Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia a Spojené štáty sa dohodli na novom rámci pre transatlantickú výmenu údajov – štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Strasburg 2. február 2016

Európska komisia a Spojené štáty sa dohodli na novom rámci pre transatlantickú výmenu údajov – štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Kolégium komisárov dnes schválilo dosiahnutú politickú dohodu a podpredsedu Ansipa a komisárku Jourovú poverilo prípravou opatrení potrebných na zavedenie nového mechanizmu úpravy. Tento nový rámec ochráni základné práva Európanov, ktorých údaje sa prenášajú do Spojených štátov, a pre firmy zaistí právnu istotu.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA odráža požiadavky, ktoré Európsky súdny dvor stanovil vo svojom rozhodnutí zo 6. októbra 2015, ktorým bol starý rámec „bezpečný prístav“ (Safe Harbour) vyhlásený za neplatný. Podľa tohto nového mechanizmu budú spoločnosti v USA podliehať prísnejším povinnostiam, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov Európanov, pričom ministerstvo obchodu USA a Federálna obchodná komisia (FTC) sú povinné to dôkladnejšie monitorovať a presadzovať, a to aj prostredníctvom užšej spolupráce s európskymi orgánmi pre ochranu osobných údajov. V rámci tohto nového mechanizmu sa USA zaväzujú k tomu, že verejné orgány budú môcť pristupovať k osobným údajom prenášaným na základe tohto nového mechanizmu len pri dodržaní jasných podmienok a obmedzení a pod dohľadom, aby sa zabránilo všeobecnému prístupu. Európania budú mať možnosť obracať sa v tejto súvislosti s akýmikoľvek otázkami alebo sťažnosťami na nového osobitne určeného ombudsmana.

Podpredseda Ansip vyhlásil: „S USA sme sa dohodli na novom jasnom rámci na prenos údajov. Naši občania si môžu byť istí, že ich osobné údaje budú v plnej miere chránené. Naše firmy, najmä tie najmenšie, získajú právnu istotu, ktorú potrebujú na rozvoj svojho podnikania za Atlantikom. Našou povinnosťou je kontrolovať a pozorne monitorovať, aby nový mechanizmus riadne fungoval. Dnešné rozhodnutie nám pomôže vybudovať jednotný digitálny trh v EÚ, dôveryhodné a dynamické online prostredie a navyše posilní naše úzke partnerstvo s USA. Budeme sa teraz snažiť o to, aby sme nový rámec čo najskôr zaviedli.“

Komisárka Jourová vyhlásila: „Nový štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA bude chrániť základné práva Európanov v prípadoch, keď sú ich osobné údaje prenášané spoločnostiam v USA. Je to vôbec prvýkrát, že Spojené štáty dali EÚ záväzný prísľub, že prístup verejných orgánov k údajom na účely národnej bezpečnosti bude podliehať jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu. Takisto to je po prvýkrát, keď občania EÚ v tejto oblasti budú môcť využívať mechanizmy nápravy. V kontexte rokovaní o tejto dohode nás USA uistili, že žiadne hromadné ani náhodné sledovanie Európanov nevykonáva. Zaviedli sme každoročné spoločné preskúmanie s cieľom pozorne sledovať vykonávanie týchto záväzkov.“

Nový mechanizmus bude zahŕňať tieto prvky:

  • Prísne povinnosti pre spoločnosti spracúvajúce osobné údaje Európanov a ich dôsledné presadzovanie: americké spoločnosti, ktoré chcú získavať osobné údaje z Európy, sa budú musieť zaviazať k plneniu prísnych povinností, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov a ochranu individuálnych práv. Ministerstvo obchodu bude monitorovať, aby spoločnosti svoje záväzky zverejňovali, čo podľa práva USA umožňuje ich presadzovanie Federálnou obchodnou Komisiou USA. Okrem toho sa akékoľvek spoločnosť, ktorá spracúva údaje týkajúce sa ľudských zdrojov z Európy musí zaviazať k dodržiavaniu rozhodnutí európskych orgánov pre ochranu osobných údajov.
  • Jasné záruky a povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády USA k údajom: Je to prvýkrát, keď Spojené štáty poskytli EÚ písomné záruky, že prístup verejných orgánov k údajom na účely presadzovania práva bude podliehať jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu. Tieto výnimky možno uplatniť len v nevyhnutnom a primeranom rozsahu. USA vylúčili náhodné hromadné sledovanie osobných údajov, ktoré budú do USA prenášané na základe nového mechanizmu. V rámci každoročného spoločného preskúmania, ktoré sa zameria aj na otázku prístupu na účely národnej bezpečnosti, sa bude pravidelne monitorovať fungovanie tohto mechanizmu. Preskúmanie bude vykonávať Európska komisia a ministerstvo obchodu USA, ktoré k nemu prizvú expertov zo spravodajských služieb USA a európskych orgánov pre ochranu osobných údajov.
  • Účinná ochrana práv občanov EÚ s niekoľkými možnosti nápravy: Každý občan, ktorý sa domnieva, že jeho údaje boli v rámci nového mechanizmu zneužité, bude mať viaceré možnosti nápravy. Spoločnosti musia na sťažnosti odpovedať v danej lehote. Európske orgány pre ochranu osobných údajov môžu sťažnosti postúpiť ministerstvu obchodu USA a Federálnej obchodnej komisii. Alternatívne riešenie sporov bude navyše bezplatné. Pre sťažnosti týkajúce sa možného prístupu vnútroštátnymi spravodajskými orgánmi bude vytvorený nový post ombudsmana.

Ďalšie kroky

Kolégium dnes poverilo podpredsedu Ansipa a komisárku Jourovú tým, aby v nadchádzajúcich týždňoch pripravili návrh „rozhodnutia o primeranosti“, ktoré by potom kolégium mohlo prijať po porade s pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29 a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov. USA medzitým vykonajú potrebné prípravy na zavedenie nového rámca, mechanizmov monitorovania a funkcie nového ombudsmana.

Súvislosti

Európsky súdny dvor 6. októbra vo svojom rozsudku vo veci Schrems vyhlásil rozhodnutie Komisie o dohode „bezpečný prístav“ (Safe Harbour) za neplatné. Rozsudok potvrdil prístup Komisie od novembra 2013 orientovaný na preskúmanie rozhodnutia o bezpečnom prístave s cieľom zabezpečiť v praxi dostatočnú úroveň ochrany údajov podľa požiadaviek stanovených v právnych predpisoch EÚ.

Podpredseda Ansip, komisári Oettinger a Jourová sa 15. októbra stretli so zástupcami podnikateľskej sféry a priemyslu, ktorí požiadali o jasný a jednotný výklad rozhodnutia Súdneho dvora, ako aj o väčšiu zrozumiteľnosť v súvislosti s nástrojmi, ktoré by mohli použiť na prenos údajov.

Dňa 16. októbra vydalo 28 vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov (Pracovná skupina zriadená podľa článku 29) stanovisko o dôsledkoch tohto rozsudku.

Komisia 6. novembra vydala usmernenie pre spoločnosti o možnostiach transatlantického prenosu údajov na základe rozhodnutia až do prijatia nového rámca.

Kolégium komisárov 2. decembra prediskutovalo aktuálny stav rokovaní. Komisárka Jourová dostala mandát, aby viedla rokovania s USA o obnovenom a bezpečnom rámci.

 

IP/16/216

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar