Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu Komisjon ja Ameerika Ühendriigid leppisid kokku Atlandi-üleste andmevoogude uues andmekaitseraamistikus Privacy Shield.

Strasbourg, 2. veebruar 2016

Euroopa Komisjon ja Ameerika Ühendriigid jõudsid kokkuleppele Atlandi-üleste andmevoogude uue andmekaitseraamistiku asjus, mis sai nimeks Privacy Shield.

Komisjoni volinike kolleegium kiitis täna heaks saavutatud poliitilise kokkuleppe ning tegi asepresident Ansipile ja volinik Jourovále ülesandeks valmistada ette uue korra kasutuselevõtt. Uus raamistik kaitseb nende eurooplaste põhiõigusi, kelle andmed on edastatud Ameerika Ühendriikidesse, ning tagab ettevõtjatele õiguskindluse.

ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield on kooskõlas Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsuses esitatud nõuetega. Nimetatud otsusega tunnistati kehtetuks senine Safe Harbour raamistik. Uue korraga kehtestatakse rangemad kohustused USAs asuvatele ettevõtjatele, kes peavad kaitsma eurooplaste isikuandmeid. Samuti pannakse sellega USA kaubandusministeeriumile ja föderaalsele kaubanduskomisjonile rangema seire ja täitmise tagamise kohustus, mille jaoks tuleb muu hulgas teha tihedamat koostööd Euroopa andmekaitseasutustega. Uus kord sisaldab USA jaoks kohustusi, mis tähendavad, et riigiasutustel on USA õiguse kohane juurdepääs uue korra alusel edastatud isikuandmetele ainult kooskõlas selgete tingimuste, piirangute ja järelevalvega, mis välistaks üldise juurdepääsu. Eurooplased võivad sellekohastes küsimustes pöörduda järelepärimiste ja kaebustega spetsiaalse uue ombudsmani poole.

Asepresident Ansip ütles: „Leppisime USAga kokku uue ja tugeva andmevoogude raamistiku. Eurooplased võivad olla kindlad, et nende isikuandmed on igati kaitstud. Meie ettevõtjatel, eriti väikeettevõtjatel on nüüd mõlemal pool Atlandi ookeani tegutsemiseks vajalik õiguskindlus. Meil on kohustus kontrollida uue korra toimimist ja hoida hoolikalt silm peal, et see kindlalt oma eesmärke täidaks. Tänane otsus aitab meil rajada ELi digitaalset ühtset turgu – usaldusväärset ja dünaamilist veebikeskkonda. Samuti tugevdab see meie lähedast partnerlust USAga. Nüüd asume tööle, et see võimalikult kiiresti ellu viia.”

Volinik Jourová lisas: „ELi-USA uus andmekaitseraamistik Privacy Shield hakkab kaitsma eurooplaste põhiõigusi, kui nende isikuandmed edastatakse USA ettevõtetele. USA on esmakordselt andnud ELile siduvad tagatised, et riigiasutuste riikliku julgeoleku otstarbel toimuvat juurdepääsu andmetele reguleeritakse selgete piirangute, kaitsemeetmete ja järelevalvemehhanismidega. Esmakordne on seegi, et ELi kodanikud saavad selles valdkonnas kasutada õiguskaitsemehhanisme.Kokkuleppe läbirääkimiste käigus on USA kinnitanud, et ei tegele eurooplaste massilise või valimatu jälgimisega. Selleks, et võetud kohustuste täitmisega tähelepanelikult kursis olla, kavatseme kokkuleppe ühiselt kord aastas läbi vaadata.”

Uus kord koosneb järgmistest komponentidest.

  • Ranged kohustused eurooplaste isikuandmeid käitlevatele ettevõtjatele ja nende täitmise jõuline tagamine: USA ettevõtted, kes tahavad Euroopast isikuandmeid importida, peavad end siduma rangete kohustustega selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse ja kuidas tagatakse üksikisikute õigused. USA kaubandusministeerium hakkab jälgima, et ettevõtjad avaldaksid oma kohustused. See tähendab, et USA föderaalne kaubanduskomisjon saab tegeleda nende täitmise tagamisega USA õiguse alusel. Lisaks peab iga ettevõtja, kes käitleb Euroopast pärit personaliandmeid, võtma endale kohustuse järgida Euroopa andmekaitseasutuste otsuseid.
  • Selged kaitsemeetmed ja läbipaistvuskohustus seoses USA valitsuse juurdepääsuga: USA on esmakordselt andnud ELile kirjalikud tagatised, et õiguskorra tagamiseks ja riikliku julgeoleku jaoks toimuvat riigiasutuste juurdepääsu andmetele reguleeritakse selgete piirangute, kaitsemeetmete ja järelevalvemehhanismidega. Neid erandeid tuleb kasutada ainult selles ulatuses, mis on vajalik ja proportsionaalne. USA on välistanud uue korra alusel USAsse edastatud isikuandmete valimatu massilise jälgimise. Kokkuleppe toimimise korrapärase jälgimise huvides vaadatakse see kord aastas ühiselt läbi. Läbivaatamine hõlmab ka riikliku julgeoleku huvides võimaldatavat juurdepääsu andmetele. Läbivaatamise korraldavad Euroopa Komisjon ja USA kaubandusministeerium, kes kutsuvad selles osalema ka USA riikliku luure eksperte ja Euroopa andmekaitseasutusi.
  • ELi kodanike õiguste tulemuslik kaitse ja mitmesugused õiguskaitsevõimalused: kui keegi leiab, et tema andmeid on uue korra alusel vääriti kasutatud, on tema käsutuses eri õiguskaitsevahendid. Ettevõtjad peavad kaebustele vastama kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Euroopa andmekaitseasutused võivad saata kaebused edasi USA kaubandusministeeriumile ja föderaalsele kaubanduskomisjonile. Ühtlasi on vaidluste kohtuväline lahendamine tasuta protsess. Riiklike luureorganite võimalikku juurdepääsu käsitlevate kaebustega tegelemiseks luuakse uus ombudsmani ametikoht.

Edasised sammud

Komisjoni volinike kolleegium tegi täna asepresident Ansipile ja volinik Jourovále ülesandeks koostada lähinädalatel piisavusotsuse esialgne tekst, mille komisjoni täiskogu saaks pärast artikli 29 töörühma nõuannetega tutvumist ja liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega konsulteerimist vastu võtta. Samal ajal valmistub USA pool uue raamistiku ja seiremehhanismide kasutuselevõtuks ja uue ombudsmani ametissenimetamiseks.

Taust

6. oktoobril kuulutas Euroopa Kohus Schremsi kohtuasjas tehtud otsuses kehtetuks programmi Safe Harbour käsitleva komisjoni otsuse. Kohtuotsus kinnitas lähenemisviisi, mida komisjon on alates 2013. aasta novembrist järginud, et programm Safe Harbour läbi vaadata, et tagada tegelikkuses piisav andmekaitse tase, nagu seda nõuab ELi õigus.

15. oktoobril kohtusid asepresident Ansip ning volinikud Oettinger ja Jourová ettevõtjate ja tööstuse esindajatega, kes soovisid saada selget ja ühtset otsuse tõlgendust ning suuremat selgust vahendite kohta, mida nad võiksid andmete edastamiseks kasutada.

16. oktoobril esitasid 28 riiklikku andmekaitseasutust (artikli 29 töörühm) otsuse tagajärgede kohta avalduse.

6. novembril andis komisjon ettevõtjatele juhised Atlandi-ülese andmete edastamise võimaluste kohta seniks, kuni kehtestatakse uus raamistik.

2. detsembril arutles volinike kolleegium läbirääkimiste kulu üle. Volinik Jourovále tehti ülesandeks pidada USAga läbirääkimisi uuendatud ja turvalise raamistiku üle.

 

IP/16/216

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar