Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga nova pravila za boljšo zaščito otrok v čezmejnih družinskih postopkih

Bruselj, 30. junija 2016

Evropska komisija je danes predlagala izboljšanje pravil EU za zaščito otrok v čezmejnih sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, kar zadeva varstvo in vzgojo otroka, pravice do stikov z otrokom ter ugrabitev otroka.

Nova pravila bodo pospešila pravne in upravne postopke ter zagotovila, da se otrokova korist vedno upošteva.

V primeru družinskih sporov ali ločitev mednarodnih parov je čezmejno pravosodno sodelovanje ključno, da se otrokom zagotovi varno pravno okolje za ohranjanje stikov z obema staršema (in skrbnikoma), ki morda živita v različnih evropskih državah.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Za otroka je spor med staršema ena od najbolj travmatičnih izkušenj. Kadar ti spori privedejo do pravnih postopkov s čezmejno razsežnostjo, mora EU zagotoviti, da se rešijo čim bolj nemoteno in učinkovito. Poenostavljena nova pravila, ki smo jih sprejeli, bodo koristila družinam in otrokom, saj določajo krajše roke za rešitev postopkov in staršem omogočajo, da se izognejo visokim finančnim stroškom, ki jih pogosto vključujejo taki postopki. Zagotoviti moramo združljivost različnih pravnih sistemov, da bi čim bolj zmanjšali zaplete, zamude, stisko in negotovost. “

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je izjavila: „Otroci so v središču te reforme. Ločitev staršev je že sama po sebi dovolj težka. Ti otroci si zaslužijo sodne postopke, ki čim prej pojasnijo njihov položaj in upoštevajo njihovo korist. Danes predlagamo posodobitev obstoječih pravil na podlagi praktičnih izkušenj v zadnjih 10 letih. Poudarek te reforme je jasen: pospešiti moramo obravnavanje čezmejnih primerov. Čas je ključnega pomena za dobrobit otrok, zato čim prej potrebujemo ta nova pravila.“

Posodobljena pravila temeljijo na oceni obstoječih pravil, njihov cilj pa je odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ključni cilj je zlasti na splošno zagotoviti hitrejše postopke glede na to, da je čas bistven za zaščito otrokove koristi v teh čezmejnih sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Predlagajo se zlasti naslednje ciljno usmerjene spremembe:

  • Učinkovitejši postopki za obravnavanje čezmejnih starševskih ugrabitev otrok

Roki, ki se uporabljajo za različne faze postopka vrnitve otroka, bodo omejeni na največ 18 tednov (največ šest tednov za obravnavo zahtevka s strani osrednjega organa prejemnika, šest tednov za sodišče na prvi stopnji in šest tednov za pritožbeno sodišče). Zoper odločbo o vrnitvi otroka bo le enkrat mogoče vložiti pravno sredstvo, pri čemer bo moral sodnik preveriti, ali bi morala biti ta odločba do takrat izvršljiva.

Ob popolnem upoštevanju strukture nacionalnih pravnih sistemov bo zagotovljeno, da bo primere starševskih ugrabitev otrok obravnavalo omejeno število sodišč, da bi lahko sodniki razvili potrebno strokovno znanje.

  • Zagotovitev zaslišanja otroka

Otroku, ki lahko oblikuje svoje mnenje, bo omogočeno, da to mnenje izrazi v vseh postopkih, ki se nanašajo nanj. To bo veljalo zlasti za postopke glede varstva in vzgoje otroka, stikov z otrokom ter, v primeru starševskih ugrabitev, vrnitve otrok.

  • Hitro izvrševanje odločb v drugih državah članicah

Trenutno morajo starši pogosto vložiti zahtevek, da bi se odločba o varstvu in vzgoji otroka ali stikih z otrokom izvrševala v drugi državi članici. Z novimi pravili bo postopek t. i. „eksekvature“ (vmesni postopek, potreben za izvrševanje odločbe v drugi državi) odpravljen. Če po šestih tednih ne pride do izvrševanja, bo sodišče sporočilo osrednjemu organu prosilcu v državi članici izvora ali neposredno vlagatelju razloge za nepravočasno izvrševanje. Poleg tega bo za pospešitev izvrševanja sodišče, ki je izdalo odločbo, slednjo lahko razglasilo za začasno izvršljivo.

  • Izboljšanje sodelovanja med organi držav članic

Dobro sodelovanje med osrednjimi organi pri obravnavanju zadev, ki se nanašajo na otroke, je nujen predpogoj za medsebojno zaupanje med organi različnih držav članic. Nova pravila bodo spodbujala boljše sodelovanje med osrednjimi organi, saj so ti organi neposredne kontaktne točke za starše in imajo ključno vlogo pri podpiranju sodnikov pri uporabi pravil. Poleg tega bodo organi za varstvo otrok bolje vključeni v čezmejno sodelovanje.

Ta nova pravila bodo koristila družinam in otrokom, saj določajo krajše roke za rešitev postopkov in staršem omogočajo, da se izognejo visokim stroškom, ki jih običajno vključujejo taki postopki. Pri postopkih vrnitve bodo imeli starši na primer jasnejša pravila in bodo spodbujeni k uporabi mediacije, s čimer lahko prihranijo pri sodnih stroških, ki v povprečju znašajo 2 200 evrov za celotni postopek. Z odpravo postopka eksekvature bo v nekaterih državah članicah mogoče prihraniti od približno 1 100 do 4 000 evrov na zadevo. Poleg tega bo hitrejše izvrševanje družinam omogočilo, da prihranijo pri stroških plačila za delo specializiranega odvetnika, ki glede na posamezno državo članico znašajo od 1 000 do 4 000 evrov za vsakih dodatnih 10 ur dela.

Naslednji koraki

Predlog, ki ga je Komisija danes sprejela, bo poslan Svetu EU. Odločitev v Svetu se sprejme soglasno, po posebnem zakonodajnem postopku za pravosodno sodelovanje v družinskih zadevah (člen 81(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije). O predlogu bodo potekala posvetovanja z Evropskim parlamentom.

Ozadje

Uredba Bruselj IIa je temelj evropskega pravosodnega sodelovanja v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, vključno z varstvom in vzgojo otroka, pravicami do stikov z otrokom in ugrabitvijo otroka. Uporablja se za reševanje sporov o pristojnosti med državami članicami in omogoča prosti pretok odločb v EU, saj vsebuje določbe o njihovem priznavanju in izvrševanju v drugi državi članici. Pri čezmejnih starševskih ugrabitvah otrok določa postopek za vrnitev otroka v državo članico otrokovega običajnega prebivališča. Uredba se je začela uporabljati 1. marca 2005 in se z izjemo Danske uporablja v vseh državah članicah.

Čezmejni spori o družinskih zadevah so v EU vse pogostejši, kar je posledica vedno večjega števila mednarodnih družin, ki jih je po najnovejših ocenah 16 milijonov. Število mednarodnih razvez v EU se je povečalo na približno 140 000 na leto. Povečalo se je tudi število otrok, rojenih neporočenim mednarodnim parom, vsako leto pa je v EU tudi do 1 800 primerov starševskih ugrabitev otrok.

Da bi Komisija ocenila učinkovitost obstoječih pravil in opredelila potrebne spremembe za njihovo izboljšanje, je aprila 2014 sprejela poročilo o delovanju Uredbe v praksi in opravila javno posvetovanje s strokovnjaki.

Več informacij

Predlog uredbe

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled s konkretnimi primeri

Zloženka: Čezmejne starševske ugrabitve otrok

Zloženka: Skrbništvo nad otrokom in pravice do obiskov v drugih državah EU

Evropski portal e-pravosodje: Skrbništvo nad otrokom in pravice do obiskov

Evropski portal e-pravosodje: Čezmejne ugrabitve otrok

See video on child custody and visiting rights across EU borders

IP/16/2351

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar