Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES Komisija un Amerikas Savienotās Valstis vienojas par jaunu regulējumu attiecībā uz transatlantiskajām datu plūsmām – ES un ASV privātuma vairogu

Strasbūrā, 2016. gada 2. februārī

Eiropas Komisija un Amerikas Savienotās Valstis ir vienojušās par jaunu regulējumu attiecībā uz transatlantiskajām datu plūsmām, proti, ES un ASV privātuma vairogu.

Šodien Komisāru kolēģija apstiprināja panākto politisko vienošanos un pilnvaroja priekšsēdētāja vietnieku Andrusu Ansipu un komisāri Veru Jourovu veikt jaunā regulējuma īstenošanai nepieciešamos sagatavošanas darbus. Jaunais regulējums aizsargās ES iedzīvotāju pamattiesības gadījumos, kad viņu dati tiek pārsūtīti uz ASV, un nodrošinās juridisko noteiktību uzņēmumiem.

ES un ASV privātuma vairogs atbilst prasībām, ko noteikusi Eiropas Savienības Tiesa savā 2015. gada 6. oktobra spriedumā, ar kuru veco privātuma "drošības zonas" regulējumu pasludināja par spēkā neesošu. Jaunais regulējums noteiks stingrākas prasības uzņēmumiem ASV attiecībā uz Eiropas iedzīvotāju personas datu aizsardzību, un ASV Tirdzniecības ministrijai un Federālajai Tirdzniecības komisijai (FTK) būs jānodrošina stingrāka uzraudzība un izpilde, tostarp palielinot sadarbību ar Eiropas datu aizsardzības iestādēm. Jaunais regulējums ietver ASV apņemšanos, ka valsts iestāžu iespējām saskaņā ar ASV tiesību aktiem piekļūt personas datiem, kuri tiks nosūtīti saskaņā ar jauno regulējumu, piemēros skaidrus nosacījumus, ierobežojumus un uzraudzību, nepieļaujot vispārēju pieeju. Eiropas iedzīvotajiem būs iespēja izvirzīt jebkuru jautājumu vai iesniegt sūdzību šajā sakarā jaunam īpašam ombudam.

Priekšsēdētaja vietnieks Ansips teica: "Mēs esam vienojušies ar ASV par jaunu, spēcīgu regulējumu datu plūsmām. Mūsu iedzīvotāji var būt droši, ka viņu personas dati ir pilnībā aizsargāti. Mūsu uzņēmumi, īpaši mazākie, iegūst juridisko noteiktību, kas tiem nepieciešama savu darbību attīstīšanai Atlantijas okeāna otrā pusē. Mūsu pienākums ir pārbaudīt, un mēs rūpīgi pārraudzīsim jauno regulējumu, lai nodrošinātu, ka tas turpina sasniegt izvirzītos mērķus. Šodien pieņemtais lēmums mums palīdz veidot vienoto digitālo tirgu Eiropas Savienībā, uzticamu un dinamisku tiešsaistes vidi, un tas vēl vairāk nostiprinās mūsu ciešo partnerību ar ASV. Tagad mēs strādāsim pie tā, lai tas pēc iespējas ātrāk sāktu darboties.”

Komisāre Jourova piebilda: "Jaunais ES un ASV privātuma vairogs aizsargās Eiropas iedzīvotāju pamattiesības gadījumos, kad viņu dati tiek pārsūtīti ASV uzņēmumiem. Šī ir pirmā reize, kad ASV ir sniegusi ES saistošas garantijas, ka tiks noteikti skaidri ierobežojumi, aizsardzības pasākumi un uzraudzības mehānismi attiecībā uz valsts iestāžu piekļuvi personas datiem valsts drošības nolūkos. Tāpat šī būs pirmā reize, kad ES iedzīvotāji varēs izmantot tiesiskās aizsardzības mehānismus šajā jomā.Sarunās par šo vienošanos ASV ir apliecinājušas, ka tās neveic masveida un nediferencētu Eiropas iedzīvotāju novērošanu. Mēs esam paredzējuši reizi gadā kopīgi pārskatīt vienošanās darbību, lai nodrošinātu tās saistību izpildes ciešu uzraudzību.”

Jaunais regulējums ietvers šādus elementus:

  • Stingri noteikumi uzņēmumiem, kuri strādā ar Eiropas iedzīvotāju personas datiem, un nelokāma to izpilde: ASV uzņēmumiem, kas vēlas importēt datus no Eiropas, būs jāuzņemas stingras saistības attiecībā uz personas datu apstrādi un individuālo tiesību garantēšanu. Tirdzniecības ministrija uzraudzīs, vai uzņēmumi publicē savas saistības, kā rezultātā ASV Federālā Tirdzniecības komisijai būs tiesības panākt to izpildi saskaņā ar ASV tiesību aktiem saskaņā ar ASV tiesību aktiem. Turklāt ikvienam uzņēmumam, kas strādā ar Eiropas datiem par cilvēkresursiem, ir jāuzņemas saistības ievērot Eiropas datu aizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus.
  • Stingri aizsardzības pasākumi un pārredzamības pienākumi ASV valdības piekļuves gadījumā: šī ir pirmā reize, kad ASV ir sniegusi ES rakstiskas garantijas, ka tiks noteikti skaidri ierobežojumi, aizsardzības pasākumi un uzraudzības mehānismi attiecībā uz valsts iestāžu piekļuvi personas datiem tiesībaizsardzības un valsts drošības nolūkos. Izņēmumi ir jāizmanto tikai tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešami un samērīgi. ASV ir atteikusies no to personas datu nediferencētas masveida novērošanas, kas tiks pārsūtīti uz ASV saskaņā ar jauno regulējumu. Lai regulāri uzraudzītu regulējuma darbību, reizi gadā tiks veikta kopīga pārskatīšana, kurā būs iekļauts arī jautājums par piekļuvi valsts drošības nolūkos. Eiropas Komisija un ASV Tirdzniecības ministrija veiks šo pārskatīšanu un pieaicinās valstu informācijas vākšanas ekspertus no ASV un Eiropas datu aizsardzības iestādēm.
  • ES pilsoņu tiesību efektīva aizsardzība, paredzot vairākas pārsūdzības iespējas: ikvienam pilsonim, kurš uzskata, ka viņa dati ir tikuši ļaunprātīgi izmantoti jaunā regulējuma ietvaros, būs vairākas pārsūdzības iespējas. Uzņēmumiem tiks noteikti termiņi atbilžu sniegšanai uz sūdzībām. Eiropas datu aizsardzības iestādes (DPA) var novirzīt sūdzības Tirdzniecības ministrijai un Federālajai tirdzniecības komisijai. Turklāt alternatīva strīdu izšķiršana būs bez maksas. Attiecībā uz sūdzībām par valsts izlūkošanas iestāžu iespējamu piekļuvi datiem tiks izveidots jauns ombuds.

Turpmākie pasākumi

Kolēģija šodien pilnvaroja priekšsēdētāja vietnieku Ansipu un komisāri Jourovu nākamo nedēļu laikā sagatavot „adekvātuma lēmuma” projektu, ko kolēģija varētu pieņemt pēc 29. panta darba grupas atzinuma saņemšanas un apspriešanās ar dalībvalstu pārstāvju komiteju. Tikmēr ASV puse veiks nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai izvērstu jauno regulējumu, uzraudzības mehānismus un jauno ombudu.

Vispārīga informācija

Tiesa 6. oktobrī Schrems lietā pasludināja Komisijas lēmumu par "drošības zonas" režīmu par spēkā neesošu. Spriedumā tika apstiprināta Komisijas kopš 2013. gada novembra izmantotā pieeja – pārskatīt "drošības zonas" režīmu, lai praksē nodrošinātu datu aizsardzības pietiekamu līmeni, kā to paredz ES tiesību akti.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ansips, komisārs Etingers un komisāre Jourova 15. oktobrī tikās ar uzņēmumu un nozares pārstāvjiem, kuri lūdza sniegt skaidru un vienotu nolēmuma interpretāciju, kā arī lielāku skaidrību par instrumentiem, ko viņi varētu izmantot datu pārsūtīšanai.

28 valstu datu aizsardzības iestādes (29. panta darba grupa) 16. oktobrī publiskoja paziņojumu par sprieduma sekām.

Kamēr top jaunais regulējums, Komisija, ņemot vērā spriedumu, 6. novembrī izdeva ieteikumus uzņēmumiem par transatlantiskās datu nosūtīšanas iespējām.

Komisāru kolēģija 2. decembrī apsprieda sarunu virzību. Komisāre Jourova saņēma pilnvarojumu risināt sarunas par atjauninātu un drošu regulējumu sadarbībai ar ASV.

 

IP/16/216

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar