Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zpřísňuje pravidla pro transparentnost, aby posílila boj proti financování terorismu, daňovým únikům a praní peněz 

Štrasburk 5. července 2016

Komise dnes přijala návrh, jehož cílem je posílit pravidla EU pro boj proti praní peněz, aby mohla účinněji bojovat proti financování terorismu a posílila transparentnost, pokud jde o skutečné vlastníky společností a svěřenských fondů.

Boj proti daňovým únikům, praní peněz a financování terorismu je jednou z priorit Junckerovy Komise. Cílem dnes navržených změn je zasáhnout proti novým způsobům financování terorismu, zvýšit transparentnost v zájmu boje proti praní peněz a pomoci odhalovat subjekty, které se vyhýbají daňovým povinnostem.

Tento návrh Komise představuje první iniciativu v rámci provádění akčního plánu pro zesílení boje proti terorismu z února 2016 a je rovněž součástí širšího úsilí o zvýšení daňové transparentnosti a boje proti zneužívání daňového systému. Proto souběžně představujeme také sdělení, které je reakcí na nedávné odhalení tzv. panamských dokumentů.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Dnešní návrhy pomohou vnitrostátním orgánům při vyhledávání osob, které ukrývají své peníze za účelem páchání trestné činnosti, jako je například terorismus. Členské státy budou mít možnost získat a sdílet nezbytné informace o tom, kdo je skutečným vlastníkem společností nebo svěřenských fondů, kdo obchoduje s on-line měnami a kdo používá předplacené karty. Zveřejňování informací o tom, kdo je za společnostmi a svěřenskými fondy, by mělo rovněž působit jako silný odstrašující prostředek pro subjekty, které se potenciálně chtějí vyhýbat placení daní.“

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, řekla:

„Dnes představujeme přísnější pravidla pro transparentnost, abychom odřízli teroristy od financování a zintenzivnili náš boj proti praní peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem. Aktualizace čtvrté směrnice o boji proti praní peněz znemožní teroristům, zločincům a osobám, které se snaží obcházet daňové předpisy, zneužívat mezer v zákonech evropských zemí k financování své činnosti. Hlubší spolupráce v boji proti těmto problémům přinese lepší výsledky.“   

Přijetí čtvrtého balíčku pro boj proti praní peněz v květnu 2015 představovalo významný krok, který zefektivňuje opatření EU pro boj proti praní peněz z trestné činnosti a proti financování teroristických aktivit. Balíček definuje přísné normy pro předcházení praní peněz, jako je požadavek, aby členské státy zavedly vnitrostátní registry skutečných vlastníků společností a některých svěřenských fondů. Členské státy se zavázaly, že tento balíček provedou rychleji, než bylo původně plánováno, a to nejpozději do konce roku 2016.  

Boj proti financování terorismu

Jak bylo oznámeno v akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu, Komise navrhuje změny, které by bránily zneužívání finančního systému k financování teroristických aktivit:

  • Posílení pravomoci finančních zpravodajských jednotek EU a usnadnění jejich spolupráce: bude rozšířen rozsah informací, k nimž mají přístup finanční zpravodajské jednotky, jež budou mít nyní přístup k informacím z centralizovaných bankovních rejstříků a rejstříků platebních účtů a k údajům z centrálních systémů vyhledávání dat, které budou muset členské státy zavést za účelem identifikace majitelů bankovních a platebních účtů;
  • Řešení rizik týkajících se financování terorismu souvisejících s virtuálními měnami: aby nedocházelo ke zneužívání virtuálních měn pro účely praní peněz a financování terorismu, Komise navrhuje zahrnout do oblasti působnosti směrnice o praní peněz výměnné platformy pro virtuální měny nebo poskytovatele virtuálních peněženek. Tyto subjekty budou muset při výměně virtuální měny za skutečnou provádět hloubkové prověrky klientů, a tyto operace už tak nebudou anonymní;
  • Řešení rizik spjatých s anonymními předplacenými nástroji (například předplacenými kartami): Komise rovněž navrhuje, aby se minimalizovalo využívání anonymních plateb prostřednictvím předplacených karet, a to snížením limitů pro identifikaci z 250 eur na 150 eur a aby se rozšířily požadavky na identifikaci klientů. Byla zohledněna proporcionalita, přičemž zvláštní pozornost byla věnována používání těchto karet finančně zranitelnými občany;
  • Přísnější kontroly pro rizikové třetí země: Komise v souladu s mandátem uděleným čtvrtou směrnici o boji proti praní peněz navrhuje harmonizovat seznam kontrol, které budou uplatňovány na země, jež se potýkají s nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a boje proti financování terorismu. Banky budou muset v případě finančních toků z těchto zemí provádět další kontroly („zesílenou hloubkovou kontrolu“). Seznam zemí, který bude vycházet ze seznamu založeném na čtvrté směrnici o boji proti praní peněz, bude z procedurálních důvodů formálně přijat dne 14. července.

Přísnější pravidla pro transparentnost sloužící k prevenci daňových úniků a praní špinavých peněz

Dnešní návrh posílí opatření, která zavádí čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz, a to s následujícími změnami:

  • Plný veřejný přístup k rejstříkům s informacemi o skutečných majitelích: členské státy zveřejní některé informace z rejstříků s informacemi o skutečném vlastnictví společností a obchodních svěřenských fondů. Informace o všech jiných fondech budou obsaženy v národních rejstřících a budou přístupné subjektům, které mohou prokázat oprávněný zájem. Do těchto rejstříků budou zařazeni také skuteční vlastníci s 10% podílem v určitých společnostech, u kterých existuje riziko, že jsou zneužívány k praní peněz či daňovým únikům. Pro všechny ostatní společnosti zůstává zachována prahová hodnota 25 %.
  • Propojení rejstříků: návrh stanoví přímé propojení mezi rejstříky v zájmu usnadnění spolupráci mezi členskými státy;
  • Rozšíření informací dostupných orgánům: Komise navrhla, že by se na existující i nové účty měly vztahovat zesílené hloubkové kontroly. Předejde se tak tomu, aby účty, které mohou být použity pro nezákonnou činnost, unikly odhalení. Pasivní společnosti a svěřenské fondy, jako jsou ty, které byly odhaleny v rámci tzv. panamských dokumentů, budou podléhat větší kontrole a přísnějším pravidlům.

Souvislosti:

Čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz byla přijata dne 20. května 2015. Evropská komise ve svém akčním plánu pro boj proti financování terorismu vyzvala členské státy, aby uplatnění této směrnice uspíšily a provedly ji do konce roku 2016.

Pozměňovací návrhy předložené s cílem řešit financování terorismu a problémy s transparentností jsou cílené a přiměřené a vnesou do stávajícího rámce některé naléhavě potřebné změny. Komise vyzývá členské státy, aby tyto dnes předložené cílené návrhy zohlednily při provádění čtvrté směrnice o boji proti praní peněz.

Navrženou novelu právních předpisů přijmou Evropský parlament a Rada ministrů v rámci řádného legislativního postupu.

Pokud jde o seznam EU uvádějící vysoce rizikové třetí země, které vykazují strategické nedostatky v oblasti boje proti praní peněz nebo proti financování terorismu, Komise byla v rámci čtvrté směrnice o boji proti praní peněz pověřena, aby takovýto seznam přijímala třikrát ročně. Komise zohlední práci, kterou na mezinárodní úrovni vykonal Finanční akční výbor. EU bude i nadále jednat se zástupci dotčených jurisdikcí ve všech příslušných oblastech politiky, mimo jiné prostřednictvím rozvojové spolupráce, přičemž konečným cílem je dosažení souladu a odstranění ze seznamu. Uvedený seznam bude jako akt v přenesené pravomoci rovněž předložen Radě a Evropskému parlamentu v rámci obvyklého postupu.

Obě tyto iniciativy jsou součástí provádění akčního plánu pro zesílení boje proti financování terorismu, který Komise přijala dne 2. února 2016.

Další informace:

Novela čtvrté směrnice o boji proti praní peněz

Otázky a odpovědi

Informační přehled

IP/16/2380

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar