Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията подписва споразумение в областта на киберсигурността с отрасъла и увеличава усилията в борбата с киберзаплахите

Брюксел, 5 юли 2016 r.

Комисията стартира днес ново публично-частно партньорство в областта на киберсигурността, от което се очаква до 2020 г. да доведе до инвестиции в размер на 1,8 милиарда евро. Това е част от поредица от нови инициативи с цел подобряване на устойчивостта на Европа срещу кибератаки и засилване на конкурентоспособността на сектора на киберсигурността.

Според неотдавнашно проучване, най-малко 80 % от европейските дружества през последната година са имали поне един инцидент, свързан с киберсигурността, като броят на инцидентите по сигурността за всички отрасли в света през 2015 г. е нараснал с 38 %. Това нанася вреда на европейските дружества, независимо дали са големи или малки, и застрашава доверието в цифровата икономика. Като част от своята Стратегия за цифров единен пазар Комисията иска да засили трансграничното сътрудничество в трансграничен аспект и между всички участници и сектори, активни в областта на киберсигурността, както и да подпомогне разработването на новаторски и сигурни технологии, продукти и услуги в целия ЕС.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Без доверие и сигурност не може да има цифров единен пазар. Европа трябва да бъде готова да се справи с киберзаплахите, които стават все по-сложни и не признават граници. Днес ние предлагаме конкретни мерки за укрепване устойчивостта на Европа срещу такива атаки и осигуряване на необходимия капацитет за изграждането и разширяването на цифровата икономика.“

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Европа се нуждае от висококачествени, достъпни и оперативно съвместими продукти и услуги, свързани с киберсигурността. Нашият отрасъл на киберсигурността има голямата възможност да се съревновава в един бързо разрастващ се световен пазар. Призоваваме държавите членки и всички органи по киберсигурността да засилят сътрудничеството и да обединят своите знания, информация и опит за повишаване на устойчивостта на кибернетичното пространство на Европа. Ключовото партньорство по киберсигурността, подписано днес с отрасъла, е голяма крачка напред“.

Днешният план за действие включва стартирането на първото европейско публично-частно партньорство в областта на киберсигурността. ЕС ще инвестира 450 милиона евро в това партньорство, по програмата си за изследвания и иновации Хоризонт 2020. Очаква се участниците на пазара за киберсигурност, представлявани от Европейската организация за киберсигурност (ECSO), да инвестират три пъти повече. Това партньорство ще включва и членове на националните, регионалните и местните публични администрации, изследователските центрове и академичните среди. Целта на партньорството е да насърчава сътрудничеството на ранен етап от процеса на научни изследвания и иновации и да създаде решения за киберсигурност за различни сектори като енергетика, здравеопазване, транспорт и финанси. Днес в Страсбург комисар Йотингер подписва споразумението с ECSO (снимки и видеоматериали ще бъдат на разположение около 12.00 ч. ЦЕВ).

Комисията също така определя различни мерки за преодоляване на фрагментирането на пазара на ЕС в областта на киберсигурността. Понастоящем на дружествата за ИКТ може да се наложи да преминат различни процеси на сертифициране, за да продават своите продукти и услуги в няколко държави членки. Поради това Комисията ще разгледа евентуалното въвеждане на европейска рамка за сертифициране на ИКТ продукти за сигурността.

Огромен брой новаторски европейски МСП се появиха в пазарни ниши (напр. криптиране) и в добре установени пазари с нови стопански модели (напр. антивирусен софтуер), но често не са в състояние да разрастват операциите си. Комисията иска да се улесни достъпа до финансиране за по-малките предприятия, работещи в областта на киберсигурността и ще проучи различни варианти в рамките на Инвестиционния план на ЕС.

Директивата за мрежова и информационна сигурност, която се очаква да бъде приета утре от Европейския парламент, вече създава мрежа от екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в целия ЕС с цел бързо реагиране на киберзаплахи и инциденти. Тя установява също така „група за сътрудничество“ между държавите членки, за да се подкрепи и улесни стратегическото сътрудничество, както и обмена на информация и да се изгради доверие и увереност. Комисията призовава днес държавите членки да се възползват максимално от тези нови механизми и да засилят координацията, когато и където е възможно. Комисията ще предложи начини за подобряване на трансграничното сътрудничество в случай на голям киберинцидент. Предвид скоростта, с която се развива средата на киберсигурността, Комисията също така ще представи своята оценка за дейността на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA). Тази оценка ще разгледа дали мандатът и способностите на ENISA се запазват като достатъчни за изпълнението на мисията ѝ за подпомагане на държавите членки на ЕС да увеличат собствената си кибернетична устойчивост. Комисията също така разглежда възможностите за укрепване на киберсигурността и за оптимизиране на сътрудничеството между различните сектори на икономиката, включително обучението и образованието в областта на киберсигурността.

Контекст

Представеният днес план за действие води началото си от Стратегията за цифров единен пазар от 2015 г., Стратегията на ЕС за киберсигурност от 2013 г. и предстоящата Директива за мрежова и информационна сигурност (МИС). Той се гради върху неотдавнашните съобщения относно изпълнението на Европейската програма за сигурност и борбата с хибридните заплахи.

Повече информация

Въпроси и отговори

Киберсигурност

Отрасъл на киберсигурността

ENISA

Резултати от обществената консултация относно ДПЧП и съпътстващите мерки

Документи, приети днес: (ще бъдат онлайн около 10.00 ЦЕВ):

- Съобщение: Укрепване на системата на Европа за устойчивост и насърчаване на конкурентоспособен и новаторски отрасъл за киберсигурност

- Решение на Комисията за създаване на договорно публично-частно партньорство в областта на киберсигурността (ДПЧП)

- Работен документ на службите на Комисията относно ДПЧП и съпътстващите мерки

- Работен документ на службите на Комисията относно оценка на киберсигурността в Седмата рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие (РП7) и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ)

- Работен документ на службите на Комисията относно процеса на консултации

 

В социалните медии

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar