Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia solicită un angajament reînnoit în ceea ce privește integrarea romilor

Bruxelles, 28 iunie 2016

Comisia și-a adoptat astăzi raportul anual privind integrarea romilor.

Evaluarea de anul acesta oferă, pentru prima dată, o prezentare generală a măsurilor instituite de statele membre ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor. Recomandarea le solicita statelor membre să elaboreze strategii naționale de integrare a romilor pentru a promova accesul acestora la educație, locuri de muncă, asistență medicală și locuințe.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „Romii sunt parte a societăților noastre și fac parte din Europa. Acest raport reamintește statelor membre, într-un moment oportun, să dea dovadă de mai multă voință politică și să pună în aplicare angajamentele pe care și le-au asumat privind integrarea comunităților rome din Europa. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin instrumentele de politică, juridice și financiare relevante pentru a asigura egalitatea de șanse și incluziunea romilor”.

Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a precizat: „Mai sunt încă multe de făcut pentru integrarea romilor în toate domeniile, de la educație până la locuințe și locuri de muncă. Anul trecut s-au înregistrat unele evoluții pozitive, în special în domeniul educației. În același timp, segregarea educațională a copiilor romi persistă în unele state membre. Comisia a trebuit să ia măsuri pentru a se asigura că legislația de combatere a discriminării este respectată.

Comisia și-a intensificat eforturile pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislației de combatere a discriminării romilor, inclusiv la nivel local. Aceasta a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazurile de neaplicare a actelor legislative cum ar fi Directiva privind egalitatea rasială, în special în domeniul educației. Comisia sprijină punerea în aplicare de către statele membre a strategiilor naționale de integrare a romilor acordând finanțare din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru perioada 2014-2020.

Raportul arată că statele membre au înregistrat progrese în unele domenii, dar că sunt încă necesare eforturi.

  • Statele membre au investit în educație ca mijloc de integrare: majoritatea statelor membre au raportat adoptarea unor măsuri relevante pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, părăsirea timpurie a școlii, educația incluzivă și sprijinul individualizat. Nu au fost însă luate măsuri suficiente pentru a combate excluderea la locul de muncă și în 2015 a continuat evacuarea forțată a romilor, fără ca acestora să li se ofere alte locuințe.                                                                                      
  • O mai bună utilizare a fondurilor UE pentru integrarea comunităților marginalizate: fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sprijină măsurile de incluziune socială destinate comunităților marginalizate, regenerarea zonelor urbane defavorizate și investițiile în capitalul uman. Mai multe state membre au introdus în cadrul fondurilor ESI o prioritate specifică de investiții pentru integrarea comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Acest lucru permite vizarea explicită a acestor comunități și o mai bună monitorizare a rezultatelor. Punctele de contact naționale au facilitat, de asemenea, distribuirea surselor de finanțare.
  • O cooperare mai strânsă cu societatea civilă și cu autoritățile locale: mai multe statele membre au creat structuri de coordonare pentru integrarea romilor, în care sunt implicate diverse părți interesate. Strategiile naționale se concretizează tot mai frecvent în planuri de acțiune la nivel local, iar punctele de contact naționale pentru integrarea romilor sunt implicate mai strâns în utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE. Comisia va sprijini statele membre să creeze platforme naționale pentru incluziunea romilor în scopul de a asigura o cooperare mai eficace pe teren.

Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a asigura respectarea legislației de combatere a discriminării și pentru a elimina segregarea în domeniul educației și al locuințelor pentru a preveni evacuările forțate. Comisia îndeamnă statele membre să dea dovadă de mai multă voință politică și să aibă o viziune pe termen lung în ceea ce privește combaterea discriminării romilor. 

Anexă

Măsuri orizontale de combatere a discriminării

Măsuri recomandate de Consiliu

Statele membre care au raportat adoptarea unei măsuri

Asigurarea respectării eficace în practică a Directivei privind egalitatea rasială

BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT, SI, SK, UK

Punerea în aplicare, la nivel regional și local, a unor măsuri de desegregare

ES, HR, SK

Asigurarea faptului că evacuările forțate respectă integral legislația UE și obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului

-

Sensibilizarea publicului cu privire la avantajele integrării romilor

AT, ES, LV

Sensibilizarea publicului cu privire la caracterul divers al societăților și la incluziunea romilor

AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK

Combaterea discursului antiromi și a discursului de incitare la ură

AT, DE, ES, HR, SE, SK

Combaterea discriminării multiple a copiilor și a femeilor de etnie romă

AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE, SI, SK

Combaterea violenței (domestice) împotriva femeilor și a fetelor

AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK

Combaterea traficului de persoane

AT, BG, HR, HU, IT

Combaterea căsătoriilor la vârstă minoră și a celor forțate și a cerșetoriei cu implicarea copiilor

SI

Sprijinirea cetățeniei active a romilor prin promovarea participării lor sociale, economice, politice și culturale

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, PT, SE, SI, SK, UK

Promovarea formării și a angajării de mediatori calificați

BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI

Sensibilizarea romilor cu privire la drepturile de care dispun

AT, DE, ES, HR

Altele

BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV PT, UK

 

Accesul la educație

Măsuri recomandate de Consiliu

Statele membre care au raportat adoptarea unei măsuri

Eliminarea segregării

BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK

Eliminarea practicii de plasare a copiilor romi în școli pentru copii cu nevoi speciale

BG, CZ, SK

Combaterea părăsirii timpurii a școlii

AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO, SE, SK, UK

Promovarea accesului la servicii de calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari

AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK

Furnizarea de sprijin individualizat

AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK

Promovarea metodelor de predare și învățare favorabile incluziunii

AT, BG, CY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PT, RO, SI, SK, UK

Încurajarea implicării părinților și formarea cadrelor didactice

AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, IT, LV, SI, SK

Promovarea participării la învățământul secundar și superior și a absolvirii acestor cicluri de învățământ

AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, PL, UK

Extinderea accesului la educație ca a doua șansă și la educația adulților

UK, BG, CY, DE, ES, SI

Altele

BE, CZ, ES, FI, DE, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SI, SK, UK

 

Accesul la locuri de muncă

Măsuri recomandate de Consiliu

Statele membre care au raportat adoptarea unei măsuri

Sprijinirea primei experiențe de muncă, a formării profesionale, a formării la locul de muncă și a învățării pe tot parcursul vieții

AT, BE, BG, DE, EL, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SI, SK, UK

Sprijinirea desfășurării unei activități independente și a antreprenoriatului

AT, BE, BG, ES, HR, HU, LT, SI, SK

Asigurarea accesului egal la serviciile publice generale de ocupare a forței de muncă prin acordarea de sprijin individualizat

AT, BE, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT, SE, SI, SK

Eliminarea barierelor, inclusiv a discriminării, la (re)integrarea pe piața forței de muncă

AT, FI, DE, ES, HR, HU, LT, SK, UK

Altele

BE, CZ, EL, HU, LT, PT, RO, SK

 

Accesul la asistență medicală

Măsuri recomandate de Consiliu

Statele membre care au raportat adoptarea unei măsuri

Eliminarea obstacolelor din calea accesului la sistemul de sănătate

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LT, PL,RO, SE, SI, SK, UK

Îmbunătățirea accesului la controalele medicale, la îngrijirea prenatală și postnatală, la planificarea familială etc.

AT, BG, DE, ES, IT, PL, SI, SK

 

Promovarea accesului la programele de vaccinare gratuită care vizează copiii, grupurile și zonele cele mai defavorizate

AT, BE, BG, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK

O mai mare sensibilizare cu privire la sănătate

AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IT, PL, SI, SK

Altele

BE, BG, EL, ES, FI, HR, IT, LT, PL, SK

 

Accesul la locuințe

Măsuri recomandate de Consiliu

Statele membre care au raportat adoptarea unei măsuri

Eliminarea segregării teritoriale și promovarea desegregării

CZ, HU, ES, IT, RO

Promovarea accesului nediscriminatoriu la locuințe sociale

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IT, SK, UK

Furnizarea unor de spații de popas pentru romii nesedentari

AT, BE, FR, UK

Asigurarea accesului la utilități publice

ES, HR, RO, SI

Altele

AT, BE, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LT, PL, PT, RO, SK

 

Informații suplimentare

Comunicarea care evaluează punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre

Fișă informativă privind raportul din 2016

Alte informații privind romii în UE

Finanțarea din Fondul social european (FSE) pentru combaterea marginalizării romilor

 

 

 

IP/16/2296

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar