Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-VS privacyschild: Europese Commissie en VS zijn het eens over nieuw kader voor trans-Atlantische gegevensstromen

Straatsburg, 2 februari 2016

De Europese Commissie en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over een nieuw kader voor trans-Atlantische gegevensstromen: het EU-VS privacyschild

Vandaag heeft het college van commissarissen zijn goedkeuring gehecht aan het politiek akkoord dat is bereikt en vicevoorzitter Ansip en commissaris Jourová opgedragen de invoering van de nieuwe regeling voor te bereiden. Dit nieuwe kader zal de grondrechten van Europeanen beschermen bij doorgifte van hun gegevens naar de Verenigde Staten en bedrijven meer rechtszekerheid bieden.

Met het EU-VS privacyschild wordt gevolg gegeven aan de eisen die het Europese Hof van Justitie heeft geformuleerd in zijn arrest van 6 oktober 2015. Daarin werd de oude veiligehavenregeling ongeldig verklaard. De nieuwe regeling legt bedrijven in de VS zwaardere verplichtingen op ter bescherming van de persoonsgegevens van Europeanen en verbetert het toezicht en de handhaving door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Federal Trade Commission (FTC), onder meer door een betere samenwerking met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. Met de nieuwe regeling heeft de VS zich er onder meer toe verplicht om overheidsinstanties uit hoofde van zijn wetgeving geen algemene toegang te verlenen tot in het kader van die regeling overgedragen persoonsgegevens. Deze toegang zal aan duidelijke voorwaarden, beperkingen en toezicht onderworpen zijn. Vragen of klachten die Europeanen in dit verband hebben, zullen zij kunnen voorleggen aan een daartoe speciaal te benoemen ombudsman.

Vice-voorzitter Ansip: "Wij zijn het eens over een nieuw, stevig kader voor de uitwisseling van gegevens met de VS. Onze burgers kunnen ervan op aan dat hun persoonsgegevens volledig worden beschermd. Onze bedrijven, met name de kleinste, genieten de rechtszekerheid die nodig is voor de ontwikkeling van hun trans-Atlantische activiteiten. Het is onze plicht toe te zien op de uitvoering van de nieuwe regeling om ervoor te zorgen dat deze vruchten blijft afwerpen. Het besluit van vandaag helpt ons bij de totstandbrenging van een digitale eengemaakte markt in de EU en van een betrouwbare en dynamische digitale omgeving; het versterkt ook onze nauwe samenwerking met de VS. Wij zullen er nu voor zorgen dat de regeling zo snel mogelijk in werking treedt.”

Commissaris Jourová: "Het nieuwe EU-VS privacyschild zal de grondrechten van Europeanen beschermen bij de doorgifte van hun persoonsgegevens naar ondernemingen in de VS. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de Verenigde Staten de EU bindende garanties gegeven dat de toegang die overheidsinstanties ten behoeve van de nationale veiligheid hebben, wordt onderworpen aan duidelijke beperkingen, waarborgen en controlemechanismen. Eveneens voor het eerst zullen er voor EU-burgers op dit terrein beroepsprocedures openstaan.In het kader van de onderhandelingen over deze overeenkomst heeft de VS verzekerd geen grootschalige of willekeurige controles van Europeanen te zullen uitvoeren. Wij hebben besloten tot een jaarlijkse gemeenschappelijke evaluatie om nauwlettend toe te zien op de nakoming van deze verbintenissen.”

De nieuwe regeling bevat de volgende elementen:

  • Zwaardere verplichtingen voor ondernemingen die persoonsgegevens van Europeanen verwerken en een krachtige handhaving: voor Amerikaanse bedrijven die persoonsgegevens uit Europa willen invoeren, gelden zware verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens en het waarborgen van individuele rechten. Het Department of Commerce zal erop toezien dat ondernemingen hun verbintenissen bekendmaken, zodat de nakoming daarvan op grond van de Amerikaanse wetgeving kan worden afgedwongen door de Federal Trade Commission van de VS. Bovendien moet elke onderneming die personeelsgegevens uit Europa verwerkt, zich ertoe verbinden besluiten van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten na te leven.
  • Duidelijke waarborgen en transparantieverplichtingen inzake de toegang van de Amerikaanse overheid: voor het eerst in de geschiedenis hebben de Verenigde Staten de EU schriftelijke garanties gegeven dat de toegang die overheidsinstanties ten behoeve van rechtshandhaving en de nationale veiligheid hebben tot gegevens, wordt onderworpen aan duidelijke beperkingen, waarborgen en controlemechanismen. Uitzonderingen gelden alleen wanneer zij noodzakelijk en evenredig zijn. De VS heeft uitgesloten dat persoonsgegevens die in het kader van de nieuwe regeling naar de VS worden doorgegeven, willekeurig en op grote schaal worden gecontroleerd. Met het oog op een regelmatig toezicht op de werking van de regeling zal een jaarlijkse gemeenschappelijke evaluatie plaatsvinden. Daarbij komt ook de toegang ten behoeve van de nationale veiligheid aan de orde. De Europese Commissie en het ministerie van Handel van de VS zullen deze evaluatie uitvoeren en daarbij nationale inlichtingendeskundigen van de VS en Europese gegevensbeschermingsautoriteiten betrekken.
  • Effectieve bescherming van de rechten van EU-burgers met diverse beroepsmogelijkheden: elke burger die vindt dat zijn gegevens in het kader van de nieuwe regeling zijn misbruikt, zal over verschillende beroepsmogelijkheden beschikken. Ondernemingen moeten binnen een bepaalde termijn op klachten reageren. Europese gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen klachten doorverwijzen naar het ministerie van Handel en de Federal Trade Commission. Bovendien zal alternatieve geschillenbeslechting gratis zijn. Voor klachten over de mogelijke toegang van nationale inlichtingendiensten zal een nieuwe ombudsman worden ingesteld.

Volgende stappen

Het college heeft vandaag vicevoorzitter Ansip en commissaris Jourová opgedragen de komende weken een ontwerp op te stellen voor een "adequaatheidsbesluit". Dit zou dan, na advies van de Groep artikel 29 en raadpleging van een uit vertegenwoordigers van de lidstaten bestaand comité, door het College kunnen worden goedgekeurd. In de tussentijd zal de VS de nodige voorbereidingen treffen voor het nieuwe kader, nieuwe controlemechanismen en een nieuwe Ombudsman.

Achtergrond

Op 6 oktober heeft het Hof van Justitie in de zaak Schrems de beschikking van de Commissie inzake de veiligehavenregeling ongeldig verklaard. Het arrest vormde een bevestiging van de benadering die Commissie sinds november 2013 heeft gevolgd. Daarbij werd de veiligehavenregeling zo herzien dat de gegevensbescherming in de praktijk het door de EU-wetgeving vereiste niveau had.

Op 15 oktober kwamen vicevoorzitter Ansip en de commissarissen Oettinger en Jourová bjieen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de industriesector. Deze vroegen om een duidelijke en uniforme uitlegging van de uitspraak, en om meer duidelijkheid over de instrumenten die zij voor de doorgifte van gegevens zouden kunnen gebruiken.

Op 16 oktober hebben de 28 nationale gegevensbeschermingsautoreiten (Groep artikel 29) een verklaring uitgebracht over de gevolgen van het arrest.

Op 6 november heeft de Commissie richtsnoeren voor ondernemingen bekendgemaakt over de mogelijkheden voor trans-Atlantische doorgifte van gegevens in de periode na het arrest en vóór de invoering van een nieuw kader.

Op 2 december heeft het college van commissarissen de voortgang van de onderhandelingen besproken. Commissaris Jourová heeft opdracht gekregen de onderhandelingen met de VS over een nieuw en veilig kade

IP/16/216

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar