Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon allkirjastab tööstusega küberjulgeoleku lepingu ja panustab senisest enam küberohtude vastasesse võitlusesse

Brüssel, 5. juuli 2016

Komisjon algatab täna uue küberjulgeoleku avaliku ja erasektori partnerluse, mille tulemusel ulatuvad investeeringud 2020. aastaks eeldatavasti 1,8 miljardi euroni. See on üks mitmest uuest algatusest, mille eesmärk on Euroopat paremini küberrünnakute vastu ette valmistada ning tugevdada Euroopa küberjulgeolekusektori konkurentsivõimet.

Hiljutise uuringu kohaselt on vähemalt 80% Euroopa ettevõtjatest viimasel aastal kogenud vähemalt üht küberjulgeoleku intsidenti ning kõikide tööstuste arvestuses kasvas julgeolekuintsidentide arv 2015. aastal 38%. See kahjustab kõiki Euroopa ettevõtjaid olenemata nende suurusest ning seab ohtu usalduse digitaalse ühiskonna vastu. Komisjon soovib digitaalse ühtse turu strateegia osana koostööd tugevdada nii piiriüleselt kui ka küberjulgeolekuga seotud kõigi osalejate ja sektorite vahel ning aidata kõikjal ELis arendada uuenduslikke ja turvalisi tehnoloogiavahendeid, tooteid ja teenuseid.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Digitaalne ühtne turg ei ole võimalik ilma usalduse ja turvalisuseta. Euroopa peab olema valmis võitlema küberohtudega, mis on järjest mitmekihilisemad ja mida ei peata riigipiirid. Tänases ettepanekus esitame konkreetseid meetmeid, et tugevdada Euroopa vastupidavusvõimet selliste rünnakute suhtes ning tagada meie digitaalmajanduse arendamiseks ja laiendamiseks vajalik suutlikkus“.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Euroopa vajab väga kvaliteetseid, taskukohaseid ja koostalitlusvõimelisi küberjulgeolekutooteid ja -teenuseid. See on meie küberjulgeolekutööstuse jaoks oluline võimalus kiiresti kasvaval üleilmsel turul konkurentsis püsida. Kutsume liikmesriike ja kõiki küberjulgeolekuüksusi üles koostööd tugevdama ning teadmisi, teavet ja eksperdioskusi koondama, et parandada Euroopa kübervastupidavusvõimet. Täna tööstusega allkirjastatud teednäitava küberjulgeolekualase partnerlusega oleme astunud suure sammu edasi.“

Tänane tegevuskava hõlmab esimese Euroopa küberjulgeoleku avaliku ja erasektori lepingulise partnerluse algatamist. EL investeerib sellesse partnerlusse teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ kaudu 450 miljonit eurot. Küberjulgeolekuturul tegutsejatelt, keda esindab Euroopa küberjulgeoleku organisatsioon (ECSO), eeldatakse kolm korda suuremaid investeeringuid. Partnerlusse kaasatakse ka riiklike, piirkondlike ja kohalike haldusasutuste, teaduskeskuste ja teadusringkondade esindajad. Partnerluse eesmärk on soodustada koostööd teadusuuringute ja uuendusprotsessi varastes etappides ning arendada erinevate sektorite (nt energia, tervis, transport, rahandus) jaoks küberjulgeolekulahendusi. Volinik Oettinger allkirjastab partnerluse ECSOga täna Strasbourgis (fotod ja videod tehakse kättesaadavaks ligikaudu kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

Samuti kehtestab komisjon erinevad meetmed, millega võidelda ELi küberjulgeolekuturu killustumisega. Praegu võib juhtuda, et IKT ettevõtja on oma toodete ja teenuste mitmes liikmesriigis müümiseks sunnitud läbima erinevad sertifitseerimismenetlused. Komisjon uurib seetõttu, kas IKT-turbetoodete jaoks oleks võimalik luua Euroopa sertifitseerimisraamistik.

Paljud uuenduslikud VKEd on esile kerkinud nii nišiturgudel (nt krüpteerimissüsteemid) kui ka küll traditsioonilistel turgudel (nt viirusetõrje tarkvara), kuid uute ärimudelitega, aga nad ei ole tihti suutelised oma tegevust laiendama. Komisjon tahab küberjulgeoleku valdkonnas töötavate väiksemate ettevõtjate jaoks hõlbustada rahastamisele juurdepääsu ning uurib ELi investeerimiskava raames erinevaid võimalusi.

Eeldatavasti homme Euroopa Parlamendi vastuvõetava küberjulgeoleku direktiiviga on juba ette nähtud küberohtudele ja -intsidentidele kiirelt reageerimiseks ELi ülese küberturbe intsidentide lahendamise üksuste võrgu loomine. Direktiiviga luuakse ka liikmesriikide vaheline koostöörühm, et toetada ja hõlbustada strateegilist koostööd ja teabevahetust ning suurendada vastastikust usaldust ja kindlustunnet. Komisjon kutsub täna liikmesriike üles neid uusi mehhanisme maksimaalselt ära kasutama ja tugevdama koostööd igal võimalikul viisil. Komisjon pakub välja, kuidas ulatusliku küberintsidendi korral piiriülest koostööd parandada. Kuna küberjulgeoleku olukord muutub niivõrd kiiresti, on komisjon otsustanud Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) plaanitust varem hinnata. Selles hindamises analüüsitakse, kas ENISA volitused ja võimed on endiselt piisavad, et ta suudaks täita oma missiooni toetada ELi liikmesriike nende kübervastupidavusvõime edendamisel. Samuti uurib komisjon, kuidas tugevdada ja ühtlustada küberjulgeolekukoostööd erinevate majandussektorite piires, sh küberjulgeoleku valdkonna koolituses ja hariduses.

Taust

Tänane tegevuskava on koostatud eelkõige 2015. aasta digitaalse ühtse turu strateegia, 2013. aasta ELi küberjulgeoleku strateegia ja tulevase küberjulgeoleku direktiivi põhjal. Sellega arendatakse edasi hiljutisi teatisi Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamise ja hübriidohtudega võitlemise kohta.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Küberjulgeolek

Küberjulgeolekutööstus

ENISA

Lepingulise avaliku ja erasektori partnerluse kohta korraldatud avaliku konsultatsiooni tulemused ja kaasnevad meetmed

Täna vastu võetud dokumendid (pannakse veebi üles ligikaudu kell 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi):

- Teatis: Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine

- Komisjoni otsus küberjulgeoleku avaliku ja erasektori lepingulise partnerluse loomise kohta

- Komisjoni talituste töödokument „Lepinguline avaliku ja erasektori partnerlus ning kaasnevad meetmed“

- Komisjoni talituste töödokument „Küberjulgeoleku hindamine ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi all “

- Komisjoni talituste töödokument „Konsulteerimisprotsess“

 

Sotsiaalmeedia

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar