Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Unie presenteert ambitieus perspectief voor betrekkingen met China

Brussel, 22 juni 2016

De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie presenteren vandaag een gezamenlijke mededeling, getiteld "Elementen voor een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China", waarin de betrekkingen tussen de Europese Unie en China voor de komende vijf jaar worden geschetst.

De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie presenteren vandaag een gezamenlijke mededeling, getiteld "Elementen voor een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China", waarin de betrekkingen tussen de Europese Unie en China voor de komende vijf jaar worden geschetst.

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter: "De Europese Unie en China werken al heel veel samen: heel veel samen aan de mondiale en politieke vraagstukken van onze tijd, bijvoorbeeld met betrekking tot Iran, Syrië en Afghanistan, of migratie en klimaatverandering. Maar we kunnen en moeten meer doen om de Europese Unie en China met elkaar te verbinden. Onze burgers, bedrijven en organisaties kunnen allemaal baat hebben bij nauwere, betere en welomschreven betrekkingen op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat de vandaag vastgestelde gezamenlijke mededeling ons zal helpen het duidelijk aanwezige potentieel van onze relatie te benutten."

In de gezamenlijke mededeling worden de grote mogelijkheden beschreven die de betrekkingen met China bieden, met name om groei en werkgelegenheid in Europa te scheppen en ervoor te zorgen dat Europese bedrijven stevige voet aan de grond krijgen op de Chinese markt, wat aansluit bij de eerste prioriteit van de Commissie-Juncker.

Deze mogelijkheden omvatten de sluiting van een ambitieuze, uitgebreide overeenkomst op het gebied van investeringen, een bijdrage van China aan het investeringsplan voor Europa (*), gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie en de onderlinge verbinding van het Euraziatische continent via fysieke en digitale netwerken voor een vlot verloop van de handel, investeringen en contacten tussen mensen.

Op langere termijn zouden ook grotere ambities, zoals een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst, kunnen worden overwogen nadat een ambitieuze investeringsovereenkomst is gesloten en hervormingen zijn doorgevoerd waarmee een gelijk speelveld ontstaat voor binnen- en buitenlandse bedrijven. China moet binnen afzienbare tijd aanzienlijk en controleerbaar snijden in de industriële overcapaciteit, met name in de staalsector, om negatieve gevolgen van oneerlijke concurrentie te voorkomen. De doeltreffendheid van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU moet worden vergroot, met name door snelle goedkeuring van het voorstel van de Commissie van april 2013 voor de modernisering van deze instrumenten. De EU zal het economische en sociale hervormingsprogramma van China blijven ondersteunen via haar vele dialogen met het land, zodat China de vruchten kan plukken van marktgestuurde hervormingen, onder andere door door de staat veroorzaakte economische verstoringen op te heffen en staatsbedrijven te hervormen.

In de gezamenlijke mededeling worden ook mogelijkheden geschetst voor nauwere samenwerking en partnerschap op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid. Voortbouwend op de positieve ervaringen van het nucleaire overleg met Iran zouden de EU en China nauwer moeten samenwerken bij de oplossing van internationale conflicten en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid, zowel op bilateraal niveau als multilateraal, zoals binnen de VN en de G20. Mondiale vraagstukken als migratie, internationale ontwikkelingshulp, het milieu en de bestrijding van klimaatverandering vragen om een mondiale respons, waarin een op samenwerking gerichte relatie tussen de EU en China een cruciale rol kan vervullen.

De EU blijft praktisch en pragmatisch in haar betrokkenheid bij China. Zij houdt vast aan haar principes en blijft trouw aan haar belangen en waarden, met name wat betreft internationale regels en normen en de eerbiediging van de mensenrechten. De EU moet doeltreffend opereren als een coherent blok om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken namens de Europese burger.

De gezamenlijke mededeling wordt vandaag gepresenteerd aan de Raad en aan het Europees Parlement.

 

Achtergrond

De vorige mededeling van de Europese Commissie met betrekking tot China dateert van 2006. Sindsdien heeft zowel de EU als China aanzienlijke veranderingen doorgemaakt. China is overal ter wereld sterker aanwezig, in economisch en politiek opzicht. Dit nieuwe tijdperk vraagt om een actuele EU-visie waarin deze nieuwe ontwikkelingen worden weerspiegeld. Met deze nieuwe strategie wordt ernaar gestreefd de EU-belangen te bevorderen en de EU-waarden te onderstrepen in de betrekkingen met China voor de komende vijf jaar.

 

(*) Bijgewerkt op 22/06/2016 om 14:24 

 

 

IP/16/2259

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar