Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija griežtina skaidrumo taisykles, kad būtų geriau kovojama su mokesčių vengimu, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

Strasbūras, 2016 m. liepos 5 d.

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą dar labiau sugriežtinti ES kovos su pinigų plovimu taisykles, kad būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui ir gauta skaidresnės informacijos apie tikruosius bendrovių ir fondų savininkus.

J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija kovą su mokesčių vengimu, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu laiko vienu iš savo prioritetų. Šiandien siūlomais pakeitimais bus siekiama užkirsti kelią naujoms teroristų finansavimo priemonėms, padidinti skaidrumą, kad būtų galima įveikti pinigų plovimą ir sustiprinti kovą su mokesčių vengimu.

Šis Komisijos pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva, kuria įgyvendinamas 2016 m. vasario mėn. pateiktas Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas, ir viena iš priemonių, kuria siekiama padidinti mokesčių skaidrumą ir kovoti su piktnaudžiavimu mokesčiais. Todėl drauge pateikiamas ir Komunikatas, parengtas atsižvelgiant į vadinamųjų Panamos dokumentų paviešinimą.

Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandieniniais pasiūlymais nacionalinėms valdžios institucijoms padedama nustatyti asmenis, slepiančius turimas lėšas, kad galėtų vykdyti nusikaltimus, pavyzdžiui, terorizmo aktus. Valstybės narės galės gauti ir viešinti informaciją apie tikruosius bendrovių ir fondų savininkus, internetinius prekiautojus valiuta, išankstinio mokėjimo kortelėmis besinaudojančius asmenis. Informacijos apie tai, kas iš tiesų slypi už bendrovių ir fondų, paviešinimas taip pat turėtų būti puiki atgrasymo priemonė potencialiems mokesčių vengėjams.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pridūrė:

„Šiandien pristatome sugriežtintas skaidrumo taisykles, kad užkirstume kelią teroristų finansavimui ir sustiprintume kovą su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Atnaujinta Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva užkirs kelią bet kokioms spragoms, kuriomis Europoje galėtų pasinaudoti teroristai, nusikaltėliai ir bet kas kitas, norintis apeiti mokesčių taisykles ir taip finansuoti savo veiklą. Geresnis bendradarbiavimas šioje srityje padės pasiekti geresnių rezultatų.“  

2015 m. gegužės mėn. priėmus Ketvirtąjį kovos su pinigų plovimu dokumentų rinkinį žengtas svarbus žingsnis, kad ES galėtų veiksmingiau kovoti su pinigų, gautų iš nusikalstamos veiklos, plovimu ir teroristų veiklos finansavimu. Šiuose dokumentuose nustatyti aukšti kovos su pinigų plovimu standartai, pavyzdžiui, reikalavimas, kad valstybės narės parengtų nacionalinius bendrovių ir tam tikrų fondų tikrųjų savininkų registrus. Valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti šį rinkinį sparčiau nei planuota – iki 2016 m. pabaigos.  

Kova su terorizmo finansavimu

Kaip paskelbta Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plane, Komisija siūlo tokius pakeitimus, kad būtų užkirstas kelias finansinių sistemų naudojimui teroristų veiklai finansuoti:

  • Didesnių įgaliojimų ES finansinės žvalgybos padaliniams suteikimas ir jų bendradarbiavimo lengvinimas. Bus išplėstas finansinės žvalgybos padaliniams prieinamos informacijos mastas, jiems bus suteikta prieiga prie informacijos, kaupiamos centralizuoto bankų ir mokėjimo sąskaitų registro ir centrinių duomenų paieškos sistemų, kurias valstybės narės turės sukurti, kad būtų galima nustatyti banko ir mokėjimo sąskaitų savininkus.
  • Teroristų finansavimo rizikos, susijusios su virtualiomis valiutomis, šalinimas. Kad būtų užkirstas kelias virtualių valiutų naudojimui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais, Komisija siūlo Kovos su pinigų plovimu direktyvą taikyti virtualioms valiutos keitimo platformoms ir depozicinės piniginės paslaugų teikėjams. Keisdami virtualią valiutą į realią, šie subjektai privalės vykdyti deramą klientų kontrolę ir atsisakyti anonimiškumo, paprastai siejamo su tokiais mainais.
  • Rizikos, susijusios su anoniminėmis išankstinio mokėjimo priemonėmis (pvz., išankstinio mokėjimo kortelėmis), šalinimas. Komisija taip pat siūlo kuo labiau sumažinti anoniminių mokėjimų išankstinio mokėjimo kortelėmis galimybes, sumažinant ribą, nuo kurios pirkėjas turi būti identifikuotas, nuo 250 EUR iki 150 EUR ir nustatant griežtesnius kliento patikrinimo reikalavimus. Atsižvelgta ir į proporcingumo principą, itin daug dėmesio skiriant finansiškai pažeidžiamų piliečių naudojamoms išankstinio mokėjimo kortelėms.
  • Aktyvesnis rizikingų trečiųjų šalių tikrinimas. Pagal Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą Komisija siūlo suderinti patikrinimų, taikytinų šalims, turinčioms trūkumų kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu srityse, sąrašą. Bankai finansiniams srautams iš šių šalių turės taikyti papildomas priemones (deramo klientų tikrinimo). Šalių sąrašas, atspindintis Finansinių veiksmų darbo grupės sąrašą, dėl procedūrinių priežasčių bus oficialiai priimtas liepos 14 d.

Griežtesnės skaidrumo taisyklės, kad būtų užkirstas kelias mokesčių vengimui ir pinigų plovimui

Šiandieniniu pasiūlymu sustiprinamos priemonės, nustatytos Ketvirtajame kovos su pinigų plovimu dokumentų rinkinyje. Atsirado tokių naujovių:

  • Visapusiška vieša prieiga prie tikrųjų savininkų registrų. Valstybės narės paviešins tam tikrą informaciją apie tikruosius bendrovių ir verslo fondų savininkus. Informacija apie visus kitus fondus bus įtraukta į nacionalinius registrus ir prieinama tiems subjektams, kurie įrodys turintys teisėtų interesų. Į registrus bus įtraukiami tam tikrų bendrovių, kurios gali kelti pinigų plovimo ir mokesčių vengimo pavojų, tikrieji savininkai, kuriems priklauso 10 proc. turto. Visoms kitoms bendrovėms ir toliau bus taikoma 25 proc. riba.
  • Registrų sąveika. Pasiūlyme numatytas tiesioginis registrų junglumas, kad valstybėms narėms būtų lengviau bendradarbiauti.
  • Didesnis valdžios institucijoms prieinamos informacijos mastas. Komisija pasiūlė turimoms ir naujoms sąskaitoms taikyti deramą kontrolę. Taip būtų suteikta galimybė nustatyti sąskaitas, kuriomis gali būti potencialiai naudojamasi neteisėtai veiklai. Pasyviosioms bendrovėms ir fondams, pavyzdžiui, paviešintiesiems vadinamuosiuose Panamos dokumentuose, taip pat bus taikomi griežtesni tikrinimo reikalavimai ir griežtesnės taisyklės.

Pagrindiniai faktai

Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva buvo priimta 2015 m. gegužės 20 d. Europos Komisija savo Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plane paragino valstybes nares paankstinti šios direktyvos nuostatų perkėlimo terminą ir nuostatas perkelti iki 2016 m. pabaigos.

Šiandien pateiktais pakeitimais, kuriais sprendžiami tiek teroristų finansavimo, tiek skaidrumo klausimai, siekiama tikslingų ir proporcingų skubių dabartinės sistemos pokyčių. Komisija ragina valstybes nares atsižvelgti į šiandien paviešintus tikslinius pakeitimus perkeliant Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą.

Siūlomam teisinių taisyklių atnaujinimui pagal įprastinę teisėkūros procedūrą turės pritarti Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba.

Pagal Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą Komisija yra įgaliota tris kartus per metus parengti strateginių trūkumų kovos su pinigų plovimu ir (arba) terorizmo finansavimo srityje turinčių didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašą. Komisija atsižvelgs į tarptautinio masto darbą, kurį atlieka Finansinių veiksmų darbo grupė. ES ir toliau veiks įvairiose politikos srityse su atitinkamomis jurisdikcijomis, be kita ko, plėtodama vystomąjį bendradarbiavimą. Svarbiausias šios veiklos tikslas – reikalavimų tenkinimas ir šalių šalinimas iš sąrašo. Sąrašas bus skelbiamas deleguotajame akte, kuris taip pat bus pateiktas Tarybai ir Europos Parlamentui pagal įprastą procedūrą.

Abiem iniciatyvomis padedama įgyvendinti Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planą, kurį Komisija priėmė 2016 m. vasario 2 d.

Daugiau informacijos

Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos pakeitimai

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

IP/16/2380

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar