Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår nya regler för att förbättra skyddet av barn i gränsöverskridande familjeärenden

Bryssel den 30 juni 2016

I dag lämnar kommissionen ett förslag till förbättrade EU-bestämmelser för skydd av barn i samband med gränsöverskridande tvister om föräldraansvaret när det gäller vårdnadsrätt, umgängesrätt och bortförande av barn.

De nya bestämmelserna kommer att påskynda de rättsliga och administrativa förfaranden och säkerställa att barnets bästa alltid beaktas.

När det finns tvister inom familjer eller när internationella par separerar är ett gränsöverskridande straffrättsligt samarbete nödvändigt för att barnen ska få en trygg rättslig situation där de kan upprätthålla relationen till båda föräldrarna (och förmyndarna) som kan bo i olika europeiska länder.

- Det finns få saker som är mer traumatiska för ett barn än att se sina föräldrar bråka,säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. När sådana bråk mynnar ut i rättsliga förfaranden med en gränsöverskridande dimension har EU ett ansvar att se till att de kan lösas så smidigt och effektivt som möjligt. De nya förenklade bestämmelserna kommer att gagna familjer och barn. De kommer att dra fördel av kortare tidsfrister för de olika förfarandena och slippa de höga kostnader som vanligtvis är kopplade till sådana förfaranden. Vi måste se till att olika rättsordningar är förenliga för att minska risken för komplikationer, förseningar, ångest och osäkerhet så långt det bara går.

– Barnen står i centrum i denna reform, säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Föräldrarnas separation är svår nog. De berörda barnen förtjänar rättsliga förfaranden som klargör deras situation så snabbt som möjligt och med beaktande av vad som är bäst för dem. Vi föreslår idag att gällande bestämmelser förnyas utgående ifrån de praktiska erfarenheter som gjorts under de senaste tio åren. Reformens inriktning är entydig: vi måste påskynda de gränsöverskridande ärendena. Tidsfaktorn är avgörande för barnens välmående, så vi behöver snabbt få till stånd de nya bestämmelserna.

De nya bestämmelserna grundar sig på en bedömning av gällande bestämmelser och syftar till att avhjälpa de brister som konstaterats. Huvudsyftet är att säkerställa snabbare förfaranden eftersom tiden är en viktig faktor för att skydda barnets bästa i dessa gränsöverskridande tvister om föräldraansvar. Mer specifikt föreslås följande ändringar:

  • Mer effektiva förfaranden för att förhindra gränsöverskridande bortförande av barn

De tidsfrister som gäller för olika skeden av ansökningsförfarandet för återlämnande av barn kommer att begränsas till högst 18 veckor (högst sex veckor för behandling av ansökan hos den mottagande centrala myndigheten, sex veckor för domstolen i första instans, och sex veckor för appellationsdomstolarna). Ett beslut om återlämnande av barnet kan överklagas endast en gång, och domaren måste bedöma om domen om återlämnande av barnet ska kunna verkställas under tiden.

Med fullt iakttagande av de nationella rättsordningarnas struktur kan man säkerställa att ärenden som rör bortförande av barn prövas av ett begränsat antal domstolar så att domarna får den sakkunskap som krävs.

  • Barnet ska höras

Barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska garanteras möjligheten att yttra sig i alla förfaranden som rör deras fall. Detta gäller särskilt i mål som avser vårdnads- och umgängesrätt eller återlämnande av barn som bortförts av en av sina föräldrar.

  • Snabb verkställighet av domar i andra medlemsstater

I dagsläget måste föräldrarna ofta ansöka om att ett beslut om vårdnads- och umgängesrätt ska verkställas i en annan medlemsstat. Med de nya reglerna kommer exekvaturförfarandet, dvs. ett mellanliggande förfarande som krävs för att verkställa en dom i ett annat land, att avskaffas. När verkställighet ännu inte har genomförts efter sex veckor ska domstolen informera den ansökande centrala myndigheten i ursprungsmedlemsstaten eller sökanden direkt om skälen till den försenade verkställigheten. För att påskynda verkställigheten kommer dessutom den domstol som meddelade domen att kunna förklara den interimistiskt verkställbar.

  • Förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter

Ett gott samarbete mellan de centrala myndigheterna vid handläggningen av fall är en förutsättning för ömsesidigt förtroende mellan myndigheter i olika medlemsstater. De nya bestämmelserna kommer att främja ett bättre samarbete mellan de centrala myndigheterna, vilket är viktigt eftersom de är den direkta kontaktpunkten för föräldrarna och även spelar en viktig roll som stöd till domarna när bestämmelserna ska tillämpas. Även barnavårdsmyndigheterna kommer att integreras bättre i det gränsöverskridande samarbetet.

Dessa nya bestämmelser kommer att gagna familjer och barn. De kommer att dra fördel av minskade tidsfrister för de olika förfarandena och slipper de höga kostnader som vanligtvis är kopplade till sådana förfaranden. Om det t.ex. rör sig om ett återlämnandeförfarande kommer föräldrarna att mötas av tydligare bestämmelser och uppmuntras att delta i medling, vilket minskar eventuella rättegångskostnader som i genomsnitt uppgår till 2 200 euro€ för hela förfarandet. Avskaffandet av exekvaturförfarandet kommer att medföra inbesparingar på ungefär € 1100­4 000 per ärende i vissa medlemsstater. Dessutom kommer ett snabbare genomförande att göra det möjligt för familjer att spara de pengar som annars skulle gå till en specialiserad advokat och som uppskattningsvis, beroende på medlemsstat, uppgår till mellan 1 000 och 4 000  euro€ för 10 arbetstimmar.

Nästa steg

Det förslag som kommissionen antar i dag kommer att överlämnas till rådet. Rådets beslut ska fattas enhälligt, enligt det särskilda lagstiftningsförfarandet för rättsligt samarbete i familjemål (artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Europaparlamentet kommer att höras om förslaget.

Bakgrund

Bryssel IIa-förordningen är hörnstenen i EU:s rättsliga samarbete i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, inbegripet vårdnadsrätt, umgängesrätt och bortförande av barn. Förordningen bidrar till att lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna och underlättar fri rörlighet för domar i EU genom bestämmelser om erkännande och verkställighet i en annan medlemsstat. Vid gränsöverskridande bortförande av barn fastställs det i förordningen ett förfarande för återlämnande av barn till den medlemsstat där barnet har sin hemvist. Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2005 och gäller i alla medlemsstater utom Danmark.

Gränsöverskridande tvister i familjeärenden har ökat i EU, vilket överensstämmer med det ökande antalet internationella familjer, vars antal nu uppskattas till 16 miljoner och fortsätter att öka. Antalet internationella skilsmässor uppgår nu till omkring 140 000 per år i EU. Antalet födda barn till ogifta internationella par har också ökat och varje år förekommer det ca 1 800 fall av bortförande av barn inom EU.

För att bedöma hur effektiva bestämmelserna är antog kommissionen i april 2014 en rapport om hur förordningen har fungerat i praktiken och genomförde ett offentligt samråd med experter för att identifiera de ändringar som behövs för att förbättra gällande bestämmelser.

Mer information

Förslag till förordning

Frågor och svar

Faktablad med konkreta exempel

Broschyr Cross-border parental child abduction

Broschyr Child Custody and visiting rights across EU borders

E-justice Portal: custody and visiting rights

E-Justice Portal: cross-border child abduction

See video on child custody and visiting rights across EU borders

 

IP/16/2351

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar