Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Завършване на реформата на общата европейска система за убежище: към ефективна, справедлива и хуманна политика в областта на убежището

Брюксел, 13 юли 2016 r.

Европейската комисия представя днес предложения за завършване на реформата на общата европейска система за убежище, с които цели да премине към политика в областта на убежището, която е напълно ефикасна, справедлива и хуманна и която е в състояние да функционира ефективно както при нормални условия, така и при силен миграционен натиск.

Европейската комисия представя днес предложения за завършване на реформата на общата европейска система за убежище, с които цели да премине към политика в областта на убежището, която е напълно ефикасна, справедлива и хуманна и която е в състояние да функционира ефективно както при нормални условия, така и при силен миграционен натиск. За тази цел и с оглед на вече придобития опит, за постигането на една по-ефикасна и съгласувана система за убежище е необходим общ и хармонизиран набор от правила на равнище ЕС. Затова Комисията предлага създаването на обща процедура за международна закрила, еднакви стандарти за закрила и права, предоставяни на лицата, ползващи се с международна закрила, както и по-нататъшното хармонизиране на условията за приемане в ЕС. Като цяло с тези предложения ще се опростят и съкратят процедурата по предоставяне на убежище и вземането на решения, ще бъдат възпирани вторичните движения на лицата, търсещи убежище, и ще се подобрят перспективите за интеграция на тези, които имат право на международна закрила.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „ЕС се нуждае от система за убежище, която е ефективна и същевременно предоставя закрила на основата на общи правила, солидарност и справедливо споделяне на отговорностите. Предложените реформи ще гарантират, че международна закрила се предоставя бързо на лицата, които наистина се нуждаят от нея, но също така и че лицата, които нямат право да получат закрила в ЕС, могат да бъдат връщани в кратки срокове. С днешните предложения всички елементи на реформата на общата европейска политика в областта на убежището вече са представени за обсъждане на Европейския парламент и Съвета.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Предложенията, които правим днес, са последният елемент от всеобхватната реформа на общата европейска политика в областта на убежището. С промените ще бъде създадена истинска обща процедура за предоставяне на убежище и ще се гарантира, че всички кандидати за убежище се третират еднакво и по подходящ начин независимо от държавата членка, в която подават заявление. Едновременно с това определяме ясни задължения за лицата, търсещи убежище, за да предотвратим вторичните движения и злоупотребата с процедурите. Целта ни е обща система, която е бърза, ефикасна и основана на хармонизирани правила и взаимно доверие между държавите членки.“

Законодателните предложения, представени днес, следват първия набор от предложения, приети от Комисията на 4 май, за реформиране на общата европейска система за убежище, както е посочено в европейска програма за миграцията и съобщението на Комисията от 6 април. Те са насочени към изграждане на стабилна, последователна и интегрирана европейска система за убежище, основана на общи хармонизирани правила, които са напълно в съответствие със стандартите за международна закрила съгласно Женевската конвенция и инструментите в областта на основните права.

Справедлива и ефикасна обща процедура на ЕС

Комисията предлага да се замени Директивата за процедурите за предоставяне на убежище с Регламент за създаване на напълно хармонизирана обща процедура на ЕС за международна закрила с цел да се намалят разликите в процента на признаване между отделните държави членки, да се ограничат вторичните движения и да се гарантират общи ефективни процесуални гаранции за лицата, търсещи убежище. Предложението предвижда:

 • Опростяване, поясняване и съкращаване на процедурите за предоставяне на убежище: Цялата процедура е съкратена и оптимизирана, като решенията обикновено ще се вземат в рамките на шест месеца или по-малко. Въвеждат се по-кратки срокове (между един и два месеца), по-специално в случаите, когато молбите са недопустими или явно неоснователни, или в случаите, в които се прилага ускорената процедура. Въвеждат се също така и срокове за обжалването (от една седмица до един месец) и за решенията на етапа на първото обжалване (от два до шест месеца);

 • Общи гаранции за лицата, търсещи убежище: На лицата, търсещи убежище, ще се гарантира правото на лично събеседване и безплатна правна помощ и представителство още по време на административната процедура. Засилени гаранции се предоставят на търсещите убежище лица със специални нужди и на непридружените ненавършили пълнолетие лица, на които следва да бъде определен настойник най-късно пет дни след подаването на молбата;

 • По-строги правила за борба със злоупотребите: Въвеждат се нови задължения за сътрудничество с органите, както и по-сериозни последствия при тяхното неизпълнение. Санкциите в случай на злоупотреба с процеса, липса на сътрудничество и вторични движения, които понастоящем са факултативни, вече ще бъдат задължителни и ще включват отхвърляне на молбата като негласно оттеглена или явно неоснователна или прилагане на ускорената процедура;

 • Хармонизиране на правилата относно сигурните трети страни: Комисията пояснява прилагането на понятията за сигурна страна и го прави задължително. Комисията предлага също така националното определяне на сигурни страни на произход и на сигурни трети страни да бъде напълно заменено с европейски списъци или определяне на равнището на Европейския съюз в рамките на пет години от влизането в сила на регламента;

Хармонизирани стандарти за закрила и права

Лицата, търсещи убежище, трябва да могат да получават една и съща форма на закрила независимо от държавата членка, в която подават молбата, и за времето, през което се нуждаят от нея. За да хармонизира стандартите за закрила в рамките на ЕС и да сложи край на вторичните движения и на явлението „пазаруване“ на убежище, Комисията предлага да се замени съществуващата Директива за признаването с нов регламент. Предложението ще осигури:

 • По-голямо сближаване по отношение на процента на признаване на молби за предоставяне на убежище и формите на закрила: Видът на закрилата и продължителността на разрешителните за пребиваване, издавани на лицата, ползващи се с международна закрила, ще бъдат хармонизирани. Държавите членки ще бъдат задължени да вземат под внимание насоките на Европейската агенция за убежището относно положението в страната на произход на лицето, търсещо убежище, както и да оценят възможни алтернативи за вътрешна закрила, при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане;

 • По-строги правила за санкциониране на вторичните движения: Петгодишният период на изчакване за лица, ползващи се с международна закрила, за да станат допустими за статут на дългосрочно пребиваващи, ще бъде възобновяван всеки път, когато се установи, че лицето се намира в държава членка, в която то няма право на престой или пребиваване;

 • Предоставяне на закрила само за толкова дълго, колкото е необходимо: Въвежда се задължителна проверка на статута, за да се вземат предвид например евентуални промени в държавите на произход, които може да имат отражение върху нуждата от закрила;

 • Засилване на стимулите за интеграция: Правата и задълженията на лицата, ползващи се от международна закрила, в областта на социалната сигурност и социалното подпомагане, ще бъдат пояснени и достъпът до определени видове социално подпомагане може да бъде обвързан с условие за участие в мерки за интеграция;

Достойни и хармонизирани условия на приемане в целия ЕС

И накрая, Комисията предлага да реформира Директивата за условията на приемане, за да се гарантира, че търсещите убежище лица се ползват от хармонизирани и достойни стандарти на приемане в целия ЕС, като по този начин се спомага за предотвратяване на вторичните движения. Реформата предвижда:

 • Мерки, с които да се гарантира, че държавите членки прилагат стандартите и показателите по отношение на условията на приемане, разработени от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, и изготвят планове за действие в извънредни ситуации, които редовно актуализират, за да се осигури достатъчен и адекватен капацитет за приемане, включително в ситуации на несъразмерен натиск;

 • Възможност за държавите членки да определят място за пребиваване на лицата, търсещи убежище, и да им налагат задължения да се явяват пред съответните органи, с което се гарантира, че те са постоянно на разположение, и се предотвратява укриването. Когато лице, търсещо убежище, не спазва задължението да пребивава на определено място, и когато е налице риск от укриване, държавите членки могат да използват мерки за задържане;

 • Поясняване, че условия на приемане ще бъдат предоставяни само в компетентната държава членка, и установяване на по-ясни правила относно това кога правото на материални условия на приемане може да бъде ограничено и кога финансовите помощи може да бъдат заменени с материални условия на приемане в натура;

 • Предоставяне на по-ранен достъп до пазара на труда, най-късно шест месеца след подаването на молба за убежище, като по този начин се намали зависимостта, и при условие че този достъп е в пълно съответствие със стандартите на пазара на труда;

 • Общи засилени гаранции за търсещите убежище лица със специални нужди и на непридружените ненавършили пълнолетие лица, на които следва да бъде определен настойник най-късно пет дни след подаването на молба.

Контекст

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на отделен комисар, Димитрис Аврамопулос, да отговаря специално за миграцията и да работи заедно с другите комисари, под координацията на първия заместник-председател Франс Тимерманс, по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки на Комисията под ръководството на председателя Юнкер.

С европейската програма за миграцията от 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи широкообхватна стратегия с цел преодоляване на непосредствените предизвикателства, свързани с продължаващата криза. Освен това с нея се предоставят инструменти на ЕС, с които да се осигури по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план, в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция. Миналата година бяха представени три пакета от мерки за прилагане на програмата — съответно на 27 май 2015 г., 9 септември 2015 г. и 15 декември 2015 г.

На 6 април 2016 г. Европейската комисия публикува съобщение, с което даде ход на процеса на реформа на настоящата обща европейска система за убежище в съответствие с обявеното от председателя Юнкер в неговите политически насоки и както е посочено в европейската програма за миграцията.

Комисията представи първия пакет от реформи на 4 май 2016 г. Пакетът съдържа предложения за създаване на устойчива и справедлива система от Дъблин, за укрепване на системата „Евродак“ и за създаване на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището.

В съобщението от 6 април също беше поставена целта за намаляване на незаконните миграционни потоци, включително чрез създаване на безопасни и законни канали за лицата, нуждаещи се от закрила, да достигнат до ЕС. За тази цел днес Комисията представя и предложение за рамка на ЕС за презаселване.

За повече информация

Въпроси и отговори — Реформиране на общата европейска система за убежище

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ — Процедури за предоставяне на убежище: реформиране на общата европейска система за убежище

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ — Признаване: реформиране на общата европейска система за убежище

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ — Условия на приемане: реформиране на общата европейска система за убежище

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ — Общата европейска система за убежище

Съобщение за медиите — Законна миграция: Комисията предлага обединяване на усилията на ЕС за презаселване в дългосрочен план

Често задавани въпроси — Установяване на рамка на ЕС за презаселване

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедурата в Съюза и за отмяна на Директива 2013/13/ЕС

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила, и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст)

Съобщение за медиите: Към устойчива и справедлива обща европейска система за предоставяне на убежище

Въпроси и отговори: Реформиране на общата европейска система за убежище (4 май)

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Реформата на системата от Дъблин

Съобщение: Към реформа на общата европейска система за убежище и укрепване на законните начини за достъп до Европа

Европейска програма за миграцията

IP/16/2433

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar