Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hanteringen av flyktingkrisen: Kommissionen rapporterar om framsteg som gjorts i genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet.

Bryssel den 15 juni 2016

Kommissionen har i dag antagit sin andra rapport om uttalandet från EU och Turkiet. Den visar att även om tydliga framsteg har gjorts i genomförandet rör det sig hittills om bräckliga resultat.

I dag har kommissionen antagit sin andra rapport om uttalandet från EU och Turkiet. Den visar att även om tydliga framsteg har gjorts i genomförandet rör det sig hittills om bräckliga resultat. Det är främst de berörda parternas politiska beslutsamheten som avgör om också det fortsatta genomförandet blir framgångsrikt. Den kraftiga och fortlöpande minskningen av antalet personer som på irreguljär väg tar sig över Egeiska havet eller mister livet där på sin väg från Turkiet till Grekland visar att uttalandet hittills har haft effekt och att smugglarnas affärsmodell kan krossas. Medlemsstaterna har också ökat sina ansträngningar för vidarebosättning – vilket innebär att de nu finns lagliga och säkra vägar som alternativ. Återvändandeinsatserna har fortsatt. Alla medlemsstater har översänt sina bidragsutfästelser till faciliteten för flyktingar i Turkiet, vilket gör att utbetalningen från faciliteten kan påskyndas och att den första miljarden euro kan börja komma flyktingarna till godo innan sommaren är slut. Sedan offentliggörandet den 4 maj av den tredje lägesrapporten om genomförandet av Turkiets färdplan för viseringsliberalisering har framstegen med att uppfylla de återstående delmålen i planen också fortsatt.

– Uttalandet från EU och Turkiet ger resultat. Migranter kan se att det inte är värt att riskera livet på smugglarnas båtar och vi kommer att ingå kontrakt värda en miljard euro för projekt inom flyktingfaciliteten innan sommaren är slut, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. – Men nu får vi inte luta oss tillbaka. Vi måste till fullo genomföra alla delar av uttalandet. Det innebär mer vidarebosättning och en förstärkning av Greklands kapacitet att hantera den humanitära situationen och handlägga asylansökningar i enlighet med EU:s lagstiftning. Dessutom måste de turkiska myndigheterna fullfölja färdplanen för viseringsliberalisering.

Trots att de hittills uppnådda framgångarna är bräckliga, bekräftar dagens rapport att uttalandet från EU och Turkiet fortsätter att ge konkreta resultat. De gemensamma insatserna från de grekiska och turkiska myndigheterna, kommissionen, medlemsstaterna och EU:s organ leder till att uttalandets mål genomförs:

  • En kraftig minskning av antalet olagliga gränspassager: Under veckorna före genomförandet av uttalandet tog sig omkring 1 740 migranter varje dag över Egeiska havet till de grekiska öarna. Som en jämförelse har det genomsnittliga antalet olagliga gränspassager sjunkit till 47 personer om dagen efter den 1 maj.

  • Återsändande av irreguljära migranter från Grekland till Turkiet: Sedan det första uttalandet trädde i kraft den 20 mars har 462 irreguljära migranter som inte ansökt om asyl, varav 31 är syrier, återsänts från Grekland till Turkiet i enlighet med EU:s lagstiftning och folkrätten samt under fullständig efterlevnad av principen om non-refoulement.

  • ”Ett-till-ett” – en princip för vidarebosättning från Turkiet till EU: Betydande framsteg har gjorts med att inrätta en operativ ram för vidarebosättning från Turkiet till EU. Syftet är både att bidra till en förbättrad situationen i Turkiet och att fullgöra EU:s åtagande att erbjuda dem som drabbats av den syriska krisen lagliga vägar in i EU, samtidigt som syriska flyktingar i Turkiet tydligt kan se att det finns ett laglig alternativ till farliga olagliga gränspassager. Totalt 511 syrier har hittills erbjudits vidarebosättning från Turkiet till EU enligt principen ett-till-ett (408 sedan den första resultatrapporten), vilket är avsevärt fler än antalet återsändanden från Grekland till Turkiet. Vid EU:s delegation i Ankara har kommissionen tillsatt en grupp som arbetar med vidarebosättning, för att bistå vid samordningen av medlemsstaternas åtgärder och i kontakterna med de turkiska myndigheterna, UNHCR och IOM.

  • Viseringsliberalisering: Den 4 maj offentliggjorde kommissionen sin tredje rapport om genomförandet av Turkiets färdplan för viseringsliberalisering och föreslog att viseringskravet för turkiska medborgare hävs, dock under förutsättning att de turkiska myndigheterna skyndsamt uppfyller de återstående sju delmålen enligt landets åtagande av den 18 mars 2016. Efter den 4 maj har ytterligare framsteg gjorts, särskilt sedan återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft. I det fallet krävs dock ett slutgiltigt beslut om den faktiska tillämpningen. Kommissionen fortsätter att stödja Turkiet i det arbete som återstår för att uppnå de kvarvarande delmålen och uppmuntrar Turkiet att så snart som möjligt vidta lämpliga åtgärder för att EU ska kunna häva viseringskraven för turkiska medborgare.

  • Faciliteten för flyktingar i Turkiet: Ytterligare finansiellt stöd har utgått från EU genom instrumentet för flyktingar i Turkiet till stöd för flyktingar och värdsamhällen i Turkiet och programplaneringen och projektförberedelserna har påskyndats. Hittills har kontrakt motsvarande 150 miljoner euro ur EU:s budget ingåtts. Därav har omkring 105 miljoner euro utbetalats för att bland annat täcka kostnader för mat, hälso- och sjukvård, bostäder och tillgång till utbildning. Förutom den miljard euro som tillhandahålls genom EU:s budget har nu samtliga EU-länder översänt sina bidragsutfästelser för att täcka de 2 miljarder euro som utfästs för 2016–2017. Kommissionen kommer att göra allt som står i dess makt för att, i nära samarbete med de turkiska myndigheterna, påskynda utbetalningarna, samtidigt som kontrakt om åtaganden motsvarande 1 miljard euro för att täcka humanitära och icke-humanitära behov kommer att ingås innan sommaren är slut.

  • En förstärkning av tullunionen: Kommissionens arbete med att genomföra en konsekvensanalys går framåt och ett offentligt samråd har nyligen avslutats. Därefter förväntas utkast till förhandlingsdirektiv utarbetas så att de kan antas av kommissionen under fjärde kvartalet 2016 och sedan läggas fram för rådet.

  • Anslutningsprocessen: Den 29 april lade kommissionen fram sitt utkast till gemensam ståndpunkt om kapitel 33 (finansiella bestämmelser och budgetbestämmelser) i rådet, vilket gör att rådet kan besluta om att öppna detta kapitel i slutet av juni. Därutöver går förberedelsearbetet snabbt framåt i fråga om fem kapitel, dock utan att detta påverkar medlemsstaternas ståndpunkter, vilket är i enlighet med gällande regler. Förberedelserna på energiområdet (kapitel 15) har avslutats. Före juni månads utgång kommer kommissionen att slutföra arbetet med de underlag som avser rättsväsendet och de grundläggande rättigheterna. Kommissionen slutförde den gemensamma ståndpunkten om kapitlet utbildning och kultur den 2 maj 2016, och utrikestjänstens uppdaterade genomgångsrapport om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken offentliggjordes den 20 maj.

  • Humanitära förhållanden i Syrien: Både EU och Turkiet har fortsatt satsat stora resurser på humanitära insatser i Syrien och dessutom samarbetat för att möjliggöra fullständigt och obehindrat tillträde för sådana insatser i hela Syrien. EU kommer också fortsättningsvis att ge människor i Syrien humanitärt stöd och har anslagit 140 miljoner euro till livräddande insatser för 2016, varav kontrakt för närmare hälften av det beloppet har ingåtts.

Kommissionen drar slutsatsen att det i nästa fas av genomförandet är mycket viktigt att Grekland fokuserar på att öka landets kapacitet att handlägga asylansökningar och överklaganden på individuell grund och på ett så tidsbesparande sätt som möjligt, för att säkerställa återsändande och återtagande, framför allt genom tillämpning av begreppet säkert tredjeland. Grekland bör också stärka mottagningskapaciteten på öarna och förbättra den dagliga förvaltningen och samordningen av mottagningscentrumen, med samordnat stöd från EU och dess medlemsstater. Medlemsstaterna bör bygga vidare på de resultat som hittills uppnåtts för att avsevärt öka antalet vidarebosättningar. Turkiet behöver även vidta de åtgärder som krävs för att så fort som möjligt uppfylla de återstående delmålen för viseringsliberalisering, så att EU kan häva viseringskraven för turkiska medborgare,

Kommissionen ska lägga fram sin tredje rapport om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet i september 2016.

Bakgrund

Enligt uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016 ska alla nya irreguljära migranter och asylsökande som kommer till de grekiska öarna från Turkiet, och vars asylansökningar har avslagits, bli föremål för återsändande till Turkiet. Denna tillfälliga och extraordinära åtgärd är avsedd att stoppa mänskligt lidande genom att tydligt visa att det inte tjänar någonting till att följa den rutt som smugglarna erbjuder.

Enligt uttalandet ska EU erbjuda en syrier vidarebosättning från Turkiet till EU för varje syrier som återsänds till Turkiet från de grekiska öarna. Migranter som inte tidigare tagit sig in eller försökt ta sig in i EU irreguljärt, ges förträde inom ramen för befintliga åtaganden.

Genomförandet av uttalandet kräver enorma operativa insatser av alla berörda parter, och inom EU särskilt av Grekland. Grekland och Turkiet är de två länder som ansvarar för genomförandet. Det är deras myndigheter som måste göra det juridiska och praktiska arbetet och se till att EU-rätten och folkrätten följs under hela processen. Kommissionen har samarbetat med de grekiska och turkiska myndigheterna för att se till att praktiska och logistiska resurser och personal förstärks, så att återsändandena kan genomföras problemfritt. Dessutom bistår kommissionen Grekland med rådgivning, experter och stöd från EU-budgeten. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker utsåg genast en EU-samordnare och förstärkte det team från kommissionen som redan fanns ute på fältet i Grekland. EU-samordnaren samordnar det stöd som de grekiska myndigheterna får från kommissionen, EU-organen och övriga EU-länder och samordnar dessutom medlemsstaternas insatser för vidarebosättningar från Turkiet.

Närmare upplysningar

Meddelande: Andra lägesrapporten om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet.

Bilaga

Memo om Genomförande av uttalandet från EU och Turkiet – Frågor och svar

FAKTABLAD: Faciliteten för flyktingar i Turkiet

FAKTABLAD: Hanteringen av flyktingkrisen: EU:s ekonomiska stöd till Grekland

Genomförande av uttalandet från EU och Turkiet: EU-ländernas åtaganden och personal som tilldelats Frontex och Easo - återsändanden och vidarebosättning

Uttalande från EU och Turkiet av den 18 mars

EU:s och Turkiets handlingsplan av den 15 oktober, som trädde i kraft den 29 november

EU-samordnare utses

Den europeiska migrationsagendan

IP/16/2181

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar