Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo naujas taisykles, kad nagrinėjant tarpvalstybines šeimos bylas vaikai būtų apsaugoti geriau

Briuselis, 2016 m. birželio 30 d.

Šiandien Europos Komisija pateikia pasiūlymą, kaip patobulinti ES taisykles, kad sprendžiant tarpvalstybinius su tėvų pareigomis, taip pat su globa, bendravimo teisėmis ir vaikų grobimu susijusius ginčus vaikai būtų apsaugoti geriau.

Pradėjus taikyti naująsias taisykles paspartės teisinis ir administracinis procesas ir bus užtikrinta, kad būtų atsižvelgiama į vaiko interesus.

Šeimoms sprendžiant ginčus ar tarptautinėms poroms nutraukiant santuoką, tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas turi lemiamos reikšmės vaikams užtikrinant saugią teisinę aplinką, kurioje jie galėtų palaikyti ryšius su abiem tėvais (ir globėjais), kad ir kurioje Europos šalyje jie gyventų.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Nėra daug dalykų, kurie vaiką traumuotų labiau nei tėvų bylinėjimasis. Jei jų ginčus tenka spręsti teismuose tarptautiniu mastu, ES privalo užtikrinti, kad tai vyktų kuo sklandžiau ir veiksmingiau. Supaprastintos taisyklės bus naudingos tiek šeimoms, tiek vaikams. Sutrumpės laikas, per kurį išnagrinėjama byla, ir bus išvengta didelių finansinių išlaidų, kurių dažnai patiriama pradėjus tokias procedūras. Turime užtikrinti, kad skirtingi teisiniai režimai būtų kuo geriau suderinti, kad painumo, vilkinimo, kančių ir netikrumo būtų kuo mažiau. “

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pridūrė: „Didžiausias mūsų dėmesys tenka vaikams. Išgyventi tėvų skyrybas nėra lengva. Todėl reikia užtikrinti, kad teisminės procedūros padėtų kuo greičiau išaiškinti jų padėtį ir būtų kuo geriau tenkinami vaiko interesai. Šiandien siūlome atnaujinti dabartines taisykles remiantis pastarojo dešimtmečio praktine patirtimi. Reformos tikslas aiškus – paspartinti tarpvalstybinių bylų sprendimą. Tam sugaištamas laikas turi esminės reikšmės vaiko gerovei, todėl naujų taisyklių reikia kuo greičiau.“

Taisyklės atnaujinamos remiantis dabartinių taisyklių vertinimu. Taip siekiama pašalinti nustatytus trūkumus. Visų pirma siekiama užtikrinti, kad bylos būtų išnagrinėjamos sparčiau. Juk kad būtų apsaugoti vaiko interesai sprendžiant tarpvalstybinius su tėvų pareigomis susijusius ginčus laikas yra labai svarbus. Toliau pateikiama informacijos apie siūlomus pakeitimus.

  • Veiksmingesnės kovos su tarpvalstybiniu tėvų vykdomu vaikų grobimu procedūros

Skirtingiems vaiko grąžinimo procedūros etapams taikomi terminai negalės viršyti 18 savaičių (priimančiajai centrinei institucijai prašymui išnagrinėti skiriama ne daugiau kaip šešios savaitės, tiek pat laiko suteikiama pirmosios instancijos teismui ir apeliaciniam teismui). Sprendimą dėl vaiko grąžinimo bus galima apskųsti tik vieną kartą, o teisėjas turės nuspręsti, ar tas sprendimas turėtų būti pradėtas įgyvendinti nedelsiant.

Visapusiškai atsižvelgiant į nacionalinių teisinių sistemų struktūrą bus užtikrinta, kad tėvų vykdomo vaikų grobimo bylas nagrinėtų tik tam tikri teismai ir jų teisėjai galėtų sukaupti daugiau šios srities patirties.

  • Būtina išklausyti vaiką

Vaikui, kuris jau sugeba išreikšti savo nuomonę, bus suteikta galimybė visais bylos nagrinėjimo etapais išsakyti savo mintis. Tai visų pirma bus taikoma tais atvejais, kai deramasi dėl globos ir bendravimo teisių ir dėl vaiko grąžinimo, jei jį buvo pagrobęs vienas iš tėvų.

  • Spartus kitoje valstybėje narėje priimtų sprendimų įgyvendinimas

Šiuo metu tėvai neretai turi pateikti prašymą, kad sprendimas dėl vaiko globos ar bendravimo teisių būtų pradėtas vykdyti kitoje valstybėje narėje. Pagal naująsias taisykles bus atsisakyta exequatur – tarpinės procedūros, po kurios sprendimas buvo pradedamas vykdyti kitoje šalyje. Jeigu po šešių savaičių sprendimas dar nebus pradėtas vykdyti, teismas apie tokio delsimo priežastis praneš prašančiajai centrinei institucijai kilmės valstybėje narėje arba tiesiogiai pareiškėjui. Be to, siekiant paspartinti sprendimų vykdymą, sprendimą priėmęs teismas galės paskelbti jį vykdytinu.

  • Valstybių narių institucijų bendradarbiavimo gerinimas

Tinkamas centrinių institucijų bendradarbiavimas tvarkant su vaikais susijusias bylas yra būtina skirtingų valstybių narių valdžios institucijų tarpusavio pasitikėjimo sąlyga. Naujomis taisyklėmis bus paskatintas geresnis centrinių institucijų bendradarbiavimas, nes šios institucijos tėvams yra tiesioginių ryšių centras, atliekantis svarbų vaidmenį padedant teisėjams taikyti taisykles. Be to, į tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklą bus įtrauktos vaikų interesus ginančios institucijos.

Naujosios taisyklės bus naudingos tiek šeimoms, tiek vaikams. Sutrumpės laikas, per kurį išnagrinėjama byla, ir bus išvengta didelių išlaidų, kurių paprastai patiriama pradėjus tokias procedūras. Pavyzdžiui, nagrinėjant bylas dėl vaiko grąžinimo, tėvai galės vadovautis aiškesnėmis taisyklėmis ir bus skatinami susitarti, taip sutaupant potencialias bylinėjimosi išlaidas, vidutiniškai sudarančias 2 200 EUR. Exequatur procedūros atsisakymas kai kuriose valstybėse narėse padės sutaupyti maždaug 1 100–4 000 EUR kiekvienoje byloje. Be to, spartesnis sprendimo įgyvendinimas padės šeimoms sutaupyti lėšas, kurias kitu atveju tektų sumokėti už specializuoto teisininko darbą. Priklausomai nuo valstybės narės, tokio teisininko 10 darbo valandų kainuoja 1 000–4 000 EUR.

Tolesni veiksmai

Šiandien Komisijos priimtas pasiūlymas bus perduotas Europos Sąjungos Tarybai. Sprendimą Taryba priima vienbalsiškai, taikydama specialią teisminio bendradarbiavimo šeimos teisėje teisėkūros procedūrą (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalis). Taip pat bus konsultuojamasi su Europos Parlamentu.

Pagrindiniai faktai

Reglamentas „Briuselis IIa“ – ES teisinio bendradarbiavimo, susijusio su santuoka ir tėvų pareigomis, taip pat su globa, bendravimo teisėmis ir vaikų grobimu, pagrindas. Jis padeda spręsti valstybių narių jurisdikcijų kolizijos klausimus ir palengvina laisvą teismo sprendimų judėjimą ES, nes jame nustatytos šių sprendimų pripažinimo ir įgyvendinimo kitose valstybėse narėse nuostatos. Tarpvalstybinio tėvų vykdomo vaikų grobimo atveju nustatyta vaiko grąžinimo į jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę narę procedūra. Reglamentas pradėtas taikyti 2005 m. kovo 1 d.; šiuo metu jis yra taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Didėjant tarptautinių šeimų skaičiui ES, daugėja ir tarpvalstybinių šeimų ginčų. Skaičiuojama, kad tarptautinių šeimų yra 16 mln. ir jų skaičius toliau auga. Kasmet ES nutraukiama 140 000 tarptautinių porų santuokų. Nesusituokusioms tarptautinėms poroms gimstančių vaikų skaičius taip pat didėja. Kasmet užfiksuojama iki 1 800 tėvų vykdomo vaiko grobimo atvejų.

Siekdama nustatyti, ar taisyklės veiksmingos, Komisija 2014 m. balandžio mėn. priėmė Reglamento praktinio įgyvendinimo ataskaitą ir surengė viešas konsultacijas, kuriose su ekspertais tartasi, kaip būtų galima patobulinti dabartines taisykles.

Daugiau informacijos

Siūlomas reglamentas

Klausimai ir atsakymai.

Informacijos suvestinė su konkrečiais pavyzdžiais

Informacinis lapelis. Tarpvalstybinis tėvų vykdomas vaikų grobimas

Informacinis lapelis. Vaikų globa ir teisė lankyti vaikus kitose ES šalyse

E. teisingumo portalas: globos ir lankymo teisės

E. teisingumo portalas: tarpvalstybinis vaikų grobimas

See video on child custody and visiting rights across EU borders

IP/16/2351

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar