Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä lasten suojelemiseksi kansainvälisissä perheoikeudellisissa menettelyissä

Bryssel 30. kesäkuuta 2016

Euroopan komissio ehdottaa tänään parannuksia EU:n sääntöihin, joilla suojellaan lapsia huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja lapsikaappauksiin liittyvien vanhempainvastuuta koskevien kansainvälisten riita-asioiden yhteydessä.

Uudet säännöt nopeuttavat oikeudellisia ja hallinnollisia menettelyjä, ja niiden avulla voidaan varmistaa, että lapsen etu otetaan aina huomioon.

Kun perheissä syntyy riitaa tai kansainväliset pariskunnat eroavat, jäsenvaltioiden oikeudellisen yhteistyön avulla voidaan taata lapsille turvallinen oikeudellinen ympäristö niin, että he voivat pitää yhteyttä kumpaankin vanhempaan (ja huoltajiin), vaikka nämä asuisivat EU:n eri jäsenvaltioissa.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan "Harva asia on lapselle traumaattisempi kokemus kuin vanhempien riitely. Kun riidat johtavat oikeudellisiin menettelyihin, joilla on rajat ylittäviä ulottuvuuksia, on EU:n vastuulla varmistaa, että ne voidaan ratkaista mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti. Uusista yksinkertaistetuista säännöistä on hyötyä perheille ja lapsille, kun asiat saadaan ratkaistua nopeammin ja pienemmin kustannuksin. Meidän on huolehdittava siitä, että erilaiset oikeusjärjestelmät voidaan sovittaa yhteen niin, että hankaluuksia, viivästyksiä, huolta ja epävarmuutta aiheutuu mahdollisimman vähän. "

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vera Jourová puolestaan totesi, että "Lapset ovat tämän uudistuksen ytimessä. Vanhempien erossa on heille kylliksi huolta. Oikeudellisten menettelyjen avulla on voitava selvittää lasten tilanne niin pian kuin mahdollista lasten etujen mukaisesti. Komissio ehdottaa tänään, että voimassa olevia sääntöjä tehostetaan kuluneen vuosikymmenen aikana saatujen kokemusten perusteella. Uudistuksen keskeinen sisältö on selkeä: rajat ylittäviä menettelyjä on nopeutettava. Aika on lasten edun kannalta olennaisen tärkeä seikka, joten uudet säännöt on hyväksyttävä nopeasti."

Päivitetyt säännöt perustuvat nykyisten sääntöjen arviointiin, jonka pohjalta pyritään korjaamaan havaittuja puutteita. Tavoitteena on erityisesti nopeuttaa menettelyjä, sillä aika on olennaisen tärkeä seikka lapsen edun suojelemiseksi vanhempainvastuuta koskevissa kansainvälisissä riita-asioissa. Ehdotukseen sisältyvät seuraavat keskeiset muutokset:

  • Vanhempien tekemien kansainvälisten lapsikaappausten ratkaisemista nopeutetaan

Lapsen palauttamismenettelyn eri vaiheet saavat kestää enintään 18 viikkoa (palauttamispyynnön vastaanottavan keskusviranomaisen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja muutoksenhaun käsittelyyn saa kulua kuhunkin enintään 6 viikkoa). Palauttamispäätökseen voi hakea muutosta vain kerran, ja tuomarin on harkittava, olisiko palauttamispäätöksen oltava täytäntöönpanokelpoinen muutoksenhausta riippumatta.

Kansallisten oikeusjärjestelmien erilaisia rakenteita kunnioittaen varmistetaan, että vanhempien tekemät lapsikaappaukset käsitellään vain tietyissä tuomioistuimissa, niin että tuomareille kehittyy asian vaatimaa kokemusta.

  • Lapsen mielipidettä kuunnellaan

Jos lapsi kykenee muodostamaan tilanteesta oman mielipiteensä, hänelle annetaan tilaisuus ilmaista se kaikissa asiaan liittyvissä menettelyissä. Tämä koskee erityisesti lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia menettelyjä sekä lapsen palauttamista siinä tapauksessa, että toinen vanhemmista on kaapannut lapsen.

  • Päätökset pannaan nopeasti täytäntöön muissa jäsenvaltioissa

Nykyään vanhempien on usein haettava erikseen lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa. Uusien sääntöjen myötä tästä välivaiheen menettelystä (ns. eksekvatuuri) luovutaan. Jos päätöstä ei ole pantu täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa kuuden viikon kuluessa, tuomioistuimen on ilmoitettava päätöksen antaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai suoraan hakijalle, miksi täytäntöönpano on viivästynyt. Täytäntöönpanon nopeuttamiseksi päätöksen antanut tuomioistuin voi myös julistaa sen väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi.

  • Jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä parannetaan

Keskusviranomaisten sujuva yhteistyö lapsia koskevien menettelyjen käsittelyssä on eri jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäisen luottamuksen ehdoton edellytys. Uudet säännöt edistävät keskusviranomaisten yhteistyötä, koska vanhemmat voivat ottaa niihin yhteyttä suoraan. Lisäksi niiden keskeisenä tehtävänä on tukea tuomioistuimia sääntöjen soveltamisessa. Myös lastensuojeluviranomaiset otetaan entistä tiiviimmin mukaan jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön.

Uusista säännöistä on hyötyä perheille ja lapsille, kun asiat saadaan ratkaistua nopeammin ja pienemmin kustannuksin. Esimerkiksi palauttamismenettelyyn liittyviä sääntöjä selkeytetään ja vanhempia kannustetaan osallistumaan sovitteluun. Näin voidaan säästää menettelystä aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat keskimäärin 2 200 euroa. Eksekvatuurimenettelystä luopumisen ansiosta voidaan säästää joissain jäsenvaltioissa noin 1 100–1 400 euroa tapausta kohti. Nopeamman täytäntöönpanon ansiosta perheiltä säästyy rahaa myös lakimiehen palkkioissa, jotka jäsenvaltiosta riippuen voivat olla 1 000–4 000 euroa 10 työtuntia kohti.

Seuraavat vaiheet

Komission tänään hyväksymä ehdotus menee nyt EU:n neuvoston käsiteltäväksi. Neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti, kuten oikeudellista yhteistyötä perheoikeuden alalla koskeva erityinen lainsäätämisjärjestys (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohta) edellyttää. Myös Euroopan parlamentti esittää näkemyksensä ehdotuksesta.

Tausta

Bryssel IIa -asetus on EU:ssa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kulmakivi avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa, jotka liittyvät lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja lapsikaappauksiin. Asetuksen avulla ratkaistaan jäsenvaltioiden väliset toimivaltaristiriidat ja helpotetaan oikeuden päätösten vapaata liikkuvuutta EU:ssa säätämällä niiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa jäsenvaltioissa. Kun kyseessä on vanhemman tekemä kansainvälinen lapsikaappaus, asetuksessa säädetään menettelystä lapsen palauttamiseksi siihen jäsenvaltioon, missä tällä on asuinpaikka. Asetusta alettiin soveltaa 1. maaliskuuta 2005, ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Perheoikeutta koskevien kansainvälisten riita-asioiden määrä EU:ssa on lisääntynyt sitä mukaa kuin myös kansainvälisten perheiden määrä on kasvanut. Tätä nykyä tällaisia perheitä arvioidaan olevan noin 16 miljoonaa, ja määrä kasvaa yhä. Kansainvälisiä avioeroja tapahtuu EU:ssa nykyään noin 140 000 vuosittain. Yhä enemmän lapsia syntyy myös sellaisiin kansainvälisiin perheisiin, joissa vanhemmat eivät ole naimisissa, ja vuosittain EU:ssa tapahtuu jopa 1 800 vanhemman tekemää lapsikaappausta.

Komissio arvioi asetukseen sisältyvien sääntöjen toimivuutta huhtikuussa 2014 laatimassaan kertomuksessa. Lisäksi asiantuntijoilta kerättiin julkisen kuulemisen yhteydessä näkemyksiä siitä, miten nykyisiä sääntöjä olisi muutettava.

Lisätietoja

Asetusehdotus

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu, jolla esitetään käytännön esimerkkejä

Esite: Vanhempien tekemät kansainväliset lapsikaappaukset

Esite: Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeudet EU-maiden välillä

Euroopan oikeusportaali: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Euroopan oikeusportaali: Vanhempien tekemät kansainväliset lapsikaappaukset

See video on child custody and visiting rights across EU borders

 

IP/16/2351

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar