Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nyt værn om privatlivets fred: Europa-Kommissionen og USA når til enighed om en ny ordning for transatlantiske datastrømme

Strasbourg, den 2 februar 2016

Nyt værn om privatlivets fred: Europa-Kommissionen og USA når til enighed om en ny ordning for transatlantiske datastrømme.

I dag godkendte kommissærkollegiet den politiske aftale, der er opnået enighed om, og gav næstformand Andrus Ansip og kommissær Věra Jourová mandat til at forberede indførelsen af den nye ordning. Den nye ordning vil dels beskytte europæernes grundlæggende rettigheder, når deres personoplysninger videregives til USA, dels give erhvervslivet den fornødne retssikkerhed.

Den beskyttelse af privatlivets fred, som EU og USA er nået til enighed om, afspejler de krav, der fremgår af EU-Domstolens dom af 6. oktober 2015, hvori den tidligere Safe Harbour-ordning erklæres ugyldig. Den nye ordning pålægger virksomheder i USA mere bindende forpligtelser til at beskytte europæeres personoplysninger og USA's handelsministerium og Føderale Handelskommission skrappere krav med hensyn til overvågning og håndhævelse af reglerne, bl.a. ved et øget samarbejde med europæiske databeskyttelsesmyndigheder. Den nye ordning omfatter tilsagn fra USA om, at de muligheder, som offentlige myndigheder ifølge amerikansk ret har for at få adgang til personoplysninger, der er blevet videregivet under den nye ordning, vil blive underlagt klare betingelser, begrænsninger og tilsyn. Derved forhindres en generel adgang. Europæere vil i den forbindelse have mulighed for at rejse spørgsmål eller fremsætte klager hos en særlig ny ombudsmand.

Næstformand Andrus Ansip udtaler: "Vi er nået til enighed om en ny god ordning for datastrømme med USA. Borgerne kan være forvissede om, at deres personoplysninger er fuldt ud beskyttede. Vores erhvervsliv, især de mindre virksomheder, har desuden den retssikkerhed, de har brug for til at videreudvikle deres aktiviteter i USA. Det er vores pligt at føre kontrol, og vi vil følge den nye ordning nøje for at sikre, at den fungerer. Beslutningen i dag betyder, at vi kan bygge et digitalt indre marked i EU og et dynamisk onlinemiljø, som man kan have tillid til. Det styrker vores tætte partnerskab med USA yderligere. Vi vil nu arbejde på at få ordningen til at fungere i praksis hurtigst muligt."

Kommissær Věra Jourová udtaler: "Det nye værn om privatlivets fred, som EU og USA er blevet enige om, vil beskytte europæernes grundlæggende rettigheder, når deres personoplysninger videregives til amerikanske virksomheder. For første gang nogensinde har USA givet EU bindende garantier for, at den adgang til data, som de offentlige myndigheder har af hensyn til den nationale sikkerhed, vil blive genstand for klare begrænsninger, beskyttelsesforanstaltninger og tilsynsordninger. EU-borgerne vil ligeledes for første gang have mulighed for at klage på dette område. I forbindelse med forhandlingerne har USA givet garanti for, at landet ikke foretager masseovervågning eller vilkårlig overvågning af europæere. Vi har fastlagt en årligt fælles revision for at følge nøje op på, om disse garantier opfyldes."

Den nye ordning omfatter følgende:

  • Mere bindende forpligtelser for virksomheder, der håndterer EU-borgeres personoplysninger, og reel håndhævelse: Amerikanske virksomheder, som ønsker at importere personoplysninger fra Europa, skal leve op til skrappe forpligtelser om, hvordan personoplysninger skal behandles og individuelle rettigheder beskyttes. USA's handelsministerium vil holde øje med, at virksomheder offentliggør deres forpligtelser, idet USA's føderale handelskommission derved kan kræve, at de opfyldes i henhold til amerikansk ret. Derudover skal alle virksomheder, som behandler data vedrørende menneskelige ressourcer fra Europa, forpligte sig til at efterleve de afgørelser, der træffes af europæiske databeskyttelsesmyndigheder.
  • Klare beskyttelses- og gennemsigtighedskrav for den amerikanske stats adgang: For første gang har USA givet EU skriftlige garantier for, at den adgang til data, som de offentlige myndigheder har af hensyn til retshåndhævelsen og den nationale sikkerhed, vil blive genstand for klare begrænsninger, beskyttelsesforanstaltninger og tilsynsordninger. Der må kun gøres brug af undtagelser i det omgang, det er nødvendigt og rimeligt. USA har udelukket brugen af vilkårlig masseovervågning af personoplysninger, der videregives til USA i henhold til den nye ordning. For regelmæssigt at sikre, at ordningen fungerer, vil der være en fælles årlig revision, som også vil omfatte spørgsmålet om dataadgang af hensyn til den nationale sikkerhed. Europa-Kommissionen og USA's handelsministerium vil forestå revisionen og invitere nationale efterretningseksperter fra USA og de europæiske databeskyttelsesmyndigheder til at deltage.
  • Effektiv beskyttelse af EU-borgeres rettigheder med forskellige klagemuligheder: Alle borgere, som mener, at deres oplysninger er blevet misbrugt under den nye ordning, har flere forskellige klagemuligheder. Virksomhederne skal reagere på klagerne inden for bestemte frister. De europæiske databeskyttelsesmyndigheder kan henvise klager til USA's handelsministerium og føderale handelskommission. Derudover vil alternativ tvistbilæggelse være gratis. Med hensyn til klager over nationale efterretningstjenesters eventuelle adgang vil der blive oprettet en ny ombudsmandsinstitution.

De næste skridt

Kollegiet har i dag givet næstformand Andrus Ansip og kommissær Věra Jourová mandat til at udarbejde et udkast til en "afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau" i de kommende uger, som dernæst vil kunne vedtages af kollegiet efter høring af Artikel 29-gruppen og et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne. I mellemtiden vil USA på sin side forberede indførelsen af den nye ordning, tilsynsmekanismerne og den nye ombudsmandsinstitution.

Baggrund

Den 6. oktober erklærede Domstolen i Schremssagen, at Kommissionens beslutning om safe harbour-ordning var ugyldig. Afgørelsen bekræftede Kommissionen i, at den havde gjort ret i siden november 2013 at se nærmere på safe harbour-ordningen for i praksis at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU-retten.

Den 15. oktober mødtes næstformand Andrus Ansip og kommissærerne Günther Oettinger og Věra Jourová med repræsentanter for industrien og erhvervslivet, som havde bedt om en klar og ensartet fortolkning af afgørelsen samt større klarhed over, hvilke instrumenter der kan benyttes til dataoverførsel.

Den 16. oktober udsendte de 28 nationale databeskyttelsesmyndigheder (Artikel 29-Gruppen) en erklæring om konsekvenserne af afgørelsen.

Den 6. november udstedte Kommissionen retningslinjer til virksomheder om mulighederne for transatlantisk dataoverførsel efter Domstolens dom og indtil der indføres en ny ordning.

Den 2. december drøftede kommissærkollegiet fremskridtet med forhandlingerne. Kommissær Věra Jourová fik mandat til at fortsætte forhandlingerne med USA om en ny og sikrere ordning.

 

IP/16/216

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar