Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie doet voorstel voor nieuwe regels om kinderen beter te beschermen bij internationale scheidingen

Brussel, 30 juni 2016

Vandaag doet de Commissie een voorstel voor verbeteringen in de Europese regels om kinderen beter te beschermen bij grensoverschrijdende geschillen over de ouderlijke verantwoordelijkheid wat betreft gezag, omgangsrecht en kinderontvoering.

Voortaan zullen de juridische en administratieve procedures minder tijd in beslag nemen en wordt beter rekening gehouden met het belang van het kind.

Bij familierechtelijke geschillen of bij een scheiding tussen een internationaal koppel is grensoverschrijdende justitiële samenwerking essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen rechtszekerheid hebben en in contact blijven met beide ouders (en voogden), die mogelijk in verschillende Europese landen wonen.

Eerste vicevoorzitter Timmermans: "Weinig dingen zijn traumatiserender voor een kind dan getuige te moeten zijn van ruzies tussen zijn ouders. Als die ruzies leiden tot juridische procedures met een grensoverschrijdend karakter, heeft de EU de taak om ervoor te zorgen dat deze zo soepel en efficiënt mogelijk verlopen. De vereenvoudigde regels zijn gunstig voor gezinnen en kinderen. Procedures zullen minder lang duren en minder kosten met zich meebrengen dan nu vaak het geval is. Wij moeten ervoor zorgen dat verschillende rechtsstelsels op elkaar aansluiten, zodat zo min mogelijk complicaties, vertraging, stress en onzekerheid ontstaan."

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Kinderen staan centraal bij deze hervorming. Het is al moeilijk genoeg als de ouders uit elkaar gaan. De betrokken kinderen verdienen juridische procedures waarmee hun situatie zo snel mogelijk duidelijk wordt en waarin hun belang voorop staat. Vandaag doen wij een voorstel om de bestaande regels te verbeteren naar aanleiding van de ervaring die de afgelopen tien jaar in de praktijk is opgedaan. Het doel van de wijzigingen is helder: grensoverschrijdende zaken moeten sneller worden afgerond. Tijd is essentieel voor het welzijn van het kind, dus we moeten deze nieuwe regels zo snel mogelijk gaan toepassen."

De bestaande regels zijn geanalyseerd om te zien op welke punten zij konden worden verbeterd. De hoofddoelstelling is om ervoor te zorgen dat geschilprocedures over ouderlijke verantwoordelijkheid in totaal minder tijd in beslag nemen om de belangen van het kind te beschermen. Concreet worden de volgende veranderingen voorgesteld:

  • Efficiëntere procedures voor de aanpak van grensoverschrijdende kinderontvoering door ouders

Voor de verschillende fasen van de terugkeerprocedure geldt voortaan een maximum van in totaal 18 weken (maximaal zes weken voor de ontvangende centrale autoriteit om de aanvraag te verwerken, zes weken voor het gerecht van eerste aanleg, zes weken voor het beroep). Er kan slechts één maal beroep worden aangetekend tegen een terugkeerbeslissing en de rechter moet bepalen of het terugkeerbeslissing in afwachting daarvan moet worden toegepast.

Binnen de structuur van de nationale rechtssystemen moet ervoor worden gezorgd dat zaken van ontvoering van een kind door een ouder worden behandeld door een beperkt aantal rechtbanken, zodat magistraten de nodige deskundigheid kunnen ontwikkelen.

  • Kinderen moeten worden gehoord

Een kind dat in staat is zelf een mening te vormen, krijgt gegarandeerd de kans om die mening tijdens de procedure kenbaar te maken. Dit geldt met name voor zaken over gezag en omgangsrechten, en over terugkeer als het kind door een van de ouders is ontvoerd.

  • Snelle tenuitvoerlegging van beslissingen in andere lidstaten

Momenteel moeten ouders vaak een aanvraag indienen om een beslissing over gezag of omgang in een andere lidstaat ten uitvoer te doen leggen. Het exequatur, de intermediaire procedure om een vonnis in een andere lidstaat ten uitvoer te doen leggen, wordt met de nieuwe regels afgeschaft. Als het vonnis niet binnen zes weken is uitgevoerd, wordt de verzoekende centrale autoriteit in de lidstaat van herkomst of de aanvrager rechtstreeks door de rechtbank geïnformeerd over de redenen daarvoor. Om de tenuitvoerlegging sneller te doen verlopen, kan de rechtbank haar beslissing voorlopig van toepassing verklaren.

  • Betere samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten

Goede samenwerking tussen de centrale autoriteiten bij de behandeling van zaken waar kinderen bij betrokken zijn, is onontbeerlijk voor wederzijds vertrouwen. Met de nieuwe regels wordt de samenwerking vergemakkelijkt doordat de centrale autoriteiten voortaan als rechtstreeks aanspreekpunt voor de ouders fungeren en de rechtbank ondersteunen bij de toepassing van de regels. Ook kinderwelzijnsorganisaties zullen beter worden geïntegreerd in de grensoverschrijdende samenwerking.

Deze nieuwe regels zijn gunstig voor gezinnen en kinderen. Procedures zullen minder lang duren en minder kosten dan nu vaak het geval is. De regels voor terugkeerprocedures zijn nu duidelijker en ouders worden gestimuleerd hun geschil via bemiddeling op te lossen, waardoor ze kosten voor een juridische procedure besparen, die nu gemiddeld 2200 euro voor de hele procedure bedragen. De afschaffing van het exequatur kan in sommige lidstaten een besparing opleveren van ongeveer 1100 tot 4000 euro per zaak. Door de snellere tenuitvoerlegging kunnen ouders ook besparen op de kosten voor een gespecialiseerde advocaat, die afhankelijk van de lidstaat naar schatting tussen de 1000 en 4000 euro per tien werkuren extra bedragen.

Volgende stappen

Het voorstel dat vandaag door de Commissie is goedgekeurd, wordt nu doorgestuurd naar de Raad van de Europese Unie. Het besluit in de Raad moet met eenparigheid van stemmen worden genomen, volgens de bijzondere wetgevingsprocedure voor justitiële samenwerking op het gebied van het familierecht (artikel 81, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Het Europees Parlement zal worden geraadpleegd over het voorstel.

Achtergrond

De verordening Brussel II bis vormt de hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de EU op het gebied van huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid, inclusief gezag, omgangsrechten en kinderontvoering. De verordening is bedoeld om jurisdictiegeschillen tussen lidstaten op te lossen en bevat bepalingen over de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in andere lidstaten, wat het vrije verkeer van beslissingen in de EU bevordert. Voor gevallen van grensoverschrijdende kinderontvoering door een ouder bevat de verordening een procedure voor de terugkeer van het kind naar de gewone verblijfplaats. De verordening wordt sinds 1 maart 2005 in alle lidstaten toegepast, met uitzondering van Denemarken.

Het aantal grensoverschrijdende geschillen over familiezaken is toegenomen in de EU, wat overeenkomt met het stijgende aantal internationaal samengestelde gezinnen, dat naar schatting 16 miljoen bedraagt en nog toeneemt. Het aantal echtscheidingen tussen internationale koppels bedraagt in de EU jaarlijks ongeveer 140 000. Ook zijn er steeds meer kinderen van niet-gehuwde internationale koppels. Jaarlijks zijn er ongeveer 1800 gevallen van kinderontvoering door een ouder binnen de EU.

Om de doeltreffendheid van de regels te beoordelen, heeft de Commissie een verslag opgesteld over de werking van de verordening sinds april 2014 en heeft zij een openbare raadpleging gehouden, waarbij deskundigen is gevraagd hoe de regels konden worden verbeterd.

Meer informatie

Voorstel voor de verordening

Vragen en antwoorden

Factsheet met concrete voorbeelden

Brochure: Grensoverschrijdende kinderontvoering door ouders

Brochure: Gezags- en bezoekrecht binnen de EU

E-Justice-portaalsite: Gezags- en bezoekrecht

E-Justice-portaalsite: Grensoverschrijdende kinderontvoering door ouders

See video on child custody and visiting rights across EU borders

 

IP/16/2351

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar