigused

Varjupaigataotlejatele peab olema tagatud sama liiki kaitse kõikides liikmesriikides, sõltumata sellest, millises neist ja kui pikaks ajaks nad oma taotluse esitavad. Kaitsestandardite ühtlustamiseks ELis ja teisese rände ja soodsaima varjupaigariigi valimise lõpetamiseks teeb komisjon ettepaneku asendada praegune miinimumnõuete direktiiv uue määrusega. Ettepanekuga tagatakse järgmine.

 • Heaks kiidetud varjupaigataotluste arvu ja kaitse liikide ühtlustamine. Ühtlustatakse kaitse liike ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele antud elamislubade kestust. Liikmesriigid peavad arvestama Euroopa Liidu Varjupaigaameti suuniseid olukorra kohta varjupaigataotleja päritoluriigis ja hindama võimalust pakkuda kaitset päritoluriigis, pidades samas kinni välja- või tagasisaatmise lubamatuse põhimõttest.

 • Rangemad normid teisese rände eest määratavate karistuste kohta. Viieaastane periood, mille möödudes oleks rahvusvahelise kaitse saajatel õigus saada pikaajalise elaniku staatus, algab uuesti iga kord, kui isik tabatakse liikmesriigis, kus tal ei ole õigust viibida või elada.

 • Kaitse andmine ainult nii kauaks, kui seda on vaja. Nähakse ette seisundi aluste kohustuslik läbivaatamine, et võtta arvesse näiteks päritoluriigis toimunud muudatusi, mis võivad mõjutada kaitsevajadust.

 • Integreerumise stiimulite tugevdamine. Täpsustatakse rahvusvahelise kaitse saanud isikute õigusi ja kohustusi seoses sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalabiga ning teatavat liiki sotsiaalabi kättesaadavuse neile võib muuta sõltuvaks osalusest integratsioonimeetmetes.

Inimväärsed ja ühtlustatud vastuvõtutingimused kogu ELis

Komisjon teeb ka ettepanku muuta vastuvõtutingimuste direktiivi tagamaks, et varjupaigataotlejatel on kogu ELis ühtlustatud ja inimväärsed vastuvõtutingimused, et hoida nii ära teisest rännet. Reformiga kaasnevad järgmised muudatused.

 • Tagatakse, et liikmesriigid kohaldavad Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti välja töötatud vastuvõtutingimuste standardeid ja näitajaid ning koostavad hädaolukorra lahendamise plaanid ja ajakohastavad neid pidevalt, et tagada piisav ja asjakohane vastuvõtusuutlikkus ka ebaproportsionaalse surve all.

 • Tagatakse, et varjupaigataotlejad oleksid kättesaadavad ega põgeneks, võimaldades liikmesriikidel määrata neile kohustusliku elukoha või kehtestada aruandluskohustuse. Juhul kui varjupaigataotleja rikub kohustust elada talle määratud kohas ja kui on oht, et ta põgeneb, võib liikmesriik teda kinni pidada.

 • Selgitatakse, et vastuvõtutingimusi pakub ainult vastutav liikmesriik, ja kehtestatakse selgemad normid selle kohta, millal on võimalik piirata õigust materiaalsetele vastuvõtutingimustele ja millal võib rahalisi toetusi asendada mitterahaliste materiaalsete vastuvõtutingimustega.

 • Antakse juurdepääs tööturule varem ja soodsamatel tingimustel, hiljemalt kuus kuud pärast varjupaigataotluse esitamist, et vähendada sõltuvust, ja pakkuda juurdepääsu täies kooskõlas tööturu standarditega.

 • Antakse ühised suuremad tagatised erivajadustega varjupaigataotlejatele ja saatjata alaealistele, kellele tuleks määrata eestkostja hiljemalt viis päeva pärast taotluse esitamist.

Taust

Ametisse astudes andis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker rände valdkonna eest vastutavale volinikule Dimitris Avramopoulosele ülesande teha esimese asepresidendi Frans Timmermansi koordineerimisel koostööd teiste volinikega, et töötada välja uus rändepoliitika. Uue rändepoliitika väljatöötamine on üks Junckeri komisjoni poliitilistes suunistes sätestatud kümnest prioriteedist.

13. mail 2015 esitas Euroopa Komisjon Euroopa rände tegevuskava raames ulatusliku strateegia, et lühemas perspektiivis lahendada jätkuvast kriisist tingitud probleemid ning keskmises ja pikemas perspektiivis võimaldada ELil edukamalt hallata rännet ebaseadusliku sisserände, piiride, varjupaiga ja seadusliku sisserände küsimuses. 2015. aastal esitati tegevuskava raames kolm rakenduspaketti – 27. mail, 9. septembril ja 15. detsembril.

6. aprillil 2016 avaldas Euroopa Komisjon teatise, millega käivitati Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform, mille kuulutas välja president Juncker oma poliitilistes suunistes ja mida esitleti Euroopa rände tegevuskavas.

Lisaks tutvustas komisjon 4. mail 2016 esimest reformipaketti. Paketti kuulusid ettepanekud luua jätkusuutlik ja õiglane Dublini süsteem, tõhustada Eurodaci süsteemi ja luua tõeline Euroopa Liidu Varjupaigaamet.

6. aprilli teatises seati samuti eesmärgiks vähendada ebaseadusliku rände voogusid, sealhulgas luua abivajajatele turvaline ja seaduslik võimalus ELi jõudmiseks. Täna esitab komisjon ettepaneku luua ELi ümberasustamisraamistik.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused – Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT - Varjupaigamenetlused: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT - Miinimumnõuded: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT - Vastuvõtutingimused: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT – Euroopa ühine varjupaigasüsteem

Pressiteade – Seaduslik ränne: komisjon teeb ettepaneku konsolideerida pikas perspektiivis ELi ümberasustamisalased jõupingutused

Korduma kippuvad küsimused – ELi ümberasustamisraamistiku loomine

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidus ühine menetlus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/13/EL

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ja millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud)

Pressiteade: Jätkusuutliku ja õiglase Euroopa ühise varjupaigasüsteemi suunas

Küsimused ja vastused: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform (4. mai)

TEABELEHT: Dublini süsteemi reform

Teatis: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi ja seaduslike sisenemisvõimaluste avardamise suunas

Euroopa rände tegevuskava

IP/16/2433

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar