Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje nová pravidla pro lepší ochranu dětí v přeshraničních řízeních týkajících se rodinných otázek

Brusel 30. června 2016

Evropská komise dnes navrhuje zlepšení pravidel EU k lepší ochraně dětí v rámci přeshraničních sporů o rodičovskou odpovědnost, pokud jde o péči o dítě, práva na styk s dítětem a únos dítěte.

Nová pravidla umožní urychlit právní a správní řízení a zajistit, aby byl vždy brán v potaz nejlepší zájem dítěte.

V případech rodinných sporů či rozchodu mezinárodních párů je nezbytná přeshraniční soudní spolupráce, která dítěti zajistí bezpečné právní prostředí pro udržování vztahů s oběma rodiči (a opatrovníky), třebaže žijí v různých evropských zemích.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Není pro dítě nic traumatičtějšího, než být svědkem sporů mezi rodiči. Vyústí-li tyto spory do soudního řízení s přeshraničním rozměrem, má EU povinnost zajistit jejich co nejhladší a nejefektivnější vyřešení. Nová zjednodušená pravidla, která jsme přijali, přinesou výhody pro rodiny i děti. Zlepšením budou zkrácené lhůty pro řešení sporů a předejití vysokým finančním nákladům, které bývají s řešením takových sporů často spojeny. Musíme dohlédnout na to, aby byly různé právní systémy vzájemně kompatibilní, a maximálně tak zmírnit komplikace, průtahy, stres a nejistotu. “

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „Alfou a omegou této reformy jsou děti. Rozchod rodičů je pro ně sám o sobě dost složitý. Děti si zaslouží takové soudní řízení, které vyjasní jejich situaci co nejrychleji a v jejich nejlepším zájmu. Navrhujeme dnes modernizovat stávající pravidla na základě praktické zkušenosti z uplynulých deseti let. Cíl této reformy je jasný: musíme uspíšit řešení přeshraničních případů. Faktor času je z hlediska péče o dítě rozhodující, takže tato nová pravidla potřebujeme rychle.“

Aktualizovaná pravidla vycházejí z posouzení pravidel stávajících a mají napravit zjištěné nedostatky. V těchto přeshraničních sporech o rodičovskou zodpovědnost chceme chránit nejlepší zájmy dítěte, a proto je hlavním cílem zejména zajistit celkové zrychlení průběhu jednotlivých řízení. Konkrétně se navrhují následující cílené změny:

  • Účinnější postupy k řešení případů přeshraničních únosů dětí

Lhůty, které se uplatňují v různých fázích řízení o navrácení dítěte, budou omezeny na maximální dobu 18 týdnů (nejvýše šest týdnů pro přijímající ústřední orgán na to, aby zpracoval žádost, šest týdnů pro Soud prvního stupně a šest týdnů pro odvolací soud). Proti rozhodnutí o navrácení bude možné podat odvolání pouze jednou a soudce bude muset posoudit, zda by měl být rozsudek nařizující navrácení dítěte mezitím vymahatelný.

Při plném respektování struktury vnitrostátních právních systémů bude zajištěno, aby se případy únosů dětí jejich rodiči zabýval jen omezený počet soudů, a soudci tak mohli rozvinout potřebné odborné znalosti.

  • Musí být vyslechnuto dítě

Dítěti, které je schopno si utvořit vlastní názor, bude zaručena příležitost tento názor vyjádřit ve všech řízeních, které se jeho případu týkají. Platí to zejména pro řízení o péči o dítě a o styku s dítětem a o navrácení dítěte v případě jeho únosu jedním z rodičů.

  • Rychlé vymáhání rozhodnutí v jiných členských státech

V současné době musí rodiče často žádat o to, aby rozhodnutí o péči o dítě nebo o styku s dítětem mohlo být vymahatelné v jiném členském státě. Podle nových předpisů bude zprostředkující řízení (řízení exequatur) požadované pro vymáhání rozsudku v jiné zemi zrušeno. V případě, kdy po šesti týdnech ještě nedošlo k vymáhání, informuje soud ústřední orgán v členském státě původu nebo přímo žadatele o důvodech, pro které nedošlo ke včasnému vymáhání. Aby se vymáhání urychlilo, bude mít navíc soud, který rozsudek vynesl, možnost prohlásit tento rozsudek za předběžně vykonatelný.

  • Zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány členských států

Základním předpokladem vzájemné důvěry mezi orgány různých členských států je dobrá spolupráce mezi ústředními orgány při vyřizování případů dětí. Nová pravidla podpoří lepší spolupráci mezi ústředními orgány, neboť ony představují přímé kontaktní místo pro rodiče a hrají klíčovou úlohu, pokud jde o podporu soudců při uplatňování pravidel. Do přeshraniční spolupráce budou také lépe začleněny orgány péče o dítě.

Tato nová pravidla budou přínosem pro rodiny a děti. Zlepšením budou zkrácené lhůty pro řešení sporů a předejití vysokým nákladům, které jsou s řešením takových sporů obvykle spojeny. Například v případě řízení o navrácení dítěte budou mít rodiče k dispozici jasnější pravidla a budou vyzváni k tomu, aby se účastnili mediačních řízení, a ušetřili si tak možné náklady na soudní řešení sporu, které představují v průměru 2 200 EUR na celé řízení. Tím, že se zruší postup prohlášení vykonatelnosti (řízení exequatur), se v některých členských státech ušetří přibližně 1 100 až 4 000 EUR na případ. Rychlejší vymáhání navíc rodinám umožní, aby ušetřily peníze za práci specializovaného advokáta, které se podle jednotlivých členských států odhadem pohybují mezi 1 000 a 4 000 EUR za každých dalších 10 hodin práce.

Další kroky

Návrh, který dnes Komise přijala, bude zaslán Radě EU. Rozhodnutí se v Radě přijímá jednomyslně, na základě zvláštního legislativního postupu pro justiční spolupráci v rodinných věcech (čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie). Ohledně návrhu bude konzultován Evropský parlament.

Souvislosti

Nařízení Brusel IIa je základem soudní spolupráce EU ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, včetně otázek souvisejících s péčí o dítě, právem na styk s dítětem a únosem dítěte. Slouží k řešení kompetenčních sporů mezi členskými státy a usnadňuje volný pohyb soudních rozhodnutí v EU stanovením pravidel pro jejich uznávání a výkon v jiném členském státě. V případech přeshraničních únosů dětí rodiči stanoví postup pro navrácení dítěte do členského státu jeho obvyklého bydliště. Nařízení vstoupilo v platnost dne 1. března 2005 a uplatňuje se ve všech členských státech s výjimkou Dánska.

Počet přeshraničních sporů o rodinných záležitostech v EU vzrostl v souladu se zvyšujícím se počtem mezinárodních rodin, který je nyní odhadován na 16 milionů a stále narůstá. Počet mezinárodních rozvodů dosahuje nyní v EU ročně asi 140 000. Zvýšil se také počet dětí narozených nesezdaným mezinárodním párům. A ročně v EU dojde až k 1 800 případům únosu dětí rodičem.

Komise chtěla účinnost pravidel zhodnotit, a proto v dubnu 2014 přijala zprávu o tom, jak nařízení v praxi funguje, a provedla veřejnou konzultaci, v níž se obrátila na odborníky, aby zjistila, jaké změny je nezbytné provést ke zlepšení stávajících pravidel.

Další informace

Návrh nařízení

Otázky a odpovědi

Informační přehled s konkrétními příklady

Informační leták: přeshraničních únosy dětí rodiči

Informační leták: Péče o dítě a právo na styk s dítětem přes hranice EU

Portál evropské e-justice: péče o dítě a právo na styk s dítětem

Portál evropské e-justice: přeshraničních únosy dětí rodiči

See video on child custody and visiting rights across EU borders

IP/16/2351

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar