Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia podpíše so zástupcami odvetvia zmluvu o kybernetickej bezpečnosti a zintenzívni úsilie v boji proti kybernetickým hrozbám

Brusel 5. júl 2016

Komisia dnes spúšťa nové verejno-súkromné partnerstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré by malo do roku 2020 priniesť investície vo výške 1,8 miliardy EUR. Ide o jednu zo série nových iniciatív, ktorých cieľom je lepšie ochrániť Európu pred kybernetickými útokmi a posilniť konkurencieschopnosť jej sektora kybernetickej obrany.

Podľa nedávneho prieskumu aspoň 80 % európskych spoločností v minulom roku čelilo minimálne jednému incidentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a počet bezpečnostných incidentov vo všetkých odvetviach na celom svete sa v roku 2015 zvýšil o 38 %. Tento vývoj poškodzuje európske podniky, či už sú veľké alebo malé, a môže ohroziť dôveru v rámci digitálnej ekonomiky. V rámci svojej stratégie jednotného digitálneho trhu chce Komisia posilniť spoluprácu naprieč hranicami a medzi všetkými aktérmi a sektormi pôsobiacimi v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a pomáhať pri rozvoji inovačných a bezpečné technológií, produktov a služieb v celej EÚ.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Bez dôvery a bezpečnosti nemôže jednotný digitálny trh existovať. Európa musí byť pripravená čeliť kybernetickým hrozbám, ktoré sú čoraz premyslenejšie a nepoznajú hranice. Dnes navrhujeme konkrétne opatrenia na posilnenie odolnosti Európy proti takýmto útokom a zabezpečenie kapacít potrebných na budovanie a rozširovanie nášho digitálneho hospodárstva.“

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: „Európa potrebuje kvalitné, dostupné a interoperabilné produkty a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nášmu odvetviu kybernetickej bezpečnosti sa otvára významná príležitosť presadiť sa na rýchlo rastúcom svetovom trhu. Vyzývame členské štáty a všetky orgány v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby posilnili spoluprácu a spojili svoje znalosti, informácie a skúsenosti v záujme zvýšenia kybernetickej odolnosti Európy. Strategické partnerstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré dnes podpíšeme so zástupcami odvetvia, je v tomto smere významným krokom.“

Dnes zverejnený akčný plán zahŕňa spustenie prvého európskeho verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti. EÚ do tohto partnerstva v rámci programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 investuje 450 miliónov EUR. Očakáva sa, že účastníci trhu kybernetickej bezpečnosti, ktorých zastupuje Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ESCO), investujú trojnásobok tejto sumy. Toto partnerstvo bude zahŕňať aj členov z národných, regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy, výskumných stredísk a akademickej obce. Cieľom partnerstva je podporovať spoluprácu v raných štádiách procesu výskumu a inovácie a prichádzať s riešeniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre rôzne odvetvia, ako sú energetika, zdravotníctvo, doprava a financovanie. Komisár Oettinger dnes v Štrasburgu podpíše partnerstvo s organizáciou ECSO (fotky a videozáznam budú k dispozícii okolo 12.00 SEČ).

Komisia okrem toho stanoví rôzne opatrenia, ktorých cieľom je riešiť fragmentáciu trhu kybernetickej bezpečnosti v EÚ. V súčasnosti sa stáva, že spoločnosti v odvetví IKT musia absolvovať rôzne certifikačné procesy, aby mohli svoje produkty a služby predávať vo viacerých členských štátoch. Komisia preto preskúma možnosť európskeho certifikačného rámca pre produkty v oblasti bezpečnosti IKT.

V Európe vzniklo mnoho inovačných MSP, pôsobiacich na malých špecializovaných trhoch (napr. šifrovanie) a na etablovaných trhoch, kam prinášajú nové obchodné modely (napr. antivírusové programy), ale často nie sú schopné svoju činnosť rozšíriť. Komisia chce uľahčiť prístup k financovaniu pre menšie podniky pôsobiace v oblasti kybernetickej bezpečnosti a preskúma rôzne možnosti v rámci investičného plánu EÚ.

Smernica o sieťovej a informačnej bezpečnosti, ktorú by mal Európsky parlament prijať zajtra, už vytvára jednotky pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov v celej EÚ s cieľom urýchlene reagovať na kybernetické hrozby a incidenty. Zriaďuje sa ňou aj „skupina pre spoluprácu“ medzi členskými štátmi, s cieľom podporiť a uľahčiť strategickú spoluprácu, ako aj výmenu informácií a rozvíjať vzájomnú dôveru. Komisia dnes vyzýva všetky členské štáty, aby tieto nové mechanizmy využili čo najlepšie a posilňovali koordináciu vždy, keď je to možné. Komisia navrhne spôsoby, ako posilniť cezhraničnú spoluprácu v prípade závažných kybernetických incidentov. Vzhľadom na rýchlosť, akou sa oblasť kybernetickej bezpečnosti rozvíja, Komisia predloží hodnotenie Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA). V hodnotení sa posúdi, či mandát a spôsobilosti agentúry ENISA naďalej postačujú na plnenie jej úlohy podporovať členské štáty EÚ pri posilňovaní ich vlastnej kybernetickej odolnosti. Komisia takisto skúma spôsoby, ako posilniť a zefektívniť spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rozličných odvetviach hospodárstva vrátane odbornej prípravy a vzdelávania v tejto oblasti.

Súvislosti

Dnešný akčný plán vychádza najmä zo stratégie jednotného digitálneho trhu z roku 2015, zo stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ z roku 2013 a z pripravovanej smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS). Nadväzuje na nedávne oznámenia o plnení európskeho programu v oblasti bezpečnosti a boji proti hybridným hrozbám.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Kybernetická bezpečnosť

Odvetvie kybernetickej bezpečnosti

ENISA

Výsledky verejnej konzultácie týkajúcej sa verejno-súkromného partnerstva a sprievodné opatrenia

Dnes prijaté dokumenty (k dispozícii online okolo 10.00 SEČ):

- Oznámenie: Posilnenie odolnosti kybernetického systému a podpora konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Európe

- Rozhodnutie Komisie o vytvorení zmluvného verejno-súkromného partnerstva pre kybernetickú bezpečnosť (cPPP)

- Pracovný dokument útvarov Komisie týkajúci sa verejno-súkromného partnerstva a sprievodných opatrení

- Pracovný dokument útvarov Komisie týkajúci sa posúdenia kybernetickej bezpečnosti v rámci siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7) a rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)

- Pracovný dokument útvarov Komisie týkajúci sa procesu konzultácie

 

Sociálne siete

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar