Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska unionen siktar högt i sina förbindelser med Kina

Bryssel den 22 juni 2016

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen antar idag det gemensamma meddelandet Inslag i en ny EU-strategi för Kina, som ska ligga till grund för Europeiska unionens förbindelser med Kina under de kommande fem åren.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen antar idag det gemensamma meddelandet Inslag i en ny EU-strategi för Kina, som ska ligga till grund för Europeiska unionens förbindelser med Kina under de kommande fem åren.

– Europeiska unionen och Kina samarbetar redan om så mycket: vi arbetar tillsammans med de globala och politiska frågorna i vår tid, såsom Iran, Syrien och Afghanistan, migration och klimatförändringen. Men vi kan och måste göra mer för att binda samman Europeiska unionen och Kina, säger Federica Mogherini, EU:s höga representant och kommissionens vice ordförande. Våra invånare, industrier och organisationer kan alla dra nytta av ett närmare, förbättrat och mer väldefinierat förhållande mellan EU och Kina, som grundas på vårt delade ansvar. Jag är säker på att det gemensamma meddelande som vi antar idag kommer att hjälpa vårt förhållande att nå sin fulla potential.

Genom att visa på de stora möjligheterna i EU:s dynamiska relation till Kina, särskilt när det gäller att skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa och ge starka incitament för att i högre grad öppna upp den kinesiska marknaden för europeiska företag, bidrar det gemensamma meddelandet till Juncker-kommissionens första prioritering.

Till sådana möjligheter hör ingående av ett långtgående och övergripande avtal om investeringar, ett kinesiskt bidrag till investeringsplanen för Europa (*), gemensam forsknings- och innovationsverksamhet samt en sammanlänkning av den eurasiska kontinenten via ett fysiskt och digitalt nät genom vilket handel, investeringar och direkta personkontakter kan flöda.

På längre sikt kan vidare mål såsom ett djupgående och omfattande frihandelsavtal övervägas, efter att ett långtgående investeringsavtal mellan de båda sidorna har ingåtts och reformer för att skapa lika spelregler för inhemska och utländska företag har genomförts. I detta hänseende måste Kina göra betydande, tidsbundna och mätbara nedskärningar i industriell överkapacitet, särskilt i stålsektorn, för att förebygga de negativa följderna av illojal konkurrens. Det är ytterst viktigt att fortsätta att göra EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder mer verkningsfulla, framförallt genom att snabbt anta kommissionens förslag från april 2013 om moderniseringen av de handelspolitiska skyddsåtgärderna. EU kommer att fortsätta att stödja Kinas ekonomiska och sociala reformprogram genom sina många dialoger med Kina, så att landet fullt ut kan dra nytta av den marknadsledda reformen, bland annat genom att undanröja ekonomiska snedvridningar som orsakats av staten och reformera statligt ägda företag.

I det gemensamma meddelandet betonas även möjligheterna till närmare samarbete och partnerskap mellan EU och Kina i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Mot bakgrund av den positiva erfarenheten från kärntekniksamtalen med Iran bör EU och Kina i närmare samarbete arbeta för att lösa internationella konflikter och utrikespolitiska prioriteringar, både bilateralt och i multilaterala sammanhang, såsom FN-systemet och G20. Globala frågor som migration, internationellt utvecklingsstöd, miljön och kampen mot klimatförändringen kan endast lösas genom globala insatser, och av denna anledning är det ytterst viktigt att EU och Kina har ett förhållande som bygger på samarbete.

EU kommer i sina kontakter med Kina att agera principfast, praktiskt och pragmatiskt, och vara troget sina intressen och värderingar, särskilt när det gäller internationella regler och normer och respekt för de mänskliga rättigheterna. EU bör fortsätta att arbeta sammanhållet och effektivt som en gemensam enhet för att nå de ambitiösa målen på de europeiska medborgarnas vägnar.

Det gemensamma meddelandet kommer nu att läggas fram för rådet och Europaparlamentet.

 

Bakgrund:

Europeiska kommissionen senaste meddelande om Kina antogs 2006, alltså för tio år sedan. Både EU och Kina har genomgått avsevärda förändringar sedan dess. Kina ökar sin närvaro i alla världens regioner, både ekonomiskt och politiskt. Denna nya verklighet kräver en ny ståndpunkt från EU där behovet av att hantera dessa nya skeenden erkänns. EU:s nya strategi syftar därför till att främja EU:s intressen och betona EU:s värderingar i dess förbindelser med Kina under de kommande fem åren.

 

(*) Uppdaterat: den 22 juni 2016, kl 14.24. 

 

 

IP/16/2259

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar