Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pasirašė susitarimą su pramonės sektoriumi dėl kibernetinio saugumo ir stiprina kovą su kibernetinėmis grėsmėmis

Briuselis, 2016 m. liepos 5 d.

Komisija šiandien paskelbė apie naują viešojo ir privačiojo sektorių kibernetinio saugumo partnerystę, kuri iki 2020 m. turėtų pritraukti 1,8 mlrd. EUR investicijų. Tai viena iš naujų iniciatyvų, kuriomis siekiama geriau parengti Europą gintis nuo kibernetinių išpuolių ir didinti konkurencingumą kibernetinio saugumo srityje.

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, bent 80 % Europos įmonių per pastaruosius metus yra patyrusios bent vieną kibernetinio saugumo incidentą, o saugumo incidentų skaičius visose pramonės šakose pasaulyje 2015 m. padidėjo 38 %.Tai kenkia Europos bendrovėms, nesvarbu, ar jos būtų didelės, ar mažos, ir kelia pavojų pasitikėjimui skaitmenine ekonomika. Vykdydama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją Europos Komisija nori stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir visų kibernetinio saugumo subjektų ir sektorių ryšius ir padėti kurti novatoriškas ir saugias technologijas, produktus ir paslaugas visoje ES.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas: „Be pasitikėjimo ir saugumo negali būti jokios bendrosios skaitmeninės rinkos. Europa turi būti pasirengusi atremti kibernetines grėsmes, kurios tampa vis sudėtingesnės ir kurioms valstybių sienos ne kliūtis. Šiandien siūlome konkrečių priemonių, kurios padės stiprinti Europos atsparumą tokiems išpuoliams ir užtikrinti pajėgumus, kurių reikia mūsų skaitmeninei ekonomikai kurti ir plėtoti.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris: „Europai reikia kokybiškų, nebrangių ir sąveikių kibernetinio saugumo produktų ir paslaugų. Mūsų kibernetinio saugumo sektorius turi didelę galimybę konkuruoti sparčiai augančioje pasaulio rinkoje. Raginame valstybes nares ir visas kibernetinio saugumo įstaigas stiprinti bendradarbiavimą ir sutelkti žinias, informaciją ir patirtį, kad būtų didinamas Europos pasirengimas atremti kibernetines grėsmes. Šiandien pasirašytas esminis partnerystės susitarimas su pramonės sektoriumi dėl kibernetinio saugumo.“

Šiandienos veiksmų plane numatyta pirmosios Europos viešojo ir privačiojo sektorių kibernetinio saugumo partnerystės pradžia. ES į šią partnerystę pagal savo mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ investuos 450 mln. eurų. Tikimasi, kad kibernetinio saugumo rinkos dalyviai, kuriems atstovauja Europos kibernetinio saugumo organizacija (ECSO), investuos tris kartus daugiau. Šioje partnerystėje taip pat dalyvaus nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir akademinės bendruomenės nariai. Partneryste siekiama skatinti bendradarbiavimą ankstyvaisiais mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso etapais ir parengti kibernetinio saugumo sprendimų įvairiems sektoriams, pavyzdžiui, energetikos, sveikatos, transporto ir finansų. Komisijos narys G. Oettingeris šiandien Strasbūre pasirašė partnerystės su Europos kibernetinio saugumo organizacija (ECSO) (nuotraukos ir vaizdo įrašai bus paskelbti apie 12.00 val. Vidurio Europos laiku).

Be to, Komisija nustatė įvairių priemonių, kaip spręsti ES kibernetinio saugumo rinkos susiskaidymo problemą. Šiuo metu IRT bendrovėms gali būti privaloma atlikti skirtingas sertifikavimo procedūras, kad galėtų prekiauti savo produktais ir paslaugomis keliose valstybėse narėse. Todėl Komisija nagrinės galimybę sukurti Europos IRT saugumo produktų sertifikavimo sistemą.

Tiek nišinėse (pvz., kriptografijos), tiek tradicinėse rinkose (pvz., antivirusinės programinės įrangos) susikūrė daugybė novatoriškų Europos MVĮ, kurios taiko naujus verslo modelius, bet dažnai nepajėgia išplėtoti savo veiklos. Komisija nori suteikti smulkiajam kibernetinio saugumo srities verslui paprastesnių galimybių gauti finansavimą ir nagrinės įvairias galimybes pagal ES investicijų planą.

Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva, kurią Europos Parlamentas turėtų priimti rytoj, visoje ES jau sukuriamas reagavimo į kompiuterinius saugumo incidentus tarnybų tinklas, kad būtų galima greitai reaguoti į kibernetines grėsmes ir incidentus. Juo taip pat sukuriama valstybių narių bendradarbiavimo grupė, turinti remti ir lengvinti strateginį bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir skatinti pasitikėjimą. Šiandien Komisija ragina valstybes nares kuo geriau pasinaudoti šiais naujais mechanizmais ir, kai ir kur tik galima, didinti koordinavimą. Komisija pasiūlys, kaip pagerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą kilus didelio masto kibernetiniam incidentui. Atsižvelgdama į kibernetinio saugumo srities pokyčių spartą, Komisija taip pat pateiks Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) įvertinimą.Bus įvertinta, ar ENISA įgaliojimai ir pajėgumai tebėra tinkami, kad ji galėtų įgyvendinti savo užduotį padėti ES valstybėms narėms didinti galimybes atremti kibernetines grėsmes. Komisija taip pat nagrinėja, kaip sustiprinti ir racionalizuoti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo klausimais įvairiuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant mokymą ir švietimą kibernetinio saugumo srityje.

Pagrindiniai faktai

Šiandien paskelbto veiksmų plano pagrindas yra 2015 m. Komisijos Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 2013 m. ES kibernetinio saugumo strategija ir numatoma Tinklų ir informacijos saugumo direktyva. Jis grindžiamas naujausiais komunikatais dėl Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimo ir Kovos su mišraus pobūdžio grėsmėmis.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Kibernetinis saugumas

Kibernetinio saugumo sektorius

ENISA

Viešų konsultacijų dėl sutartinės viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir papildomų priemonių rezultatai

Šiandien priimti dokumentai (bus paskelbti internete maždaug 10.00 val. Vidurio Europos laiku):

- Komunikatas „Europos kibernetinio atsparumo sistemos ir konkurencingo ir novatoriško kibernetinio saugumo sektoriaus skatinimas“

-Komisijos sprendimas įsteigti sutartinę viešojo ir privačiojo sektorių kibernetinio saugumo partnerystę

- Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl sutartinės viešojo ir privačiojo sektorių kibernetinio saugumo partnerystės ir papildomų priemonių

- Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl kibernetinio saugumo ES septintojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros pagrindų programoje (BP7) ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrojoje programoje (KIP)

- Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl konsultacijų proceso

 

Socialiniai tinklai

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar