Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Sąjunga siekia kurti plataus užmojo santykius su Kinija

Briuselis, 2016 m. birželio 22 d.

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisija šiandien priėmė bendrą komunikatą „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“, kuriame aptariami Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai ateinančius penkerius metus.

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisija šiandien priėmė bendrą komunikatą „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“, kuriame aptariami Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai ateinančius penkerius metus.

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Europos Sąjunga ir Kinija jau bendradarbiauja daugelyje sričių. Dirbame išvien spręsdami visuotinius ir politinius šiandienos klausimus, pavyzdžiui, dėl Irano, Sirijos, Afganistano, migracijos ir klimato kaitos. Tačiau galime ir privalome padaryti daugiau, kad sujungtume Europos Sąjungą ir Kiniją. Glaudesni, geresni, geriau apibrėžti ir bendra atsakomybe grindžiami ES ir Kinijos santykiai, gali būti naudingi mūsų piliečiams, įmonėms ir organizacijoms. Esu įsitikinusi, kad šiandien priimtas bendras komunikatas padės išnaudoti visą mūsų santykių potencialą.“

Bendrame komunikate nustatytos pagrindinės ES ir Kinijos santykių galimybės, visų pirma siekis kurti darbo vietas ir užtikrinti ekonomikos augimą Europoje, taip pat aktyviai skatinti labiau atverti Kinijos rinką Europos įmonėms ir taip padėti įgyvendinti pirmąjį C. J. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetą.

Tokios galimybės tai, be kita ko, plataus užmojo visapusiškas susitarimas dėl investicijų, Kinijos indėlis į Investicijų planą Europai (*), bendra mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, taip pat jungčių su Eurazijos žemynu sukūrimas per fizinį ir skaitmeninį prekybos, investicijų ir žmonių ryšių tinklą.

Žvelgiant į ateitį būtų galima apsvarstyti didesnius siekius, pavyzdžiui, galimybę sudaryti išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, po to kai bus sudarytas abiejų šalių plataus užmojo investicijų susitarimas ir įgyvendintos reformos, kuriomis sudaromos vienodos sąlygos vietos ir užsienio įmonėms. Šiuo atžvilgiu, siekiant išvengti neigiamų nesąžiningos konkurencijos padarinių, Kinija turi per nustatytą laiką gerokai sumažinti pramonės pajėgumų perteklių, visų pirma plieno sektoriuje, ir tai turėtų būtų galima patikrinti. Labai svarbu toliau didinti ES prekybos apsaugos priemonių veiksmingumą, visų pirma skubiai priimti 2013 m. balandžio mėn. Komisijos pasiūlymą dėl prekybos apsaugos priemonių modernizavimo. ES toliau rems Kinijos ekonominės ir socialinės reformos programą, palaikydama įvairius dialogus su Kinija, kad ši galėtų pasinaudoti visais rinkos reformos privalumais, be kita ko, pašalintų valstybės skatinamus ekonomikos iškraipymus ir pertvarkytų valstybines įmones.

Bendrame komunikate taip pat pabrėžiamos glaudesnio ES ir Kinijos bendradarbiavimo ir partnerystės užsienio ir saugumo politikos srityse galimybės. Atsižvelgdamos į teigiamą derybų su Iranu dėl branduolinės veiklos patirtį, Europos Sąjunga ir Kinija turėtų glaudžiau bendradarbiauti dvišalėmis ir daugiašalėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, Jungtinėse Tautose arba G 20, siekdamos spręsti tarptautinius konfliktus ir įgyvendinti užsienio politikos prioritetus. Visuotinio pobūdžio uždaviniams, kaip antai, migracijos, tarptautinės paramos vystymuisi, aplinkos ir kovos su klimato kaita, spręsti reikalingas visuotinis atsakas, todėl labai svarbu, kad ES ir Kinijos santykiai būtų pagrįsti bendradarbiavimu.

ES bendradarbiavimas su Kinija bus principingas, praktinis, pragmatinis ir pagrįstas jos interesais bei vertybėmis, visų pirma tarptautinių taisyklių ir normų laikymųsi ir pagarba žmogaus teisėms. Visa ES turėtų toliau dirbti nuosekliai ir veiksmingai, kad Europos piliečių vardu pasiektų plataus užmojo tikslus.

Dabar bendras komunikatas bus perduotas Tarybai ir Europos Parlamentui.

 

Pagrindiniai faktai

Paskutinis Europos Komisijos komunikatas dėl Kinijos buvo priimtas prieš dešimtmetį – 2006 m. Nuo tada ir ES, ir Kinijoje įvyko didelių pokyčių. Kinijos ekonominė ir politinė svarba visuose pasaulio regionuose didėja. Atsižvelgiant į šias naujas aplinkybes reikalingos naujos ES gairės, kuriose būtų pripažįstamas poreikis imtis veiksmų dėl šių naujų pokyčių. Todėl naująja ES strategija siekiama remti ES interesus ir puoselėti ES vertybes palaikant santykius su Kinija ateinančius penkerius metus.

 

(*) Atnaujinta 2016 06 22, 14.24 val. 

 

 

IP/16/2259

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar