Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen förstärker öppenhetsregler för att bekämpa finansiering av terrorism, skatteflykt och penningtvätt

Strasbourg den 5 juli 2016

Kommissionen har idag antagit ett förslag om att ytterligare förstärka EU:s regler mot penningtvätt för att bekämpa finansiering av terrorism och öka öppenheten kring vem som verkligen äger företag och fonder.

Kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker har gjort kampen mot skatteflykt, penningtvätt och finansiering av terrorism till en av sina prioriteringar. De ändringar som föreslås i dag kommer att angripa nya metoder att finansiera terrorism. De kommer också att öka öppenheten för att bekämpa penningtvätt och bidra till att förstärka kampen mot skatteflykt.

Detta kommissionsförslag är det första initiativet för att genomföra handlingsplanen för att förstärka kampen mot finansiering av terrorism (från februari 2016), och det är också en del av en bredare insats för att öka skattetransparensen och bekämpa skattefusk. Detta är anledningen till att vi samtidigt lägger fram ett meddelande som svar på de avslöjanden som gjordes nyligen i Panamadokumenten.

Förste vice ordförande Frans Timmermans: ”Dagens förslag kommer att hjälpa nationella myndigheter att spåra personer som döljer sina finanser i syfte att begå brott som exempelvis terrorism. Medlemsstaterna kommer kunna få tag på och dela viktig information om vem som verkligen äger företag eller fonder, vem som handlar med virtuella valutor och vem som använder förbetalda kontantkort. Offentliggörande av information om vem som står bakom företag och fonder torde också ha en starkt avskräckande på effekt på potentiella skattesmitare.”

Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet:

Idag lägger vi fram striktare öppenhetsregler för att stoppa finansiering av terrorism och intensifiera vår kamp mot penningtvätt och skatteflykt. Uppdateringen av det fjärde penningtvättsdirektivet kommer att täppa till eventuella kryphål i Europa för terrorister, brottslingar eller vem som helst som försöker kringgå skatteregler för att finansiera sin verksamhet. Bättre samarbete för att bekämpa dessa problem kommer att vara av avgörande betydelse.”  

Antagandet av det fjärde paketet för bekämpning av penningtvätt i maj 2015 var ett betydande steg i arbetet för att förbättra effektiviteten i EU:s insatser för att bekämpa tvätt av pengar från kriminell verksamhet och för att motverka finansiering av terroristverksamhet. Det ställer stränga krav för att förhindra penningtvätt. Ett exempel på detta är kravet på att medlemsstaterna ska upprätta nationella register över företags och vissa fonders faktiska ägare. Medlemsstaterna har åtagit sig att genomföra paketet snabbare än ursprungligen planerat, senast i slutet av 2016.  

Kampen mot finansiering av terrorism

I enlighet med handlingsplanen för att förstärka kampen mot finansiering av terrorism föreslår kommissionen ändringar för att förhindra att det finansiella systemet används för att finansiera terroristverksamhet.

  • Öka befogenheterna för EU:s finansunderrättelseenheter och underlätta deras samarbete: Omfattningen av information som är åtkomlig för finansunderrättelseenheterna kommer att utvidgas. De kommer också att ha tillgång till uppgifter i centraliserade bank- och betalkontoregister och centrala dataåtervinningssystem som medlemsstaterna måste inrätta för att identifiera innehavare av bank- och betalkonton.
  • Hantera risker som rör finansiering av terrorism och som är kopplade till virtuella valutor: För att förhindra missbruk av virtuella valutor i syfte att tvätta pengar och finansiera terrorism, föreslår kommissionen att växlingsplattformar för virtuella valutor och leverantörer av förvaringstjänster för virtuella plånböcker ska föras in i penningtvättsdirektivets tillämpningsområde. Dessa enheter kommer att vara skyldiga att tillämpa kundkontroll vid växling av virtuella valutor till riktiga valutor, och syftet är att stoppa anonymiteten i samband med sådan växlingsverksamhet.
  • Hantera risker kopplade till anonyma förbetalda instrument (t.ex. kontantkort): Kommissionen föreslår också en minimering av användningen av anonyma betalningar via förbetalda kort genom att sänka trösklarna för identifiering från 250 € till 150 € och genom att utvidga kundkontrollkraven. Proportionalitetsaspekten har beaktats, med särskild hänsyn till ekonomiskt utsatta personers användning av dessa kort.
  • Strängare kontroller av riskländer utanför EU: Efter att ha bemyndigats genom det fjärde penningtvättsdirektivet föreslår kommissionen en harmonisering av förteckningen över kontroller som ska tillämpas på länder med brister i sina system för att bekämpa penningtvätt och motverka finansering av terrorism. Bankerna måste utföra ytterligare kontroller (”åtgärder för kundkännedom”) av finansiella flöden från dessa länder. Förteckningen över länder, vilken motsvarar FATF:s förteckning, kommer av procedurskäl att antas formellt den 14 juli.

Strängare öppenhetsregler för att förhindra skatteflykt och penningtvätt

Dagens förslag kommer att förstärka de åtgärder som infördes genom det fjärde penningtvättsdirektivet med följande ändringar:

  • Allmänheten får fullständig tillgång till register över faktiskt ägande: Medlemsstaterna kommer att offentliggöra viss information från registren över faktiskt ägande avseende företag och affärsrelaterade fonder. Information om alla andra fonder kommer att införas i de nationella registren och kommer att vara tillgänglig för parter som kan visa att de har ett berättigat intresse i saken. Faktiska ägare som har 10 % ägande i vissa företag som riskerar att utnyttjas för penningtvätt och skatteflykt kommer att införas i registren. Tröskeln är även i fortsättningen 25 % för alla övriga företag.
  • Sammankoppling av registren: Förslaget föreskriver direkt sammankoppling av registren för att underlätta samarbete mellan medlemsstater.
  • Utvidga den information som är tillgänglig för myndigheter: Kommissionen har föreslagit att både befintliga och nya konton bör omfattas av kontroller för kundkännedom. Detta kommer att förhindra att konton som potentiellt kan användas för olaglig verksamhet undgår upptäckt. Passiva företag och fonder, t.ex. sådana som framhävs i Panamadokumenten, kommer också att omfattas av ökad kontroll och strängare regler.

Bakgrund:

Det fjärde penningtvättsdirektivet antogs den 20 maj 2015. I sin handlingsplan mot finansiering av terrorism uppmanade EU-kommissionen medlemsstaterna att tidigarelägga det faktiska införlivandet av direktivet till slutet av 2016.

De ändringar som läggs fram i dag för att ta itu med både terrorismfinansiering och öppenhetsfrågor är målinriktade och proportionella för att införa vissa brådskande ändringar i den befintliga ramen. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att beakta de målinriktade ändringar som föreslås i dag vid införlivandet av det fjärde penningtvättsdirektivet.

Den föreslagna uppdateringen av rättsreglerna kommer att antas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

När det gäller EU:s förteckning över högriskländer utanför EU med strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, bemyndigades kommissionen genom det fjärde penningtvättsdirektivet att anta en sådan förteckning tre gånger per år. Kommissionen kommer att ta hänsyn till det arbete som utförs på internationell nivå av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). EU kommer att fortsätta att delta inom alla relevanta politikområden, med berörda jurisdiktioner, bland annat genom utvecklingssamarbete, varvid det slutgiltiga målet är att länderna ska uppfylla kraven och strykas från förteckningen. Förteckningen är en delegerad akt som också kommer att läggas fram för rådet och Europaparlamentet i enlighet med det vanliga förfarandet.

Båda dessa initiativ är en del av genomförandet av den handlingsplan för att förstärka kampen mot finansiering av terrorism som kommissionen antog den 2 februari 2016.

Mer information:

Ändring av det fjärde penningtvättsdirektivet

Q&A

Faktablad

IP/16/2380

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar