Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen sluter avtal med näringslivet om it-säkerhet och skärper insatserna mot it-hoten

Bryssel den 5 juli 2016

Idag lägger kommissionen fram ett nytt offentlig-privat partnerskap om it-säkerhet, som förväntas leda till 1,8 miljarder euro i investeringar till 2020. Det ingår i en serie nya initiativ för att bättre rusta Europa mot it-attacker och stärka konkurrenskraften i den europeiska it-säkerhetssektorn.

En nyligen genomförd undersökning visar att minst 80 % av alla europeiska företag har varit utsatta för minst en it-säkerhetsincident under det senaste året, och antalet säkerhetsincidenter inom alla branscher över hela världen har ökat med 38 % under 2015. Detta skadar europeiska företag, oavsett om de är stora eller små, och hotar att undergräva förtroendet för den digitala ekonomin. Som en del av sin strategi för den digitala inre marknaden vill kommissionen stärka samarbetet över gränserna och mellan alla aktörer och branscher som är verksamma inom it-säkerhet, och hjälpa till att utveckla innovativa och säkra tekniker, produkter och tjänster i hela EU.

– Utan förtroende och säkerhet kan den inre marknadeninte fungera. Europa måste hantera allt mer sofistikerade it-säkerhetshot, och dessa känner inga gränser. Därför föreslår vi i dag ambitiösa insatser för att öka Europas motståndskraft mot sådana attacker, och för att garantera att vi har den kapacitet som krävs för att bygga och utvidga vår digitala ekonomi, sade Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.

– Europa behöver driftskompatibla it-säkerhetsprodukter och -tjänster av högsta kvalitet, till överkomliga priser. Vår it-säkerhetsindustri har därmed en stor chans att konkurrera på denna snabbt växande globala marknad. Vi uppmanar våra medlemsländer och alla it-säkerhetsorgan att bygga ut sitt samarbete och lägga ihop sin kunskap, information och expertis för att göra Europa mer slagtåligt på detta område. Det banbrytande samarbetsavtal om it-säkerhet som i dag undertecknats med näringslivet är ett stort steg på vägen, sade Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

I dagens handlingsplan ingår lanseringen av det första europeiska offentlig-privata partnerskapet om it-säkerhet. Eu kommer att investera 450 miljoner euro i detta partnerskap, inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020. Marknadsaktörer inom it-säkerhet, företrädda av European Cyber Security Organisation (ECSO), förväntas investera tre gånger mer. Detta samarbete kommer också att omfatta parter från nationella, regionala och lokala offentliga myndigheter, forskningscentrum och universitet. Syftet med partnerskapet är att på ett tidigt skede i forsknings- och innovationsprocessen främja samarbete och skapa it-säkerhetslösningar för olika sektorer, till exempel energi, hälsa, transport och finans. Kommissionsledamot Günther Oettinger, undertecknar idag partnerskapet tillsammans med ECSO i Strasbourg (foton och videor ska vara tillgängligt på omkring 12.00 MET).

Kommissionen håller också på att utarbeta olika åtgärder för att tackla fragmenteringen av EU:s marknad för it-säkerhet. För närvarande kan ett It-företag behöva genomgå olika certifieringsförfaranden för att sälja sina varor och tjänster i flera medlemsländer. Kommissionen kommer därför att undersöka möjligheten att införa en eventuell europeisk ram för certifiering av IKT-säkerhetsprodukter.

En mängd innovativa europeiska små och medelstora företag har vuxit fram på nischmarknader (t.ex. kryptering) och i väletablerade marknader med nya affärsmodeller (t.ex. antivirusprogram), men de är ofta inte i stånd att bygga ut sin verksamhet. Kommissionen vill förbättra tillgången till finansiering för mindre företag som arbetar med it-säkerhet, och kommer att undersöka olika alternativ inom ramen för EU:s investeringsplan.

Direktivet om nät- och informationssäkerhet, som förväntas antas av Europaparlamentet i morgon, inför redan ett nätverk av enheter för hantering av datasäkerhetsincidenter i hela EU för att man snabbt ska kunna reagera på it-hot och incidenter. I direktivet införs också en samarbetsgrupp för medlemsländerna, för att stödja och underlätta samarbete och utbyte av information, och för att utveckla tillit och förtroende. I dag uppmanar kommissionen medlemsstaterna att utnyttja dessa nya mekanismer och förstärka samordningen där så är möjligt. Kommissionen kommer att lägga fram förslag om hur man kan stärka det gränsöverskridande samarbetet vid större it-incidenter. Med tanke på hur snabbt it-säkerhetsmiljön förändras kommer kommissionen också att tidigarelägga sin granskning av Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Denna granskning ska visa huruvida Enisas mandat och resurser fortfarande är tillräckliga för att organet ska kunna utföra sitt uppdrag att stödja medlemsländerna i främjandet av deras förmåga att hantera it-säkerhetshot. Kommissionen undersöker också hur man kan stärka och förbättra it-säkerhetssamarbetet inom olika sektorer av näringslivet, till exempel genom utbildning i it-säkerhet.

Bakgrund

Dagens handlingsplan grundar sig främst på 2015 års strategi för den digitala inre marknaden, 2013 års EU-strategi för cybersäkerhet och det direktiv om nät- och informationssäkerhet som förväntas antas inom kort. Det bygger också på de senaste meddelandena om fullbordande av den europeiska säkerhetsagendan och motverkande av hybridhot.

Mer information

Frågor och svar

It-säkerhet

It-säkerhetsbranschen

ENISA

Resultat av det offentliga samrådet om det europeiska offentlig-privata partnerskapet och kompletterande åtgärder

Dokument antagna idag (på nätet till cirka kl. 10.00 (Brysseltid):

- Meddelande: Stärka Europas it-beredskapssystem och främja en konkurrenskraftig och innovativ it-säkerhetsindustri

- kommissionens beslut om upprättande av ett avtalsbaserat offentlig-privat partnerskap för it-säkerhet (cPPP)

- Kommissionens arbetsdokument om cPPP och kompletterande åtgärder

- Kommissionens arbetsdokument om utvärdering av it-säkerheten i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation

- Kommissionens arbetsdokument om samrådet

 

På sociala medier

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity. #PPP. #NIS

IP/16/2321

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar