Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår nye regler for bedre beskyttelse af børn i familiesager på tværs af grænserne.

Bruxelles, den 30. juni 2016

Europa-Kommissionen fremlægger i dag forslag om forbedringer af EU-reglerne for beskyttelse af børn i grænseoverskridende tvister om forældreansvar vedrørende forældremyndighed, samværsret og børnebortførelser.

De nye regler vil fremskynde de retlige og administrative procedurer og sikre, at der altid tages hensyn til, hvad der er til barnets bedste.

Når familier strides, eller internationale par går fra hinanden, er et retsligt samarbejde på tværs af grænserne afgørende for at give børnene en sikker retlig ramme, således at de kan opretholde kontakten med begge forældre (og værger), som måske bor i forskellige europæiske lande.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Det er yderst traumatisk for et barn at være vidne til forældrenes stridigheder. Når disse stridigheder ender i retssager på tværs af grænserne, har EU et ansvar for at sikre, at de bliver løst så gnidningsfrit og effektivt som muligt. De nye, forenklede regler, vi har vedtaget, vil komme familier og børn til gavn. Der vil bl.a. være kortere sagsbehandlingstider, ligesom de vil kunne undgå de store omkostninger, der normalt er forbundet med procedurerne. Vi skal sørge for, at de forskellige retssystemer er forenelige, så der bliver færre komplikationer, forsinkelser, bekymringer og usikkerhed."

Vera Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Det er børnene, der er denne reforms omdrejningspunkt. Det kan være svært nok at se sine forældre gå hver til sit. De berørte børn fortjener retslige procedurer, som afklarer deres situation så hurtigt som muligt, og som tager hensyn til, hvad der er til deres bedste. I dag foreslår vi at ajourføre de eksisterende regler på grundlag af de praktiske erfaringer, der er gjort de seneste 10 år. Reformens fokus er klart: Vi skal fremskynde behandlingen af de sager, der går på tværs af grænserne. Tidsfaktoren er altafgørende for børnenes velbefindende, så vi har behov for disse nye regler så hurtigt som muligt."

De ajourførte regler er baseret på en gennemgang af de eksisterende regler og har til hensigt at afhjælpe de konstaterede mangler. En af de primære målsætninger er at sikre hurtigere generelle procedurer, da tid er en vigtig faktor, når det drejer sig om at varetage barnets tarv i disse grænseoverskridende tvister om forældreansvar. Det drejer sig helt konkret om følgende forslag til målrettede ændringer:

  • Mere effektive procedurer til håndtering af forældres bortførelse af børn på tværs af grænserne

Fristerne for de forskellige trin i proceduren for tilbagegivelse af barnet vil blive begrænset til maksimalt 18 uger (maksimalt seks uger for den modtagende centralmyndighed til at modtage og behandle ansøgningen, seks uger til behandling ved førsteinstansen og seks uger til appelretten). En afgørelse om tilbagegivelse vil kun kunne appelleres én gang, og dommeren vil skulle tage stilling til, hvorvidt en afgørelse om tilbagegivelse af barnet skal være foreløbigt eksigibel.

Det vil – med fuld respekt for de nationale retssystemers struktur – blive sikret, at sager om forældres bortførelse af børn behandles af et begrænset antal retter, så dommerne opbygger den nødvendige ekspertise.

  • Barnet skal høres

Et barn, som er i stand til at danne sine egne synspunkter, vil være sikret muligheden for at udtrykke disse synspunkter i alle procedurer. Det vil navnlig gælde sager om forældremyndighed og samværsret samt tilbagegivelse af barnet, hvis det er blevet bortført af en af forældrene.

  • Hurtig fuldbyrdelse af afgørelser i andre medlemsstater

Som det er nu, skal forældre ofte anmode om, at en afgørelse om forældremyndighed eller samværsret fuldbyrdes i en anden medlemsstat. Med de nye regler vil den såkaldte eksekvaturprocedure, som er en mellemliggende procedure, der er påkrævet for fuldbyrdelse af en afgørelse i en anden medlemsstat, blive afskaffet. Hvis fuldbyrdelse ikke har fundet sted inden for seks uger, vil retten informere den anmodende centralmyndighed i domsstaten eller ansøgeren direkte om årsagerne til den manglende rettidige fuldbyrdelse. For at fremskynde fuldbyrdelsen vil den ret, der har truffet afgørelsen, derudover være i stand til at erklære afgørelsen for foreløbigt eksigibel.

  • Forbedret samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder

Et godt samarbejde mellem centralmyndighederne i behandlingen af sager om børn er en ufravigelig forudsætning for den gensidige tillid mellem myndighederne i de forskellige medlemsstater. De nye regler vil fremme et bedre samarbejde mellem centralmyndighederne, da disse er det direkte kontaktpunkt for forældrene og spiller en afgørende rolle med hensyn til at støtte dommerne i at anvende reglerne. Dertil kommer, at børnevelfærdsmyndighederne vil blive mere integreret i det grænseoverskridende samarbejde.

Både familier og børn vil få fordele af de nye regler. Der vil bl.a. være kortere sagsbehandlingstider, ligesom de vil kunne undgå de store omkostninger, der normalt er forbundet med procedurerne. I sager om tilbagegivelse af børn vil forældrene få klarere regler og vil blive tilskyndet til at deltage i mægling, hvorved der kan spares udgifter i forbindelse med eventuelle tvister på gennemsnitligt 2 200 EUR for hele sagsforløbet. Afskaffelse af eksekvaturproceduren vil i visse medlemsstater føre til besparelser på1 100 - 4 000 EUR pr. sag. Derudover vil en hurtigere sagsbehandling betyde, at familierne kan spare de penge, de ellers ville skulle betale for specialiseret advokatbistand; beløb, som afhængig af medlemsstaten kan ligge på mellem 1 000 og 4 000 EUR for hver yderligere 10 arbejdstimer.

De næste skridt

Det forslag, som Kommissionen har fremlagt i dag, vil blive sendt til Rådet for Den Europæiske Union. Rådet vedtager afgørelsen ved enstemmighed ved den særlige lovgivningsprocedure for retligt samarbejde om familiespørgsmål (artikel 81, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Europa-Parlamentet vil blive hørt om forslaget.

Baggrund

Bruxelles IIa-forordningen er hjørnestenen i EU's retslige samarbejde om ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar, herunder forældremyndighed, samværsret og børnebortførelser. Den har til formål løse kompetencekonflikter mellem medlemsstaterne og fremme den frie udveksling af retsafgørelser i EU ved at fastsætte bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse af disse afgørelser i andre medlemsstater. Hvad angår sager om forældres bortførelse af børn på tværs af grænser er der i forordningen fastsat en procedure for tilbagegivelse af barnet til den medlemsstat, hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted. Forordningen trådte i kraft den 1. marts 2005 og finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Der er kommet flere tvister om familiesager på tværs af grænserne i takt med, at antallet af internationale familier i EU er vokset. Dette antal anslås til 16 mio. og er støt stigende. Antallet af internationale skilsmisser er nu oppe på ca. 140 000 om året i EU. Antallet af børn, der fødes af ugifte, internationale par, er ligeledes steget, og der er årligt hen mod 1 800 sager, hvor forældre bortfører børn inden for EU.

Med henblik på at evaluere reglerne vedtog Kommissionen i april 2014 en rapport om, hvordan forordningen har fungeret i praksis, ligesom den foretog en offentlig høring, hvor eksperter skulle udpege de ændringer, der var nødvendige for at ændre de eksisterende regler.

Yderligere oplysninger

Forslag til forordning

Spørgsmål og svar

Faktaark med konkrete eksempler

Folder: Børnebortførelser på tværs af grænserne

Folder: Forældremyndighed og samværsret på tværs af EU's grænser

e-Justice-portalen: Forældremyndighed og samværsret

e-Justice-portalen: Børnebortførelser på tværs af grænserne

See video on child custody and visiting rights across EU borders

IP/16/2351

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar