Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio allekirjoittaa sopimuksen kyberturvallisuustoimialan kanssa ja tehostaa pyrkimyksiä torjua verkkouhkia

Bryssel 5. heinäkuuta 2016

Komissio käynnistää tänään uuden kyberturvallisuusalan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden, jonka odotetaan synnyttävän 1,8 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Kumppanuus on osa uusien aloitteiden sarjaa, jolla parannetaan Euroopan valmiutta torjua kyberhyökkäyksiä ja vahvistetaan Euroopan kyberturvallisuusalan kilpailukykyä.

Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan vähintään 80 prosenttiin eurooppalaisista yrityksistä on viimeisimmän vuoden aikana kohdistunut vähintään yksi tietoverkkoturvallisuuden vaarantanut tapahtuma ja turvallisuutta vaarantaneiden tilanteiden määrä kaikilla toimialoilla maailmassa kasvoi 38 prosenttia vuonna 2015.Tämä vahingoittaa eurooppalaisia yrityksiä, olivatpa ne suuria tai pieniä, ja uhkaa heikentää luottamusta digitaalitalouteen. Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategiansa osana komissio haluaa lujittaa yhteistyötä rajojen yli sekä kaikkien kyberturvallisuuden alalla toimivien toimijoiden ja alojen välillä. Lisäksi pyritään kehittämään innovatiivisia ja turvallisia teknologioita, tuotteita ja palveluja koko EU:n alueella.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi seuraavaa: ”Luottamus ja turvallisuus ovat ehdoton edellytys digitaalisille sisämarkkinoille. Euroopan on oltava valmis tarttumaan tietoverkkouhkiin, jotka ovat yhä kehittyneempiä eivätkä tunne rajoja. Ehdotamme tänään konkreettisia toimia, joilla vahvistetaan Euroopan sietokykyä tällaisten hyökkäysten suhteen ja varmistetaan EU:n digitaalitalouden kehittämiseen ja laajentamiseen tarvittava kapasiteetti.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger puolestaan totesi seuraavaa: ”Eurooppa tarvitsee korkealaatuisia, kohtuuhintaisia ja yhteentoimivia kyberturvallisuustuotteita ja -palveluja. Kyberturvallisuusalallamme on valtavasti mahdollisuuksia kilpailla nopeasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla. Kehotamme jäsenvaltioita ja kaikkia kyberturvallisuuselimiä lujittamaan yhteistyötä ja yhdistämään osaamista, tietoa ja asiantuntemusta kyberresilienssin parantamiseksi EU:ssa. Tänään toimialan kanssa allekirjoitettu kyberturvallisuusalan kumppanuussopimus on tärkeä askel eteenpäin.”

Tänään julkistettuun toimintasuunnitelmaan sisältyy ensimmäisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden käynnistäminen kyberturvallisuuden alalla Euroopassa. EU investoi €450 miljoonaa tähän kumppanuuteen tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Kyberturvallisuuden alan markkinatoimijoiden, joita edustaa Euroopan kyberturvallisuusjärjestö ECSO, odotetaan sijoittavan kumppanuuteen kolme kertaa enemmän. Kumppanuuteen osallistuu myös kansallisia, alueellisia ja paikallisia julkishallintoja, tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja. Kumppanuuden tavoitteena on edistää yhteistyötä tutkimus- ja innovointiprosessin varhaisissa vaiheissa ja kehittää kyberturvallisuusratkaisuja eri aloille (mm. energia, terveydenhuolto, liikenne ja rahoitus). Komissaari Oettinger allekirjoittaa kumppanuussopimuksen tänään ECSO:n kanssa Strasbourgissa (kuvat and videot nähtävissä noin kello 12.00 CET).

Komissio määrittää myös erilaisia toimenpiteitä, joilla puututaan EU:n kyberturvallisuusmarkkinoiden pirstaleisuuteen. Nykyisellään tieto- ja viestintätekniikan alan yritykseltä edellytetään mahdollisesti erilaisia sertifiointiprosesseja, jotta se voisi myydä tuotteitaan ja palvelujaan useissa jäsenvaltioissa. Komissio aikoo siksi tarkastella, olisiko mahdollista ottaa käyttöön tieto- ja viestintäturvatuotteiden eurooppalainen sertifiointikehys.

Kapeille markkinasektoreille (esim. salaus) ja jo vakiintuneille markkinoille (esim. viruksentorjuntaohjelmat) on syntynyt lukuisia innovatiivisia eurooppalaisia pk-yrityksiä tuomaan uusia liiketoimintamalleja, mutta niillä on usein vaikeuksia laajentaa toimintaansa. Komissio haluaa helpottaa kyberturvallisuuden alalla toimivien pienempien yritysten rahoituksensaantia ja aikoo tarkastella erilaisia vaihtoehtoja EU:n investointiohjelman yhteydessä.

Verkko- ja tietoturvadirektiivillä, joka on tarkoitus hyväksyä Euroopan parlamentissa huomenna, luodaan jo Euroopan laajuinen tietoturvaloukkauksiin reagoivien ja niitä tutkivien toimijoiden (Computer Security Incident Response Teams) verkosto, jotta tietoverkkouhkiin ja -loukkauksiin voidaan reagoida nopeasti. Direktiivillä perustetaan myös jäsenvaltioiden välinen yhteistyöryhmä, jonka avulla tuetaan ja helpotetaan strategista yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa ja lisätään luottamusta. Komissio kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään näitä uusia menettelyjä ja lisäämään koordinointia aina kun se on mahdollista. Komissio tekee myöhemmin ehdotuksen siitä, miten rajat ylittävää yhteistyötä voitaisiin lisätä merkittävän kyberloukkauksen tapauksessa. Kun otetaan huomioon, kuinka nopeasti kyberturvallisuusympäristö muuttuu, komissio aikoo myöhemmin esittää lisäksi arvionsa Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA).Tällöin arvioidaan, ovatko ENISAn valtuudet ja voimavarat edelleen riittävät, jotta se pystyy hoitamaan tehtävänsä eli auttamaan EU:n jäsenvaltioita parantamaan omaa kyberresilienssiään. Komissio tutkii myös, miten kyberturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä voitaisiin vahvistaa ja virtaviivaistaa talouden eri aloilla, muun muassa kyberturvallisuusalan koulutuksessa.

Tausta

Tänään esitetty toimintasuunnitelma perustuu pääosin vuonna 2015 hyväksyttyyn digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan, vuonna 2013 hyväksyttyyn EU:n kyberturvallisuusstrategiaan ja tulevaan verkko- ja tietoturvadirektiiviin (NIS). Siinä otetaan huomioon tuoreet tiedonannot Euroopan turvallisuusagendasta ja hybridiuhkien torjumisesta.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuustoimiala

ENISA

Sopimusperustaista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja sen liitännäistoimenpiteitä koskeneen julkisen kuulemisen tulokset

Tänään hyväksytyt asiakirjat (verkossa noin kello 10.00 CET):

- Tiedonanto: Euroopan kyberresilienssijärjestelmän vahvistaminen sekä kilpailukykyisen ja innovatiivisen kyberturvallisuustoimialan tukeminen

- Komission päätös sopimusperusteisesta yksityisen ja julkisen sektorin kyberturvallisuuskumppanuudesta

- Commission Staff working document on cPPP and accompanying measures

- Commission Staff working document on assessment of cybersecurity in EU's Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) and the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

- Commission Staff working document on Consultation Process

 

Sosiaalinen media

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar