Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Færdiggørelse af reformen af det fælles europæiske asylsystem: på vej mod en effektiv, retfærdig og human asylpolitik

Bruxelles, den 13. juli 2016

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en række forslag for at færdiggøre reformen af det fælles europæiske asylsystem med henblik på at nå frem til en fuldt ud effektiv, retfærdig og human asylpolitik, som kan fungere hensigtsmæssigt både under normale forhold og i perioder med et højt migrationspres.

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en række forslag for at færdiggøre reformen af det fælles europæiske asylsystem med henblik på at nå frem til en fuldt ud effektiv, retfærdig og human asylpolitik, som kan fungere hensigtsmæssigt både under normale forhold og i perioder med et højt migrationspres. Med henblik herpå og på grundlag af de erfaringer, der er gjort, kræver et mere effektivt og sammenhængende asylsystem et fælles og harmoniseret sæt regler på EU-plan. Kommissionen foreslår derfor, at der indføres en fælles procedure for international beskyttelse, ensartede standarder for beskyttelse af personer, der får international beskyttelse, og for de rettigheder, de gives, samt sikres en yderligere harmonisering af modtagelsesforholdene i EU. Disse forslag vil forenkle og afkorte asylproceduren og beslutningsprocessen, modvirke sekundære bevægelser og forbedre integrationsudsigterne for dem, der har ret til international beskyttelse.

Førstenæstformand Frans Timmerman sagde: "EU har brug for et asylsystem, der både er effektivt og beskytter, og som er baseret på fælles regler, solidaritet og en retfærdig ansvarsdeling. De foreslåede reformer vil sikre, at de personer, der har et reelt behov for international beskyttelse, hurtigt får det, men også at de, der ikke har ret til at få beskyttelse i EU, hurtigt kan sendes tilbage. Med dagens forslag ligger alle elementer af reformen af den fælles europæiske asylpolitik på Europa-Parlamentets og Rådets bord."

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, sagde: "Det, vi foreslår i dag, er sidste del i en omfattende reform af EU's fælles asylsystem. Ændringerne vil skabe en reelt fælles asylprocedure og garantere, at asylansøgere behandles ens og ordentligt, uanset i hvilken medlemsstat de indgiver deres ansøgning. Samtidig opstiller vi klare forpligtelser for asylansøgere for at forhindre sekundære bevægelser og misbrug af procedurerne. Vores mål er at skabe et fælles system, der er hurtigt og effektivt og baseret på harmoniserede regler og gensidig tillid mellem medlemsstaterne."

De lovgivningsmæssige forslag, der fremlægges i dag, følger efter det første sæt forslag, som Kommissionen vedtog den 4. maj 2016 med henblik på at reformere det fælles europæiske asylsystem, således som der redegøres for i Kommissionens meddelelse af 6. april 2016. De tager sigte på at opbygge et solidt, sammenhængende og integreret europæisk asylsystem baseret på fælles harmoniserede regler, der fuldt ud er i overensstemmelse med Genèvekonventionen og forskrifterne om grundlæggende rettigheder.

En retfærdig og effektiv fælles EU-procedure

Kommissionen foreslår, at direktivet om asylprocedurer erstattes af en forordning, der indfører en fuldt harmoniseret fælles EU-procedure for international beskyttelse med henblik på at mindske forskellene i anerkendelsesprocenterne fra den ene medlemsstat til den anden, modvirke sekundære bevægelser og sikre fælles effektive proceduremæssige garantier for asylansøgere. Forslaget vil:

 • Forenkle, præcisere og afkorte asylprocedurerne: Den samlede procedure bliver kortere og strømlines, idet der normalt træffes afgørelse inden seks måneder eller mindre. Der indføres kortere frister (mellem en og to måneder) navnlig i sager, hvor ansøgningerne skal afvises eller er åbenlyst ubegrundede eller i sager, hvor der anvendes en fremskyndet procedure. Der indføres også frister for prøvelse af afgørelser (fra én uge til én måned) og for at træffe afgørelse i første instans af efterprøvelsen (fra to måneder til seks måneder).

 • Sikre fælles garantier for asylansøgere: Asylansøgere vil blive sikret retten til en personlig samtale og til gratis retlig bistand og repræsentation allerede under den administrative procedure. Der indføres øgede beskyttelsesforanstaltninger for asylansøgere med særlige behov og uledsagede mindreårige, for hvem der skal udpeges en værge senest fem dage efter, at de har indgivet deres ansøgning.

 • Sikre strengere regler for at bekæmpe misbrug: Der indføres nye forpligtelser for asylansøgere til at samarbejde med myndighederne og bestemmelser om de strenge konsekvenser, det kan have, ikke at opfylde disse forpligtelser. De nu frivillige sanktioner for misbrug af proceduren, manglede samarbejde og sekundære bevægelser bliver obligatoriske, herunder afslag på ansøgninger, der implicit trækkes tilbage eller er åbenlyst ubegrundede, eller anvendelsen af en fremskyndet procedure.

 • Indføre harmoniserede regler vedrørende sikre lande: Kommissionen tydeliggør begrebet sikkert land og gør anvendelsen heraf obligatorisk. Kommissionen foreslår også, at de nationale lister over sikre oprindelseslande og sikre tredjelande inden fem år efter forordningens ikrafttrædelse erstattes af europæiske lister på EU-plan.

Harmoniserede beskyttelsesstandarder og rettigheder

Asylansøgere skal kunne opnå samme form for beskyttelse, uanset i hvilken medlemsstat de indgiver deres ansøgning, og i så lang tid, som det er nødvendigt. For at harmonisere beskyttelsesstandarderne i EU og bringe de sekundære bevægelser og asylshopping til ophør foreslår Kommissionen at erstatte det eksisterende kvalifikationsdirektiv med en ny forordning. Forslaget vil sikre:

 • Større konvergens, hvad angår anerkendelsesprocenterne og beskyttelsesformerne: Den type beskyttelse, der ydes til personer, der får international beskyttelse, og gyldigheden af de opholdstilladelser, der udstedes til dem, vil blive harmoniseret. Medlemsstaterne vil blive forpligtet til at tage hensyn til den vejledning, som Den Europæiske Unions Asylagentur yder vedrørende situationen i en asylansøgers oprindelsesland, samt vurderingen af mulige interne beskyttelsesalternativer, samtidig med at de fuldt ud respekterer princippet om non-refoulement.

 • Strengere regler for sanktioner over for sekundære bevægelser: Den femårsperiode, som personer, der har fået international beskyttelse, skal vente i for at kunne komme i betragtning til status som fastboende udlænding, vil blive genstartet hver gang, det opdages, at personen befinder sig i en medlemsstat, som den pågældende ikke har ret til at opholde sig i.

 • Beskyttelse udelukkende i det tidsrum, der er nødvendigt: Der indføres pligt til at foretage en revurdering af status for at tage hensyn til f.eks. forandringer i oprindelseslandet, som kan have indflydelse på behovet for beskyttelse.

 • Styrkelse af incitamentet til integration: De rettigheder og forpligtelser, som personer, der har fået international beskyttelse, har, hvad angår socialsikring og social bistand, vil blive tydeliggjort, og adgangen til bestemte typer social bistand kan gøres afhængig af, at de pågældende deltager i integrationsforanstaltninger.

Værdige og harmoniserede modtagelsesforhold i hele EU

Sluttelig foreslår Kommissionen at reformere direktivet om modtagelsesforhold for at sikre, at asylansøgere kan nyde godt af harmoniserede og værdige modtagelsesforhold i hele EU for derved at forhindre sekundære bevægelser. Reformen omfatter følgende:

 • Sikring af, at medlemsstaterne anvender de standarder og indikatorer for modtagelsesforhold, som Det Europæiske Asylstøttekontor har udformet, og udarbejder og løbende ajourfører beredskabsplaner for at sikre tilstrækkelig og passende modtagelseskapacitet, også i situationer med et uforholdsmæssigt stort pres.

 • Sikring af, at asylansøgerne fortsat opholder sig, hvor de skal, og fraråde dem at forsvinde ved at give medlemsstaterne mulighed for at boligplacere dem eller pålægge dem anmeldepligt. Hvis en asylansøger ikke overholder forpligtelsen til at opholde sig et bestemt sted, og hvis der er risiko for, at den pågældende forsvinder, kan medlemsstaterne gøre brug af frihedsberøvelse.

 • Præcisering af, at kun den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, vil stille modtagelsesforhold til rådighed, og fastsættelse af klarere regler for, hvornår retten til materielle modtagelsesforhold kan mindskes, og hvornår de finansielle ydelser kan erstattes af naturalieydelser.

 • Tidligere adgang til arbejdsmarkedet - senest seks måneder efter indgivelsen af asylansøgningen - hvorved ansøgernes afhængighed mindskes, og sikring af, at deres adgang til arbejdsmarkedet sker under fuld overholdelse af arbejdsmarkedets standarder.

 • Fælles øgede beskyttelsesforanstaltninger for asylansøgere med særlige behov og uledsagede mindreårige, for hvem der skal udpeges en værge senest fem dage efter, at de har indgivet deres ansøgning.

Baggrund

Da Jean-Claude Juncker tiltrådte som formand for Europa-Kommissionen, gav han kommissæren med særligt ansvar for migration, Dimitris Avramopoulos, til opgave i samarbejde med de øvrige kommissærer og med førstenæstformand Frans Timmermans som koordinator at udarbejde en ny migrationspolitik som én af de 10 prioriteter i Junckerkommissionens politiske retningslinjer.

Den 13. maj 2015 foreslog Europa-Kommissionen en omfattende strategi inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration for at takle de umiddelbare udfordringer i forbindelse med den aktuelle krise og give EU de værktøjer, der er nødvendige for at sikre en bedre migrationsstyring på mellemlang og lang sigt, særligt hvad angår irregulær migration, grænser, asyl og lovlig migration. Sidste år blev der fremlagt tre gennemførelsespakker henholdsvis den 27. maj 2015, den 9. september 2015 og den 15. december 2015

Den 6. april 2016 udsendte Europa-Kommissionen en meddelelse, som indledte processen med at reformere det nuværende fælles europæiske asylsystem, således som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede i sine politiske retningslinjer, og som det er fastsat i den europæiske dagsorden for migration.

Derefter fremlagde Kommissionen en første reformpakke den 4. maj 2016. Pakken indeholdt en række forslag om oprettelse af et bæredygtigt og retfærdigt Dublinsystem, styrkelse af Eurodacsystemet og oprettelse af et reelt europæisk asylagentur.

I meddelelsen af 6. april fastsættes det også som mål at mindske de irregulære migrationsstrømme ved bl.a. at indføre sikre og lovlige kanaler for dem, der har brug for beskyttelse i EU. I dag fremlægger Kommissionen desuden et forslag om en EU-ramme for genbosætning.

Yderligere oplysninger

Hyppigt stillede spørgsmål - Reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Asylprocedurer: reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Anerkendelsesstandarder: reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Modtagelsesforhold: reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD - Det fælles europæiske asylsystem

Pressemeddelelse - Lovlig migration: Kommissionen foreslår at samle EU's langsigtede genbosætningsbestræbelser

Hyppigt stillede spørgsmål - Fastsættelse af en EU-ramme for genbosætning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure i Unionen og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

Pressemeddelelse: På vej mod et bæredygtigt og retfærdigt fælles europæisk asylsystem

Spørgsmål og svar: Reform af det fælles europæiske asylsystem (4. maj)

FAKTABLAD: Reform af Dublinsystemet

Meddelelse: En reform af det fælles europæiske asylsystem og fremme af lovlige migrationsveje

Den europæiske dagsorden for migration

IP/16/2433

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar