Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията затяга правилата за прозрачност за целите на борбата с финансирането на тероризма, избягването на данъци и изпирането на пари

Страсбург, 5 юли 2016 r.

Комисията прие днес предложение за още по-голямо затягане на правилата на ЕС относно борбата с изпирането на пари, като целта ѝ е да сложи край на финансирането на тероризма и да внесе по-голяма яснота за това кои са действителните собственици на дружествата и тръстовете.

Борбата с избягването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма е сред приоритетите на Комисията, ръководена от председателя Юнкер. Предложените днес промени са насочени към новите начини за финансиране на тероризма. Те ще увеличат прозрачността, което ще допринесе за борбата с изпирането на пари, и ще спомогнат за по-активната борба с избягването на данъци.

Това предложение на Комисията е първата инициатива за изпълнение на Плана за действие за засилване на борбата с финансирането на тероризма от февруари 2016 г. Освен това то е част от по-широкомащабни дейности за по-голяма прозрачност във връзка с данъците и борба с данъчните злоупотреби. Ето защо паралелно с предложението представяме съобщение, което представлява ответна реакция на неотдавнашните разкрития във връзка с т.нар. „Панамски документи“.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Представените днес предложения ще помогнат на националните органи да преследват лицата, които укриват финансите си с цел извършването на престъпления като терористични актове. Държавите членки ще могат да получават и обменят жизненоважна информация за това кой е действителният собственик на дружество или тръст, кой извършва дейност с виртуални валути и кой използва предплатени карти. Публичното разпространяване на информация за това кой седи зад дружествата и тръстовете следва да има също така силен възпиращ ефект за лицата, които биха се опитали да избегнат данъчно облагане.“

Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви:

„Днес правим предложение за въвеждането на по-строги правила за прозрачност с цел преустановяване на финансирането на тероризма и по-активна борба с изпирането на пари и избягването на данъци. Чрез осъвременяването на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари ще се предотвратят „вратичките“ в Европа, които биха могли да бъдат използвани от терористи, извършители на престъпления или други лица, опитващи се да се възползват от правилата за данъчно облагане за финансиране на дейностите си. С установяването на по-добро сътрудничество в тази борба ще се постигне промяна.“  

Приемането на Четвъртия пакет от документи за борба с изпирането на пари през май 2015 г. беше значителна крачка за постигането на по-ефективни действия на ЕС в борбата с изпирането на пари от престъпления и с финансирането на терористични действия. Чрез него се въвеждат високи стандарти за предотвратяване на изпирането на пари, като например изискването държавите членки да създадат национални регистри на действителните собственици на дружества и някои тръстове. Държавите членки поеха ангажимент да приведат документите от пакета в действие по-бързо от първоначално предвиденото — най-късно в края на 2016 г.  

Борба с финансирането на тероризма

Както беше обявено в плана за действие за засилване на борбата с финансирането на тероризма, Комисията предлага промени, чрез които ще се предотврати използването на финансовата система за финансиране на терористични дейности.

  • Предоставяне на по-големи правомощия на звената на ЕС за финансово разузнаване и улесняване на сътрудничеството помежду им — Информацията, до която имат достъп звената за финансово разузнаване, ще бъде разширена и те ще имат достъп до информация в централизирани регистри на банкови и платежни сметки и централни системи за извличане на данни, които държавите членки трябва да създадат с цел идентифициране на титулярите на банкови и платежни сметки.
  • Борба с рисковете от финансиране на терористични актове, свързани с виртуалните валути — За да се предотврати злоупотребата с виртуални валути за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Комисията предлага платформите за обмен на виртуални валути и депозитарните доставчици на портфейли да бъдат включени в обхвата на Директивата за борба с изпирането на пари. Тези структури ще бъдат задължени да прилагат процедури за комплексна проверка на клиентите си при обмена на виртуални валути в реални валути, което ще сложи край на анонимността при този тип операции.
  • Справяне с рисковете, произтичащи от анонимни предплатени инструменти (например предплатени карти) — Комисията предлага също така да се сведат до минимум анонимните плащания, извършвани чрез предплатени карти, като се намалят праговете за идентифициране от 250 евро на 150 евро и се разширят изискванията за проверка на клиенти. Принципът на пропорционалност е взет предвид, като е обърнато специално внимание на използването на тези карти от финансово уязвими граждани.
  • По-строги проверки във връзка с рискови трети държави — Както ѝ беше възложено съгласно Четвъртата директива за борба с изпирането на пари, Комисията предложи да се хармонизира списъкът на проверките, приложими към държави, в които се наблюдават слабости по отношение на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. Банките ще трябва да извършват допълнителни проверки (мерки за комплексна проверка) на финансовите потоци от тези държави. По съображения от процедурен характер списъкът на държавите, който ще бъде отражение на списъка на FATF, ще бъде официално приет на 14 юли.

По-строги правила относно прозрачността с цел предотвратяване на избягването на данъци и изпирането на пари

Чрез днешното предложение се засилват мерките, въведени с Четвъртия пакет от документи за борба с изпирането на пари, като се правят посочените по-долу промени.

  • Пълен публичен достъп до регистрите на действителните собственици — Държавите членки ще оповестят публично част от информацията, съдържаща се в регистрите на действителните собственици на дружества и тръстове, свързани със стопанска дейност. Информацията за всички други тръстове ще се съдържа в националните регистри и достъп до нея ще имат лицата, които могат да докажат законен интерес. В регистрите ще се вписват действителните собственици, притежаващи 10 % собственост в някои дружества, за които съществува риск да бъдат използвани за изпиране на пари и избягване на данъци. За всички останали дружества този праг ще се запази на 25 %.
  • Свързване на регистрите — Предложението предвижда изграждането на директна връзка между регистрите с цел улесняване на сътрудничеството между държавите членки.
  • Разширяване на информацията, която е на разположение на органите — Комисията предложи съществуващите и новите сметки да подлежат на процедури за комплексна проверка. По този начин сметки, които биха могли да бъдат използвани за незаконни дейности, няма да могат да останат неразкрити. Пасивните дружества и тръстове, като посочените в т.нар. „Панамски документи“, също ще подлежат на по-строг контрол и по-строги правила.

Контекст

Четвъртата директива за борба с изпирането на пари беше приета на 20 май 2015 г. В плана си за действие за борба с финансирането на тероризма Европейската комисия прикани държавите членки да съкратят срока за действителното транспониране на Директивата и да извършат транспонирането до края на 2016 г.

Предложените днес изменения, които се свързани както с финансирането на тероризма, така и с прозрачността, са целенасочени и пропорционални и чрез тях ще се извършат някои належащи промени в съществуващата рамка. Комисията приканва държавите членки да вземат под внимание предложените днес целенасочени изменения при транспонирането на Четвъртата директива за изпирането на пари.

Предложеното актуализиране на правните разпоредби ще бъде прието от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Що се отнася до списъка на ЕС на високорискови трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, съгласно Четвъртата директива за борба с изпирането на пари Комисията разполага с правомощието да приема такъв списък три пъти годишно. Комисията ще вземе под внимание работата на международно равнище на Специалната група за финансови действия. ЕС ще продължи да работи съвместно със съответните органи във всички области на политиката, включително в контекста на сътрудничеството за развитие, като крайната цел е тези държави да отстранят слабостите и да бъдат извадени от списъка. Списъкът представлява делегиран акт, който също ще бъде представен на Съвета и Европейския парламент съгласно обичайната процедура.

И двете инициативи са част от изпълнението на плана за действие за засилване на борбата с финансирането на тероризма, който Комисията прие на 2 февруари 2016 г.

За повече информация:

Изменение на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари

Въпроси и отговори

Факти

IP/16/2380

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar