Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia posilňuje pravidlá transparentnosti na riešenie financovania terorizmu, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a prania špinavých peňazí

Strasburg 5. júl 2016

Komisia dnes prijala návrh na ďalšie posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a zvýšenia transparentnosti v súvislosti s tým, kto v skutočnosti vlastní obchodné a správcovské spoločnosti.

Junckerova Komisia stanovila boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu za jednu zo svojich priorít. Zmenami, ktoré sa dnes navrhujú, sa budú riešiť nové spôsoby financovania terorizmu, zvýši sa nimi transparentnosť v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a posilní sa nimi boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Tento návrh Komisie je prvou iniciatívou v rámci vykonávania akčného plánu na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016 a je tiež súčasťou širšieho úsilia s cieľom posilniť transparentnosť daní a boj proti zneužívaniu daňového systému. To je dôvod, prečo zároveň predstavujeme aj oznámenie týkajúce sa nedávneho odhalenia známeho ako Panama Papers.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Dnešné návrhy pomôžu vnútroštátnym orgánom vyhľadať osoby, ktoré skrývajú svoje financie s cieľom spáchať trestné činy ako napríklad terorizmus. Členské štáty budú môcť získať a vymieňať si nevyhnutné informácie o tom, kto v skutočnosti vlastní obchodné a správcovské spoločnosti, kto obchoduje s online menami, a kto využíva predplatené karty. Zverejňovanie informácií o tom, kto stojí za obchodnými a správcovskými spoločnosťami by takisto malo mať výrazný odradzujúci účinok na potenciálnych daňových podvodníkov.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti vyhlásila:

„Dnes predkladáme prísnejšie pravidlá transparentnosti na zastavenie financovania terorizmu a zintenzívnenie boja proti praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Aktualizáciou štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí sa v Európe predíde všetkým právnym medzerám, vďaka ktorým by sa teroristi, zločinci alebo hocikto iný mohli snažiť obísť daňové predpisy, a tak financovať svoje činnosti. Lepšia spolupráca v oblasti boja proti týmto problémom bude rozhodujúca.“  

Prijatie štvrtého balíka opatrení proti praniu špinavých peňazí v máji 2015 znamenalo významný krok k zlepšeniu účinnosti úsilia EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí získaných z trestnej činnosti a v boji proti financovaniu teroristických aktivít. Balíkom sa stanovujú prísne normy na predchádzanie praniu špinavých peňazí, napríklad požiadavka na členské štáty, aby zaviedli národné registre skutočných vlastníkov obchodných a niektorých správcovských spoločností. Členské štáty sa zaviazali realizovať tento balík opatrení rýchlejšie, než sa pôvodne plánovalo, a to najneskôr do konca roku 2016.  

Boj proti financovaniu terorizmu

Ako sa uvádza v akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu, Komisia navrhuje opatrenia na predchádzanie zneužívaniu finančného systému na financovanie teroristických aktivít:

  • posilnenie právomocí finančných spravodajských jednotiek EÚ a uľahčenie ich vzájomnej spolupráce: Rozsah informácií, ktoré sú prístupné finančným spravodajským jednotkám, sa rozšíri a tieto jednotky budú mať prístup k informáciám v centralizovaných registroch informácií o bankových a platobných údajoch a ústredných systémoch vyhľadávania údajov, ktoré budú musieť členské štáty zaviesť s cieľom identifikovať držiteľov bankových a platobných účtov;
  • riešenie rizík financovania terorizmu spojených s virtuálnymi menami: S cieľom zabrániť zneužitiu virtuálnych mien na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu Komisia navrhuje zahrnúť platformy na výmenu virtuálnych mien a poskytovateľov tzv. bitcoin peňaženiek do rozsahu pôsobnosti smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Tieto subjekty budú musieť uplatňovať kontroly povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri výmene virtuálnej meny za menu reálnu, čím sa skončí anonymita spojená s takýmito výmenami;
  • riešenie rizík spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi (napr. predplatenými kartami): Komisia takisto navrhuje minimalizovať využívanie anonymných platieb prostredníctvom predplatených kariet znížením dolnej hranice na identifikáciu z 250 EUR na 150 EUR a rozšírením požiadaviek na overovanie zákazníka. V tejto súvislosti sa zohľadnila proporcionalita s osobitným zreteľom na využívanie týchto kariet finančne zraniteľnými skupinami obyvateľstva;
  • prísnejšie kontroly rizikových tretích krajín: V súlade s mandátom, ktorý Komisia dostala štvrtou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, Komisia navrhuje harmonizovať zoznam kontrol uplatňovaných na krajiny s nedostatkami v ich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Banky budú musieť vykonať ďalšie kontroly (tzv. opatrenia hĺbkového preverovania) finančných tokov z týchto krajín. Zoznam krajín, odzrkadľujúci zoznam skupiny FATF, bude z procesných dôvodov formálne prijatý 14. júla.

Prísnejšie pravidlá transparentnosti na zabránenie vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí

Dnešný návrh posilní týmito zmenami opatrenia zavedené štvrtou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí:

  • plne verejný prístup do registrov skutočných vlastníkov: Členské štáty budú zverejňovať určité informácie z registrov skutočných vlastníkov o obchodných spoločnostiach a obchodných správcovských spoločnostiach. Informácie o všetkých ostatných správcovských spoločnostiach budú zahrnuté do vnútroštátnych registrov a dostupné stranám, ktoré môžu preukázať oprávnený záujem. Skutoční vlastníci s 10 % podielom v niektorých spoločnostiach, pri ktorých existuje riziko zneužitia na pranie špinavých peňazí a daňové úniky, budú zahrnutí do príslušných registrov. Hranica 25 % podielu zostáva zachovaná pre všetky ostatné spoločnosti;
  • prepojenie registrov: Návrhom sa zabezpečuje priame prepojenie registrov s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi;
  • rozšírenie rozsahu informácií, ktoré majú úrady k dispozícii: Komisia navrhuje, aby existujúce, ako aj nové účty podliehali náležitým kontrolám hĺbkovým preverovaním. To umožní odhaliť účty, ktoré môžu byť používané na nezákonnú činnosť. Aj pasívne obchodné a správcovské spoločnosti, podobné tým, na ktoré upozornili dokumenty Panama Papers, budú podliehať prísnejším kontrolám a pravidlám.

Kontext:

Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí bola prijatá 20. mája 2015. Európska komisia vo svojom akčnom pláne pre boj proti financovaniu terorizmu vyzvala členské štáty, aby skrátili termín pre účinnú transpozíciu smernice, a to do konca roka 2016.

Pozmeňujúce návrhy na riešenie financovania terorizmu a otázky transparentnosti, ktoré sa dnes predkladajú, sú cielené a primerané na to, aby sa zaviedli niektoré naliehavé zmeny v súčasnom rámci. Komisia povzbudzuje členské štáty, aby dnes navrhované cielené zmeny zohľadnili v transpozícii štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.

Navrhovanú aktualizáciu právnych predpisov schváli Európsky parlament a Rada ministrov v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Pokiaľ ide o zoznam EÚ vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v ich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, Komisii sa štvrtou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí udelil mandát na to, aby prijala takýto zoznam trikrát ročne. Komisia zohľadní prácu vykonanú na medzinárodnej úrovni finančnou akčnou skupinou (FATF). EÚ bude naďalej spolupracovať vo všetkých relevantných oblastiach politiky v dotknutých jurisdikciách, a to aj prostredníctvom rozvojovej spolupráce, pričom konečným cieľom je ich súlad s pravidlami a odstránenie zo zoznamu. Zoznam bude vo forme delegovaného aktu takisto predložený Rade a Európskemu parlamentu v rámci obvyklého postupu.

Obe iniciatívy sú súčasťou vykonávania akčného plánu na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu, ktorý Komisia prijala 2. februára 2016.

Ďalšie informácie:

Pozmeňujúci návrh štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí

Otázky a odpovede

Prehľad

IP/16/2380

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar