Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Forbindelserne med Kina: Den Europæiske Union sigter højt

Bruxelles, den 22. juni 2016

Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en fælles meddelelse, "Byggesten til en ny EU-strategi for Kina", der indeholder en plan for Den Europæiske Unions forbindelser med Kina i de kommende fem år.

Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en fælles meddelelse, "Byggesten til en ny EU-strategi for Kina", der indeholder en plan for Den Europæiske Unions forbindelser med Kina i de kommende fem år.

Federica Mogherini, højtstående repræsentant og næstformand, udtaler: "Samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Kina er allerede omfattende. Vi arbejder sammen om aktuelle globale og politiske spørgsmål, f.eks. Iran, Syrien, Afghanistan, migration og klimaændringer. Men vi kan og skal gøre mere for at styrke forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Kina. Tættere, bedre og mere veldefinerede forbindelser mellem EU og Kina på grundlag af fælles ansvar er til gavn for vores borgere, virksomheder og organisationer. Jeg er overbevist om, at den fælles meddelelse, vi har vedtaget i dag, vil gøre det muligt at udnytte det oplagte potentiale, som forbindelserne mellem EU og Kina rummer."

I den fælles meddelelse peges der på en række vigtige muligheder, som EU's forbindelser med Kina frembyder. Særlig kan der skabes arbejdspladser og vækst i Europa, og en større åbning af de kinesiske markeder for europæisk erhvervsliv kan fremmes målrettet. Det kan bidrage til at gennemføre den første af Juncker-Kommissionens ti prioriteter.

Blandt mulighederne kan nævnes en ambitiøs samlet investeringsaftale, et kinesisk bidrag til investeringsplanen for Europa(*), fælles forskning og innovation samt en sammenbinding af det eurasiske kontinent ved hjælp af fysiske og digitale net, hvorigennem der kan investeres og knyttes mellemfolkelige forbindelser.

På lidt længere sigt kan det overvejes at indfri mere omfattende ambitioner, f.eks. om en vidtgående og bred frihandelsaftale, når de to parter har indgået en ambitiøs investeringsaftale, og der er gennemført reformer, som skaber lige konkurrencevilkår for indenlandske og udenlandske virksomheder. I den forbindelse skal Kina foretage betydelige, tidsbestemte og kontrollerbare nedskæringer af sin industrielle overkapacitet, ikke mindst i stålsektoren, for at hindre illoyal konkurrence med dens negative konsekvenser. Det er vigtigt at gøre EU's handelsbeskyttelsesinstrumenter endnu mere effektive, særlig ved hurtigt at vedtage Kommissionens forslag fra april 2013 om modernisering af handelsbeskyttelsesinstrumenterne. EU vil fortsætte støtten til Kinas program for økonomiske og sociale reformer gennem sin hyppige dialog med Kina, så landet kan høste det fulde udbytte af markedsstyrede reformer, herunder ved at afhjælpe statslig indført økonomisk fordrejning og gennemføre reformer af statsejede virksomheder.

I den fælles meddelelse fremhæves desuden muligheden for et tættere samarbejde og partnerskab mellem EU og Kina i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Den Europæiske Union og Kina bør bygge videre på de positive erfaringer fra atomforhandlingerne med Iran og arbejde tættere sammen om at løse internationale konflikter og gennemføre udenrigspolitiske prioriteter, både i bilaterale og i multilaterale sammenhænge som FN-systemet og G20. Globale problemer vedrørende migration, international udviklingsbistand, miljø og klimaændringer kan kun løses globalt. Derfor er det så afgørende, at EU og Kina samarbejder med hinanden.

EU vil også i fremtiden samarbejde principfast, praktisk og pragmatisk med Kina og forblive tro mod EU's interesser og værdier. Særlig skal både internationale regler og normer og menneskerettighederne overholdes. EU-landene bør fortsat arbejde tæt og effektivt sammen for i fællesskab at realisere en række ambitiøse mål på vegne af borgerne i EU.

Den fælles meddelelse vil nu blive forelagt Rådet og Europa-Parlamentet.

 

Baggrund

Europa-Kommissionens seneste meddelelse om Kina blev vedtaget for ti år siden, i 2006. Siden har både EU og Kina gennemgået store forandringer. Kina øger sin tilstedeværelse i alle regioner af verden, både økonomisk og politisk. Denne nye situation nødvendiggør en ny EU-tilgang, der vedkender sig behovet for at være på forkant med udviklingen. EU vil derfor med sin nye strategi fremme sine interesser og understrege sine værdier i forholdet til Kina i de kommende fem år.

 

(*) Opdateret den 22. juni 2016 kl. 14:24 

 

 

IP/16/2259

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar