Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu ulatuslikud püüdlused suhetes Hiinaga

Brüssel, 22. juuni 2016

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjon võtsid täna vastu ühisteatise pealkirjaga „ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid“, milles sõnastatakse arusaam Euroopa Liidu ja Hiina vaheliste suhete tulevikust järgmise viie aasta jooksul.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjon võtsid täna vastu ühisteatise pealkirjaga „ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid“, milles sõnastatakse arusaam Euroopa Liidu ja Hiina vaheliste suhete tulevikust järgmise viie aasta jooksul.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini ütles: „Euroopa Liit ja Hiina teevad juba praegu koostööd paljudes valdkondades: me tegeleme ühiselt ajakohaste globaalsete ja poliitiliste küsimustega, mis seonduvad näiteks Iraani, Süüria, Afganistani, rände ja kliimamuutustega. Siiski saame teha ja peame tegema rohkem, et Euroopa Liidu ja Hiina vahel sidemeid luua. Nii meie kodanikud, tööstusharud kui ka organisatsioonid saaksid kasu ELi ja Hiina vahelisest tihedamast, tõhusamast ja paremini määratletud koostööst, mis põhineks jagatud vastutusel. Olen kindel, et täna vastu võetud ühisteatis aitab meil ära kasutada ELi ja Hiina vaheliste suhete ilmset potentsiaali.“

Ühisteatises on esile tõstetud märkimisväärseid võimalusi, mida pakuvad ELi ja Hiina vahelised suhted, seda eelkõige seoses tööhõive ja majanduskasvu edendamisega Euroopas. Samuti nähakse võimalusi aktiivses tegevuses Hiina turu avamiseks Euroopa ettevõtete jaoks, mis aitaks kaasa president Junckeri juhitava komisjoni esimese prioriteedi saavutamisele.

Sellised võimalused hõlmavad ambitsioonika ja ulatusliku investeerimislepingu sõlmimist, Hiina panustamist Euroopa investeerimiskavasse(*), koostööd teaduse ja innovatsiooni valdkonnas ning Euraasia mandri ühendamist füüsilise ja digitaalse võrgu abil, mis aitaks kaasa kaubanduse, investeeringute ja inimestevaheliste kontaktide edendamisele.

Kui poolte vahel on sõlmitud ambitsioonikas investeerimisleping ja tehtud on reformid, mis võrdsustavad konkurentsitingimusi kodu- ja välismaiste ettevõtete jaoks, võib kaugemas tulevikus kaaluda selliseid suuremaid eesmärke nagu põhjaliku ja ulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimine. Selleks peab Hiina vähendama oluliselt, tähtajaliselt ja tõendatavalt oma tööstuse liigset tootmisvõimsust, eelkõige terasesektoris, et vältida ebaausast konkurentsist tulenevaid negatiivseid tagajärgi. Siinkohal on oluline ELi kaubanduse kaitsemeetmete tõhususe suurendamine, eelkõige komisjoni 2013. aasta aprillis esitatud kaubanduse kaitsemeetmete ajakohastamist käsitleva ettepaneku kiire vastuvõtmine. EL jätkab Hiina majandus- ja sotsiaalreformi programmi toetamist paljude dialoogide kaudu, et Hiina saaks täit kasu turupõhisest reformist ning muu hulgas kõrvaldataks riigi sekkumisest tulenevad majanduslikud moonutused ja reformitaks riigiettevõtted.

Ühisteatises rõhutatakse samuti võimalusi tihedamaks ELi ja Hiina vaheliseks koostööks ja partnerluseks välis- ja julgeolekupoliitika alal. Lähtudes Iraani tuumakõneluste positiivsetest tulemustest, peaksid Euroopa Liit ja Hiina tegema tihedamat koostööd rahvusvaheliste konfliktide lahendamiseks ja välispoliitiliselt tähtsate küsimustega tegelemiseks nii kahepoolselt kui ka mitmepoolselt, näiteks ÜRO süsteemi ja G20 raames. Üleilmselt oluliste küsimuste, näiteks rände, rahvusvahelise arenguabi, keskkonnakaitse ja kliimamuutuste vastase võitlusega edukaks tegelemiseks on vajalik globaalne haare ning seepärast on ELi ja Hiina vahelised koostööpõhised suhted äärmiselt olulised.

ELi suhted Hiinaga on põhimõttelised, praktilised ja pragmaatilised, jäädes seejuures kindlaks liidu huvidele ja väärtustele, eelkõige seoses rahvusvaheliste eeskirjade ja normide järgimise ja inimõiguste austamisega. EL peaks Euroopa elanike nimel suurte eesmärkide saavutamiseks jätkama sidusat ja tõhusat tegevust ühtse grupina.

Ühisteatis esitatakse nüüd nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

 

Taust

Euroopa Komisjon võttis Hiinat käsitleva teatise vastu viimati 2006. aastal, ehk kümme aastat tagasi. Nii ELis kui ka Hiinas on sellest ajast saadik toimunud olulisi muutusi. Hiinal on üha suurem majanduslik ja poliitiline roll maailma kõigis piirkondades. Sellistes uutes oludes peab EL kujundama välja suhtluspõhimõtted, mis lähtuvad kõnealusest arengust. Seega on ELi ja Hiina vaheliste suhete uue strateegia eesmärk edendada järgmise viie aasta jooksul ELi huvisid ning rõhutada ELi väärtusi.

 

(*) Ajakohastatud: 22.6.2016 kell 14:24 

 

 

IP/16/2259

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar