Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija ir Jungtinės Valstijos susitarė dėl naujos transatlantinių duomenų srautų sistemos. ES ir JAV „privatumo skydas“

Strasburgas, 2016 m. vasario 2 d.

Europos Komisija ir Jungtinės valstijos susitarė dėl naujos transatlantinių duomenų srautų sistemos – ES ir JAV „privatumo skydo“.

Šiandien Komisijos narių kolegija patvirtino pasiektą politinį susitarimą ir Komisijos pirmininko pavaduotoją A. Ansipą bei Komisijos narę V. Jurovą įpareigojo imtis būtinų veiksmų, kad naujasis susitarimas būtų pradėtas vykdyti. Ši nauja sistema padės apsaugoti pagrindines europiečių teises tais atvejais, kai jų duomenys perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas, o įmonėms padės užtikrinti teisinį tikrumą.

ES ir JAV „privatumo skydas“ atitinka reikalavimus, išdėstytus 2015 m. spalio 6 d. ES Teisingumo Teismo sprendime, kuriame nurodyta, kad senoji „saugaus uosto“ sistema nebegalioja. Pagal naująjį susitarimą JAV įmonės griežčiau įpareigojamos apsaugoti europiečių asmens duomenis, o JAV prekybos departamentas ir Federalinė prekybos komisija turės užtikrinti griežtesnę šio susitarimo taikymo stebėseną ir jo vykdymą, be kita ko, glaudžiau bendradarbiaudami su Europos duomenų apsaugos tarnybomis. Naujuoju susitarimu JAV prisiima įsipareigojimus, kuriais viešosios valdžios institucijoms pagal JAV teisę teikiamoms galimybėms susipažinti su asmens duomenimis, perduotais remiantis naujuoju susitarimu, bus taikomos aiškios sąlygos, apribojimai ir priežiūra, siekiant užkirsti kelią bendrai prieigai prie duomenų. Europiečiai susijusiais atvejais turės galimybę teikti užklausas ar skundus naujajam už atitinkamus klausimus atsakingam ombudsmenui.

Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Ansipas sakė: „Susitarėme dėl naujos tvirtos sistemos, susijusios su duomenų srautais iš ES į JAV. Mūsų piliečiai gali būti tikri, kad jų asmens duomenys yra visapusiškai apsaugoti. Mūsų įmonėms, ypač mažiausioms, suteikiamas teisinis tikrumas, reikalingas veiklai anapus Atlanto vandenyno vykdyti. Mes įsipareigojame tikrinti ir atidžiai stebėti, ar naujasis susitarimas vykdomas tinkamai. Šiandien priimtas sprendimas padės ES kurti bendrąją skaitmeninę rinką – patikimą ir dinamišką internetinę aplinką; be to, jis dar labiau sustiprins mūsų glaudžią partnerystę su JAV. Dabar dėsime pastangas, kad jis būtų pradėtas vykdyti kuo greičiau.“

Komisijos narė V. Jurova sakė: „Naujasis ES ir JAV „privatumo skydas“ apsaugos pagrindines europiečių teises tais atvejais, kai jų asmens duomenys perduodami JAV įmonėms. Pirmą kartą Jungtinės Valstijos teisiškai įsipareigojo ES, kad viešųjų valdžios institucijų prieigai prie šių duomenų nacionalinio saugumo tikslais bus taikomi aiškiai apibrėžti apribojimai, apsaugos priemonės ir priežiūros mechanizmai. Taip pat ES piliečiai pirmą kartą galės pasinaudoti šios srities teisių gynimo priemonėmis.Vykstant deryboms dėl šio susitarimo, JAV patikino, kad ji nevykdo masinio ar visuotinio europiečių sekimo. Siekdami atidžiai stebėti, kaip vykdomi šie įsipareigojimai, susitarėme dėl bendros metinės peržiūros.

Į susitarimą įtraukti toliau nurodyti elementai.

  • Tvirti europiečių asmens duomenis tvarkančių įmonių įsipareigojimai ir griežtas jų vykdymo užtikrinimas. JAV įmonės, pageidaujančios iš Europos importuoti asmens duomenis, privalės prisiimti tvirtus įsipareigojimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir individualių teisių užtikrinimo. Prekybos departamentas vykdys stebėseną, kad įmonės skelbtų savo įsipareigojimus, – taip pagal JAV teisę jie tampa vykdytini. Federalinė prekybos komisija. Be to, kiekviena įmonė, tvarkanti su žmogiškaisiais ištekliais susijusius duomenis iš Europos, turi įsipareigoti laikytis Europos duomenų apsaugos tarnybų sprendimų.
  • Aiškios apsaugos priemonės ir skaidrumo prievolės, taikomos JAV vyriausybės prieigai prie asmens duomenų. Pirmą kartą JAV teisiškai įsipareigojo ES, kad viešųjų valdžios institucijų prieigai prie šių duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais bus taikomi aiškiai apibrėžti apribojimai, apsaugos priemonės ir priežiūros mechanizmai. Šios išimtys privalo būti taikomos tik esant būtinybei ir laikantis proporcingumo principo. JAV atmetė galimybę vykdyti visuotinį masinį sekimą naudojantis pagal naująjį susitarimą į JAV perduotais asmens duomenimis. Siekiant nuolatos stebėti, kaip veikia susitarimas, bus atliekama metinė bendra peržiūra, į kurią taip pat bus įtraukti klausimai dėl prieigos prie asmens duomenų nacionalinio saugumo tikslais. Europos Komisija ir JAV prekybos departamentas vykdys peržiūrą ir tam pasitelks JAV nacionalinės žvalgybos ir Europos duomenų apsaugos tarnybų ekspertus.
  • Veiksminga ES piliečių teisių apsauga, suteikiant teisių gynimo galimybių. Kiekvienas pilietis, manantis, kad jo duomenys buvo netinkamai panaudoti pagal naująjį susitarimą, turės galimybių apginti savo teises. Įmonės į skundus turės atsakyti per nustatytus terminus. Europos duomenų apsaugos tarnybos skundus gali pateikti Prekybos departamentui ir Federalinei prekybos komisijai. Be to, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai bus nemokami. Skundams dėl galimos nacionalinių žvalgybos institucijų prieigos prie duomenų nagrinėti bus įsteigta nauja ombudsmeno pareigybė.

Tolesni veiksmai

Šiandien kolegija Komisijos pirmininko pavaduotoją A. Ansipą bei Komisijos narę V. Jurovą įpareigojo per artimiausias savaites parengti vadinamąjį sprendimą dėl tinkamumo, kurį vėliau galėtų priimti kolegija, pasitarusi su pagal 29 straipsnį suburta darbo grupe ir pasikonsultavusi su komitetu, kurį sudaro valstybių narių atstovai. Per tą laiką JAV savo ruožtu pradės pasirengimus, būtinus naujai sistemai bei stebėsenos mechanizmams įdiegti ir naujajai ombudsmeno pareigybei įsteigti.

Pagrindiniai faktai

Spalio 6 d. Teisingumo Teismas M. Schrems byloje paskelbė, kad Komisijos sprendimas dėl saugumo garanto („saugaus uosto“ sistemos) taikymo negalioja. Sprendimu patvirtintas Komisijos ketinimas nuo 2013 m. lapkričio mėn. peržiūrėti minėtas nuostatas, kad būtų užtikrinta pakankama duomenų apsauga, kurios reikalaujama ES teisės aktais.

Spalio 15 d. Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Ansipas bei Komisijos nariai G. Oettingeris ir V. Jourová susitiko su verslo ir pramonės atstovais, kurie paprašė pateikti aiškų ir vienareikšmišką Teismo sprendimo paaiškinimą ir aiškiau išdėstyti, kokiomis duomenų perdavimo priemonėmis galima naudotis.

Spalio 16 d. 28 nacionalinės duomenų apsaugos institucijos (pagal 29 straipsnį suburta darbo grupė) paskelbė pranešimą dėl Teismo sprendimo padarinių.

Lapkričio 6 d. Komisija paskelbė įmonėms skirtas gaires dėl transatlantinio duomenų perdavimo galimybių po Teisingumo Teismo sprendimo iki tol, kol bus pradėta taikyti nauja sistema.

Gruodžio 2 d. Komisijos narių kolegija aptarė derybų eigą. Komisijos narė V. Jourová buvo įpareigota tęsti derybas su JAV dėl atnaujintos ir saugios sistemos.

 

 

IP/16/216

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar